ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби у відставці.

Персональна сторінка викладача

Освіта
2019 рік ЗНТУ Магістр, «Фізична терапія, ерготерапія» М19 №007754
2006 рік пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.
2005 Курс для керівників медичної служби країн НАТО і партнерів (Німеччина)
2005 рік пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія.
2001 Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Національної академії оборони України за спеціальністю командно-штабна оперативно стратегічна
В 1982 р. Військово- медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа.
Основне місце роботи – факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ», завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини
Робота за сумісництвом – Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ, посада – провідний науковий співробітник відділу №56 – керівник групи реконструктивно-відновлювальні технології в охороні здоров’я.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за роботу у співавторстві «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини».
Доктор медичних наук. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук захистив 25 травня 2006 р. у спеціалізованій вченій раді СРД 26.717.01. Української військово-медичної академії на спец тему. Дисертація присвячена медичним проблемам організації бойової діяльності військ в умовах сучасних воєн. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 4 липня 2006 р. (протокол № 4-08/7-т), диплом ДД№ 005114.
Професор з організації медичного забезпечення збройних сил диплом 12ПР №008804 рішення Атестаційної колегії від 04. липня 2013
Кандидат медичних наук з 1991 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук захистив 22 жовтня 1990 р. у спеціалізованій вченій раді Д 215.002.11 у Військово-медичній Академії ім. С. М. Кирова КД №028309 від 09.01.1991 р. на спец тему за спеціальностями 14.01.24 (14.00.12 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина, 14.00.51 Відновлювальна медицина) Тема дисертаційного дослідженя «Оцінка, прогнозування та відновлення працездатності воєнних спеціалістів, які застосовують комплекс засобів індивідуального та колективного захисту від зброї масового ураження».
Старший науковий співробітник по спеціальності Нормальна фізіологія з 1992 р. Рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР від 12 лютого 1992 р. (протокол № 7с/1), диплом СН № 074063.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації та державних наукових установах 36 роки і п’ять місяців.
Досвід роботи на посадах
18.12.2014 по даний час завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
05.04.2008 по 18.12.2014 Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ, посада – провідний науковий співробітник відділу №56 – керівник групи реконструктивно-відновлювальні технології в охороні здоров’я
02.09.2013 по 17.12.2014 професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за сумісництвом на 0,5 робочого часу
03.11.2011 – 28.06.2013 професор кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії за сумісництвом на 0,25 робочого часу
28.08.2010 – 25.06.2011 професор кафедри військової токсикології радіології та медичного захисту Української військово-медичної академії на 0,5 робочого часу
11.2006 – 29.06.2007 Професор кафедри гігієни праці та професійних захворювань Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на 0,25 робочого часу
11.2005 – 11.2006. Заступник начальника Української військово-медичної академії
07.2003- 11.2005 Заступник начальника Української військово-медичної академії з наукової роботи – начальник наукового центру (військової медицини) УВМА
08.1999 – 07.2003 Начальник кафедри військової токсикології, радіології та медичного захисту
07.1998 – 08.1999 Начальник наукового центру (військової медицини) УВМА
08.1995 – 07.1998 Докторант Української військово-медичної академії
09.1992 – 07.1995 Старший офіцер психофізіолог Міністерства оборони України
08.1988 – 07.1992 Начальник науково-дослідної випробувальної лабораторії екстремальної фізіології військової праці 33 Центрального науково-дослідного випробувального інституту хімічного захисту МО СРСР (об’єкт Шихани)
08.1982 – 08.1988 Молодший науковий співробітник 33 Центрального науково-дослідного випробувального інституту хімічного захисту МО СССР (об’єкт Шихани) відділ фізіології та мікробіології
Інші види діяльності
2020-2021 Грант Національного фонду досліджень України 2020.01/0464 «Розробка концепції  підготовки  фахівців  та  підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту». Керівник  проекту-переможця конкурсу.
2012-2014 член Міжвідомчої експертної групи з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.
2011 Участь у заходах Research and Technology Agency HFM-205 Symposium on «MENTAL HEALTH AND WELL-BEING ACROSS THE MILITARY SPECTRUM»
2010 Участь у заходах Research and Technology Agency HFM-202 Symposium on «HUMAN MODELLING FOR MILITARY APPLICATION»
2005 – 2008 консультант НТЦ експортного контролю в питаннях роботи Австралійської групи (біологічні та хімічні агенти військового та подвійного призначення).
2004 керівник робочої групи по розробці державної «Довгострокової програми медичної реабілітації військовослужбовців миротворчих контингентів»
2002 р. член делегації України, експерт по біологічній і токсинній зброї V Міжнародна підсумкова конференція щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї в Женеві (продовження). Розпорядження Президента України від 04.11.2002 № 381/2002-рп
2001-2006 член робочої групи НАТО з медичних проблем (NBC MED), учасник щорічних робочих зустрічей штаб-квартира НАТО Брюссель, Бельгія.
2001 р. член делегації України експерт по біологічній і токсинній зброї V Міжнародна підсумкова конференція щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї в Женеві. Розпорядження Президента України  від 15.10.2001 № 271/2001-рп.
2000-2003 нештатний радник Міністерства закордонних справ України від Міністерства оборони України з питань співробітництва у сфері медичних питань радіаційної, біологічної, хімічної безпеки та антитерору.
1995-1997 член першої антарктичної комісії (участь в підготовці проектів дослідницьких програм для тендера по станції Фарадей та підготовки першої антарктичної експедиції)
1995-2006 Участь у плануючих конференціях по співробітництву Україна – НАТО.
Понад 350 наукових публікацій, в т.ч. 1 стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 8 навчальних посібників (у співавторстві), 3 практикуми (у співавторстві), 7 методичних рекомендацій (у співавторстві), 1 авторське свідоцтво, 17 патентів, 51 друковані матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій. Співавтор 3 зразків засобів індивідуального захисту та лікувального антидоту ФОС «Будаксим» та профілактичного антидоту ФОС «Р-6».

Khudetskyy Igor Yulianovych
Head of the Department of Biosafety and Human Health
Laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, doctor of medical sciences, professor, retired colonel of medical service.

Education:

 • 2019, Zaporizhzhya Polytechnic National University, Master, “Physical Therapy, Occupational Therapy”, M19 №007754;
 • In 2006 he passed the specialization and received the title of specialist in General Practice-Family Medicine;
 • 2005, Course for NATO and Partner Medical Service Leaders (Germany)
 • In 2005 he passed the specialization and received the title of specialist in the specialty of Medical Affairs, specialization in psychophysiology;
 • 2001, Faculty of Retraining and Advanced Training of the National Academy of Defense of Ukraine, specialty Command and Staff Operational Strategic;
 • In 1982 he graduated from the Faculty of Military Medicine at the Kuibyshev Medical Institute, majoring in diplomacy – treatment and prevention.

The main place of work is the Faculty of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Head of the Department of Biosafety and Human Health.
Part-time work – E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, position – Leading Researcher of the Department №56 – Head of the Group of Reconstructive and Restorative Technologies in Health Care.
Laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology in 2017 for co-authorship “Cryothermosurgical methods and equipment for the treatment of oncological diseases of the abdominal cavity.”
Doctor of Medical Sciences. He defended his dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences on May 25, 2006 in the specialized scientific council of the SRD 26.717.01. Ukrainian Military Medical Academy on a special topic. The dissertation is devoted to medical problems of the organization of military activity of armies in the conditions of modern wars. Decision of the Presidium of the High Attestation Commission of Ukraine of July 4, 2006 (Minutes № 4-08 / 7-t), diploma DD№ 005114.
Professor of Medical Support of the Armed Forces, Diploma 12PR №008804, decision of the Certification Board of July 4, 2013.
Candidate of Medical Sciences since 1991. He defended his dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences on October 22, 1990 in the Specialized Academic Council D 215.002.11 at the Military Medical Academy named after S. M. Kirov CD №028309 from 09.01.1991 on a special topic in the specialties 14.01.24 (14.00.12 Therapeutic physical training and sports medicine, 14.00.51 Rehabilitative medicine) Theme of the dissertation research “Assessment, forecasting and recovery of military specialists , which use a set of means of individual and collective protection against weapons of mass destruction.
Senior Research Fellow in Normal Physiology since 1992. Decision of the Higher Attestation Commission under the Council of Ministers of the USSR of February 12, 1992 (protocol № 7s / 1), diploma of CH № 074063.
Experience of scientific and pedagogical work in higher educational institutions of III-IV level of accreditation and state scientific institutions is 36 years and five months.
Experience in positions:

 • From 8.12.2014 to the present the head of the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
 • From 05.04.2008 to 18.12.2014 O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, position – Leading Researcher of the Department №56 – Head of the Group of Reconstructive and Restorative Technologies in Health Care;
 • From 02.09.2013 to 17.12.2014 Professor of the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, part-time for 0.5 working hours;

From 03.11.2011 to 28.06.2013 Professor of the Department of Medical Support of the Armed Forces of the Ukrainian Military Medical Academy, part-time for 0.25 working hours;

 • From 28.08.2010 to 25.06.2011 Professor of the Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection of the Ukrainian Military Medical Academy, for 0.5 working hours;
 • From 11.2006 to 29.06.2007 Professor of the Department of Occupational Hygiene and Occupational Diseases of the Bogomolets National Medical University, for 0.25 working hours;
 • From 11.2005 to 11.2006. Deputy Head of the Ukrainian Military Medical Academy;
 • From 07.2003 to 11.2005 Deputy Head of the Ukrainian Military Medical Academy for Scientific Work – Head of the Research Center (Military Medicine) Ukrainian Military Medical Academy;
 • From 08.1999 to 07.2003 Head of the Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection;
 • From 07.1998 to 08.1999 Head of the Scientific Center (Military Medicine) of the Ukrainian Military Medical Academy;
 • From 08.1995 to 07.1998 Doctoral student of the Ukrainian Military Medical Academy
 • From 09.1992 to 07.1995 Senior officer psychophysiologist of the Ministry of Defense of Ukraine;
 • From 08.1988 to 07.1992 Head of the Research Testing Laboratory of Extreme Physiology of Military Labor 33 Central Research Testing Institute of Chemical Defense of the USSR Ministry of Defense (Shikhany facility);
 • From 08.1982 to 08.1988 Junior Researcher 33 Central Research Testing Institute of Chemical Defense of the USSR Ministry of Defense (Shikhany facility) Department of Physiology and Microbiology.

Other activities:

 • From 2020 to 2021 Grant of the National Research Fund of Ukraine 2020.01 / 0464 “Development of the concept of training and retraining in biosafety and biosecurity.” Project manager of the winner of the competition;
 • From 2012 to 2014, he was a member of the Interdepartmental Expert Group on Counteracting the Threat of Proliferation of Weapons and Materials of Mass Destruction, as well as Related Terrorist Threats and the Protection of Critical Infrastructure;
 • 2011 Participation in events Research and Technology Agency HFM-205 Symposium on «MENTAL HEALTH AND WELL-BEING ACROSS THE MILITARY SPECTRUM»;
 • 2010 Participation in events Research and Technology Agency HFM-202 Symposium on «HUMAN MODELLING FOR MILITARY APPLICATION»;
 • From 2005 to 2008 he was an advisor to the STC Export Control on the work of the Australian Group (biological and chemical agents for military and dual use);
 • 2004 Head of the Working Group for the Development of the State “Long-Term Program for Medical Rehabilitation of Peacekeeping Contingents”;
 • 2002 Member of the Delegation of Ukraine, Expert on Biological and Toxin Weapons V International Final Conference on the Implementation of the Convention on the Prohibition of Biological and Toxin Weapons in Geneva (continued). Order of the President of Ukraine of 04.11.2002 № 381/2002-rp;
 • From 2001 to 2006, he was a member of the NATO Working Group on Health (NBC MED) and participated in the annual working meetings of NATO Headquarters in Brussels, Belgium;
 • 2001 Member of the Ukrainian delegation, expert on biological and toxin weapons V International Final Conference on the Implementation of the Convention on the Prohibition of Biological and Toxin Weapons in Geneva. Order of the President of Ukraine of 15.10.2001 № 271/2001-rp;
 • From 2000 to 2003 he was a non-staff adviser to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine from the Ministry of Defense of Ukraine on cooperation in the field of medical issues of radiation, biological, chemical safety and anti-terrorism;
 • From 1995 to 1997 he was a member of the First Antarctic Commission (participation in the preparation of draft research programs for the Faraday Station tender and the preparation of the first Antarctic expedition);
 • From 1995 to 2006 Participation in planning conferences on NATO-Ukraine cooperation.

More than 350 scientific publications, including 1 standard of higher education in specialty 227 (co-authored), 9 textbooks (co-authored), 3 workshops (co-authored), 7 guidelines (co-authored), 1 copyright certificate, 17 patents, 51 printed materials of international and national conferences. Co-author of 3 samples of personal protective equipment and therapeutic antidote organophosphorus compounds “Budaxim” and preventive antidote organophosphorus compounds “R-6”.
Детальніше


СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри, доктор педагогічних наук

Персональна сторінка викладача

У 1974 році закінчив КДІФК за спеціалізацією фізичне виховання та спорт, спеціальність «Викладач фізичного виховання та спорту». Працював старшим референтом у Київському виконавчому комітеті, відповідав за діяльність фізкультурних та спортивних об’єктів міста Києва. З 1981-1983 роки – інструктор ЛФК м. Бад-Ельстер Німеччина. Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу «КПІ» (1986-1992 р.р.); директора спортивного центру «КПІ» (1992-1996 р.р.). У 1996 році  приймав активну участь у створенні факультету фізичного вихованні та спорту, був обраний деканом факультету фізичного виховання та спорту (1996-2007 р.р.). З 2003 року по 2011 рік – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НТУУ «КПІ».
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів», спеціальність 13.00.07. У 2003 році отримав звання доцента. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури», спеціальність 13.00.07. та отримав науковий ступінь доктор педагогічних наук.
Автор понад 100 наукових публікацій, 2 монографій, 3 навчальних посібників та 5 методичних вказівок, 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, званням «Відмінник освіти України» (1997 рік), «Заслужений викладач НТУУ «КПІ» (2007 рік), почесне звання «Майстер спорту СРСР з важкої атлетики» (1976 рік) та «Міжнародний майстер» (1998 рік) серед ветеранів спорту з важкої атлетики.
З 2012 року працює професором кафедри фізичної реабілітації, яка була перейменована як кафедра біобезпеки та здоров’я людини та викладає наступні дисципліни: адаптивне фізичне виховання; професійна майстерність; використання фізичних вправ у фізичній терапії; теорія і практика ерготерапії; педагогічна майстерність; психологія і педагогіка у фізичній терапії, ерготерапії; безпека життєдіяльності та цивільний захист; охорона праці у фізичній терапії, ерготерапії; сучасні оздоровчі центри для людей з обмеженими можливостями та ін.

Sychov Sergiy Olexandrovich
professor of the Department, Doctor of Pedagogical Sciences

In 1974 he graduated from KDIFK with a degree in physical education and sports, majoring in “Teacher of Physical Education and Sports.” He worked as a senior officer in the Kyiv Executive Committee, was responsible for the activities of physical culture and sports facilities in Kyiv. From 1981 to 1983 he was an exercise instructor in Bad Elster, Germany. He has been working at NTUU “KPI” since 1986 and held the following positions: chairman of the sports club “KPI” (1986-1992); director of the sports center “KPI” (1992-1996). In 1996 he took an active part in the establishment of the Faculty of Physical Education and Sports, was elected Dean of the Faculty of Physical Education and Sports (1996-2007). From 2003 to 2011 – Head of the Department of Theory and Methods of Physical Education NTUU “KPI”.
In 2002 he defended his dissertation on “Formation of the need for physical improvement in students of higher technical educational institutions”, specialty 13.00.07. In 2003 he received the title of associate professor. In 2011 he defended his doctoral dissertation on “Involvement of student youth in the values ​​of physical culture”, specialty 13.00.07. and received the degree of Doctor of Pedagogical Sciences.
Author of more than 100 scientific publications, 2 monographs, 3 textbooks and 5 manuals, 12 copyright certificates and patents for inventions. He was awarded diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the title “Excellence in Education of Ukraine” (1997), “Honored Lecturer of NTUU” KPI “(2007), the honorary title” Master of Sports of the USSR in weightlifting “(1976) and” International Master ” (1998) among veterans of weightlifting.
Since 2012 he has been working as a professor at the Department of Physical Rehabilitation, which was renamed the Department of Biosafety and Human Health and teaches the following disciplines: adaptive physical education; professional skills; use of physical exercises in physical therapy; theory and practice of occupational therapy; pedagogical skills; psychology and pedagogy in physical therapy, occupational therapy; life safety and civil protection; labor protection in physical therapy, occupational therapy; modern health centers for people with disabilities, etc.

Детальніше


Антонова-Рафи

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

Доцент кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент

Персональна сторінка викладача

В 1992 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченко, факультет кібернетики, спеціалізація – економічна кібернетика. Спеціальність – економіст-математик. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію (кандидат технічних наук), Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ. В 2015 році отримата звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Дійсний член кореспондент Української академії акмеології (acmeology.org.ua). У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру «Запорізького політехнічного університету» за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія». Антонова-Рафі Юлія Валеріївна працює на посаді старшого наукового співробітника в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ з жовтня 2017 року.
Здійснює науково-дослідницьку та практичну діяльність у галузі прикладної, професійної, гендерної, ювенологічної, культурологічної акмеології, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, протезування та штучних органів, метрологічних досліджень у фізичній терапії, ерготерапії, біомеханіці, біомедичній інженерії. Науковий стаж Антонової-Рафі Юлії Валеріївни складає понад 20 років. Cтаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 14 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2008 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – доцент, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
З призначенням її старшим науковим співробітником лабораторії 56/1 «Нових методів, технологій і обладнання для зварювання та обробки живих м’яких тканин» конструктивно включилася в організацію наукових досліджень по розробці нових та удосконаленню існуючих технологій високочастотного зварювання.
Антонова-Рафі Ю. В. – кваліфікований фахівець, який вміє самостійно вирішувати складні наукові медико-технічні завдання. Велику увагу приділяє підвищенню свого науково-технічного рівня, нею підготовлено понад 220 наукових публікацій (одноосібно та у співавторстві), в т.ч. 4 монографії, 1 довідник, 2 методичні рекомендаці, а також більше 10 статей у Scopus. Є дійсним експертом Національного фонду досліджень України та рецензентом Scopus конференцій  PIC S&T`.
Неодноразово приймала участь у роботі національних, міжнародних та закордонних наукових конференціях та семінарах, брала участь у науково-дослідних поїздках за кордон. Старт-ап проекти за її участі стали фіналістами та переможцями на Фестивалі інноваційних проєктів ” Sikorsky Challenge“-2017, 2018, 2019.

 Досвід роботи:
– заступник завідувача кафедрою ББЗЛ,
– відповідальний секретар фахового журналу «Біомедична інженерія і технології» з самого початку його реєстрації та видання.
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по факультету та кафедрі з питань працевлаштування студентів-випускників, мобільність студентів,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за міжнародну діяльність,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за рейтинг та сайт, соціальні сторінки.
– член методичної комісії ФБМІ,
– читання лекцій,
– проведення семінарських, практичних та лабораторних занять,
– керівництво курсовими роботами,
– працює із стейкхолдерами,
– керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів та магістрів
– розробка навчальних програм та робочих навчальних програм, тестових завдань, сілабусів дисциплін, програм вступних іспитів до магістратури та бакалаврів, рейтингів з оцінювання студентів, презентаційних матеріалів для лекцій, консультування стейкхолдерів.
– куратор групи,
– пошук та впровадження інноваційних форм, технічних засобів навчання,
– керівництво переддипломною практикою у студентів.

Назви дисциплін, що викладаються: Біоніка. Біокібернетика та робототехніка. Механіка. Біомеханіка. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Основи менеджменту в фізичній терапії, ерготерапії. Основи сталого розвитку в фізичній терапії, ерготерапії. Аналіз та обробка біомедичних даних. Лікувальна техніка. Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології в фізичній терапії, ерготерапії.
Протезування та штучні органи.

Antonova-Rafi Yulia Valeriivna

Associate Professor of Biosecurity and Human Health Department,
Ph.D. in Engineering Science, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

In 1992 Yulia V. Antonova-Rafi graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Cybernetics (specialty: economist-mathematician, specialist field: economic cybernetics). In 1998 Julia Antonova-Rafi defended her Candidate’s dissertation (Candidate of Technical Sciences), taught cybernetics, economics and automatic control systems at Taras Shevchenko National University of Kyiv. In 2015 Antonova-Rafi gained academic title of the Associate Professor of Biosafety and Human Health Department.
Associate Professor Antonova-Rafi is a full Corresponding Member, Ukrainian Academy of Acmeology (www.acmeology.org.ua). In 2019, Y. Antonova-Rafi graduated a Master’s degree with honors from Zaporizhzhia Polytechnic National University on the educational program «Physical Therapy, Ergotherapy». Since October 2017 Y. Antonova-Rafi has been working as a Senior Researcher at the E.O. Paton Institute of Nuclear Power Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Y. Antonova-Rafi carries out the research and practical activities in the field of applied, professional, gender, juvenile, culturological acmeology, computer technology, information technology, prosthetics and artificial organs, metrological research in physical therapy, ergotherapy, biomechanics, biomedical engineering. Yulia Antonova-Rafi’s scientific experience is over 20 years (14 years of scientific and scientific – pedagogical experience at NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». The list of positions of Yulia Antonova-Rafi held during her work at NTUU: Interuniversity Medical Engineering Faculty (from 2008 to 2013), then the Faculty of Biomedical Engineering (since 2013) – Associate Professor, from 2014 to the present time – Associate Professor of the Biosafety and Human Health Department.
As Senior Researcher of Laboratory 56/1 «New Methods, Technologies and Equipment for Welding and Processing of Live Soft Tissues» Associate Professor Antonova-Rafi constructively involved in the organization of scientific research to develop a new and improve existing high-frequency welding technologies.
Associate Professor Yu. V. Antonova-Rafi is a qualified specialist who can independently solve complex scientific medical and technical problems. She pays a lot of attention to improving her scientific and technical level, she has prepared more than 220 scientific publications (alone and in co-authorship), including 4 monographs, 1 reference book, 2 methodical recommendations, and more than 10 papers in Scopus. She is a full expert of the National Research Foundation of Ukraine and a reviewer of Scopus conferences PIC S & T.
Repeatedly participated in national, international and foreign scientific conferences and seminars, took part in scientific and research trips abroad. Startup projects with her participation became finalists and winners at the Festival of innovative projects «Sikorsky Challenge» -2017, 2018 and 2019.
Experience:
• Deputy Head of Biosafety and Human Health Department,
• Executive secretary of the professional journal «Biomedical Engineering and Technology»,
• Responsible person for employment of graduate students and student mobility at the Faculty of Biomedical Engineering and Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for international activities at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for rating and website, social pages at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Member of the Faculty of Biomedical Engineering methodical commission,
• Lecturing,
• Carrying out of seminars, practical and laboratory classes,
• Coursework management,
• Works with stackholders,
• Graduation thesis management of bachelors, specialists and masters,
• Development of syllabus and course of study, test cases, Master’s and Bachelor’s entrance exam programs, student evaluation ratings, presentation materials for lectures, stakeholder consulting etc.
• Group curator,
• Search and introduction of innovative forms and study aids,
• Managing of students’ pre-degree practice.
Teaching courses description: Bionics; Biocybernetics and robotics; Mechanics; Biomechanics; Scientific and research work on the topic of master’s thesis; Basis of management in the physical therapy, occupational therapy; Basis of sustainable development in the physical therapy, occupational therapy; Analysis and processing of biomedical data; Medical equipment; Processing methods of biomedical signals, data and images; Computer and information technologies in physical therapy, occupational therapy; Prosthetics and artificial organs.


Вихляєв

Вихляєв Юрій Миколайович

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три наукових монографії, чотири навчальних посібника, біля 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

Основний науковий напрямок в дослідженнях – фізична терапія, ерготерапія та технічні засоби для їх здійснення, інноваційні технології у фізичному вихованні студентів та осіб з обмеженими можливостями здоров’я, рекреаційні технології, оздоровча рухова діяльність.

Освіта: у 1968 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Після закінчення аспірантури у 1979 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за темою: «Комплексна оцінка економічності роботи и аеробних можливостей кваліфікованих плавців» (13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання та спортивного тренування). У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук за темою: «Теоретико-методичні основи використання технічних засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я» (13.00.03 – корекційна педагогіка); у 2013 році присуджено звання професора.

Досвід роботи: з січня 1979 року працював відповідно на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора у провідних університетах України, а саме:

Запорізький медичний інститут, к-ра фізвиховання, викладач – 1970-1972;

Київський Державний інститут фізичного виховання – аспірант кафедри плавання, викладач 1972-1974;

Київський університет ім. Т.Г.Шевченко, кафедра фізвиховання – викладач – 1974-1975;

Українська сільськогосподарська академія, кафедра фізвиховання – викладач, заступник з наукової роботи – 1975-1979;

Київський політехнічний інститут, кафедра фізвиховання: старший викладач, доцент, заступник з наукової роботи, завідувач кафедри, професор – 1979-2014; кафедра біобезпеки та здоров’я людини – професор кафедри, заступник з наукової роботи – 2014-2021;

Київський університет технологій та дизайну, кафедра фізвиховання та здоров’я людини, професор, заступник з наукової роботи – 2021-2023;

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського кафедра біобезпеки та здоров’я людини – професор, заступник з наукової роботи – з 2023 по теперішній час.

Викладав такі дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика навчання плаванню, теорія і методика спортивного тренування, теорія і методика фізичного виховання, функціональна діагностика, інтелектуальна власність та патентознавство, спортивна медицина, фізична терапія після розладів та захворювань ОРА,  фізична терапія у спорті, психофізіологія рухової діяльності, рекреаційні технології, оздоровче плавання, гідрокінезотерапія, ерготерапія, фізичні вправи у фізичній терапії, адаптивне фізичне виховання.

Відмінник освіти МОН України. Був керівником двох аспірантів, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук.

За останні 5 років опубліковано монографії і навчальні посібники:

 1. 1. Вихляєв Ю.М. Технології рухової активності сліпих. Монографія / Ю.М. Вихляєв. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». – 2019 – 360 с.
 2. За заг. редакцією Вихляєва Ю.М. «Інноваційні технології фізичного виховання студентів». Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «ТВОРИ» 2019, – 605 с.
 3. Вихляєв Ю.М. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 648 с.
 4. Вихляєв Ю.М. Психофізіологія рухової діяльності: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. – 340 с.
 5. Вихляєв Ю.М. Рекреаційні технології. Навчальний посібник / Ю.М. Вихляєв. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». – 2023 – 451 с.

Статті на платформі Scopus та Web of Science:

1.Vykhliaiev Yurii, Bannikova Kateryna, Bazyl Olena, Voichenko Olga, Trinko Olga On the Formation of “Soft Skills” as the Equivalent of Professional Competencies: A Forecast of Educational Trends. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(18) 2022 35 p 28-34

 1. 2. Tymoshenko О., Domina Z., Malechko T, Lukiianchuk V., Vykhliaiev Y., Lyakhova N., Кobylchenko V. Correction of body posture disorders in young children of school age in the process of physical education classes. Acta Balneological №5. 2022. 426-433.
 2. Vykhliaiev Yu., Dudorova L., Kozeruk Yu., Tymoshenko O., Domina Zh., Markus I., Мerzlikina O. (2023). Restoration of postural disorders in adolescents using swimming exercises. Acta Balneologica, 3(175), 153-158. doi:10.36740/ABAL202303104.

Також, за п’ять останніх років опубліковано біля 15 фахових статей, три статті у закордонних виданнях, одержано біля 20 патентів на винаходи та корисні моделі в області фізичної терапії.

Vykhliaiev Yurii Mykolajovych

Professor, doctor of pedagogical sciences, professor of department of biosafety and health of man

Author of more than 200 scientific and scientific-methodological works, including three scientific monographs, five training manuals, about 50 copyright certificates and patents for inventions and useful models. The main scientific direction in the research is physical therapy, occupational therapy and technical means for their implementation, innovative technologies in the physical education of students and persons with health disabilities, recreational technologies, health-improving movement activities.

Education:

1968 – graduation from the Kyiv State Institute of Physical Culture and Sports, majoring in “Physical Culture and Sports”;

1977 – finishing graduate school, defense of a thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences on the topic: “Comprehensive evaluation of work efficiency and aerobic capabilities of qualified swimmers” (13.00.04 – theory and methods of physical education and sports training);

2011 – defense of a thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences on the topic: “Theoretical and methodological foundations of the use of technical means of correcting the functional state of youth with limited health opportunities” (13.00.03 – correctional pedagogy);

2013 – getting the title of professor.

Work experience

Since January 1970, worked as a teacher, senior teacher, associate professor, and professor at the leading universities of Ukraine, namely:

Zaporizhzhia State Medical Institute, department of physical education – lecturer (1970-1972);

Kyiv State Institute of Physical Education, graduate student of the Department of Swimming – lecturer (1972-1974);

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Physical Education – lecturer (1974-1975);

Ukrainian Agricultural Academy, Department of Physical Education – lecturer, deputy for scientific work (1975-1979);

Kyiv Polytechnic Institute, Department of Physical Education – senior lecturer, associate professor, deputy for scientific work, head of the department, professor (1979-2014); Department of Biosafety and Human Health – professor of the department, deputy for scientific work (2014-2021);

Kyiv University of Technology and Design, Department of Physical Education and Human Health – Professor, Deputy for Research (2021-2023);

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Department of Biosafety and Human Health – professor, deputy for scientific work (since 2023).

Taught the following disciplines: physical education, theory and methods of teaching swimming, theory and methods of sports training, theory and methods of physical education, functional diagnostics, intellectual property and patent science, sports medicine, physical therapy after disorders and diseases of ORA, physical therapy in sports, psychophysiology motor activity, recreational technologies, recreational swimming, hydro-kinesiotherapy, ergotherapy, physical exercises in physical therapy, adaptive physical education.

Excellent student of education of the Ministry of Education and Culture of Ukraine. The supervisor of two graduate students who defended theses for obtaining the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences.

Over the past 5 years, monographs and textbooks have been published:

 1. Yu.М. Vykhliaiev “Technologies of motor activity of the blind.” Monograph. Vinnytsia: TVORY LLC, 2019 – 360 p.
 2. In general edited by Yu.M. Vykhliaiev “Innovative technologies of physical education of students.” Tutorial. Vinnitsa. TVORY LLC, 2019 – 605 p.
 3. Yu.M. Vykhliaiev “Theory and technologies of health and recreational motor activity: study guide. Vinnytsia: TVORY LLC, 2020. – 648 p.
 4. Yu.M. Vykhliaiev “Psychophysiology of motor activity”: a study guide. Vinnytsia: TVORY LLC, 2022 – 340 p.
 5. Yu.M. Vykhliaiev “Recreational technologies”. Study guide / Yu.M. Vykhliaiev – Vinnytsia: TVORY LLC, 2023 – 451 p.

Статті на платформі Scopus та Web of Science:

1.Vykhliaiev Yurii, Bannikova Kateryna, Bazyl Olena, Voichenko Olga, Trinko Olga On the Formation of “Soft Skills” as the Equivalent of Professional Competencies: A Forecast of Educational Trends. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(18) 2022 35 p 28-34

 1. 2. Tymoshenko О., Domina Z., Malechko T, Lukiianchuk V., Vykhliaiev Y., Lyakhova N., Кobylchenko V. Correction of body posture disorders in young children of school age in the process of physical education classes. Acta Balneological №5. 2022. 426-433.
 2. Vykhliaiev Yu., Dudorova L., Kozeruk Yu., Tymoshenko O., Domina Zh., Markus I., Мerzlikina O. (2023). Restoration of postural disorders in adolescents using swimming exercises. Acta Balneologica, 3(175), 153-158. doi:10.36740/ABAL202303104.

Also published about 15 professional articles, three articles in foreign publications, received about 20 patents for inventions and useful models in the field of physical therapy.


БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила  в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі, окрім викладацької діяльності, виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри фізичної реабілітації, члена  методичної комісії ММІФ; відповідала за переддипломну практику студентів кафедри фізичної реабілітації, за працевлаштування студентів кафедри фізичної реабілітації, за перевірку якості складання рейтингів викладачів кафедри фізичної реабілітації; є членом  Державної атестаційної комісії –  державні іспити, бакалаври; захист дипломних робіт, спеціалісти. Здійснювала керівництво аспірантами за основним напрямком наукової діяльності. Є автором більше 40 наукових праць. Наукові праці: «Использование физкультурно-оздоровительных занятий в коррекции избыточной массы тела», «Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам»,  «Використання фізичних вправ у корекції ліпідного обміну», «Обґрунтування параметрів фізкультурно–оздоровчих занять для осіб середнього віку»,  «Морфофункціональний стан, фізична  працездатність та  особливості  адаптації  до фізичних   навантажень осіб з артеріальною гіпертензією», «Обґрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією», «Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність», «Спосіб регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань», «Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з гіперхолестеринемією» та ін. Під керівництвом доцента Бочкової Н.Л. підготовлено та надруковано більше 30 статей студентів.

She graduated in 1973 from the Kiev Order of Lenin State University. T.G. Shevchenko, majoring in Biology, was awarded the qualification of Biologist – Physiologist of Man and Animals. Teacher of biology and chemistry. She worked at the Institute for the Improvement of Physicians, Department of Rehabilitation, at the Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, Department of Normal Physiology, at the Kyiv National University of Physical Education and Sports, since 1996 – at NTUU “KPI”, Associate Professor of Physical Rehabilitation since the establishment of the department. Cand. dissertations – “Differentiation of physical activity in physical culture and health classes in relation to some risk factors for cardiovascular disease.” For five (2004-2009) she was a member of the expert commission for licensing, accreditation examinations of training specialists in the specialty 7.010202 “Physical Rehabilitation” of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
At the department, in addition to teaching, she was the chairman of the methodical commission of the department of physical rehabilitation, a member of the methodical commission of MMIF; was responsible for the undergraduate practice of students of the Department of Physical Rehabilitation, for the employment of students of the Department of Physical Rehabilitation, for checking the quality of the ratings of teachers of the Department of Physical Rehabilitation; is a member of the State Attestation Commission – state exams, bachelors; thesis defense, specialists. Supervised graduate students in the main area of ​​research. He is the author of more than 40 scientific works. Scientific works: “Use of physical training and health-improving occupations in correction of excess body weight”, “Age features of adaptation of cardiovascular and respiratory systems to physical activities”, “Use of physical exercises in correction of a lipid metabolism”, “Substantiation of parameters of physical training – health-improving middle-aged people “,” Morphofunctional state, physical capacity and features of adaptation to physical activity of people with hypertension “,” Substantiation of parameters of physical culture and health classes for people with hypertension “,” Influence of the degree of detection of risk factors for cardiovascular disease condition and physical performance “,” Method of regulating physical activity according to the results of a two-stage bicycle ergometric test in persons with different nature and degree of detection of risk factors for cardiovascular disease “,” Substantiation of parameters of physical training for people with hypercholesterolemia emia “and others. Under the guidance of Associate Professor NL Bochkova prepared and published more than 30 articles by students.


shapovalova

Шаповалова Валентина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

У 2002 р. закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа»
2003 р. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького – магістр за фахом «внутрішня медицина»
2007 р. Кандидат медичних наук за спеціальністю «ревматологія».
2015 р. Звання старшого наукового співробітника за фахом «кардіологія»
2007-2018 рр. працювала в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України»
З 2019 року працює кардіологом експертом в ММ «Добробут»
З 2014 року працює на кафедрі біобезпеки та здоров’я людини
Викладала у ДонДМУ ім. М. Горького, НМУ ім. О.О. Богомольця. Викладацький стаж 17 років. Понад 40 статей у фахових виданнях, 2 патенти, доповідач на багатьох конференціях та кардіологічних конгресах
Викладає дисципліни: Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Фізична терапія у педіатрії, Перша долікарська допомога у невідкладних станах, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології.
Коло наукових інтересів: сучасні методи діагностики та лікування в кардіології, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії в кардіології та пульмології, дієтотерапія, трансплантологія.

Valentyna V. Shapovalova – PhD, Assistant Professor of the Department of Biosafety and Human Health

2002 – graduated with honors from M.Gorkij Donetsk State Medical University, specialty GP
2003 –  M.Gorkij Donetsk State Medical University, master’s degree, specialty GP
2007 – PhD, specialty Rheumatology
2015 – Assistant Professor, specialty Cardiology
2007-2018 worked in M.Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery NAMS of UkraineSince
Since 2019 has beeb working in MC “Dobrobut” as а chief cardiologist
Since 2014 has been working as an assistant professor of the Department of Biosafety and Human Health
She taught at  M.Gorkij DonSMU , O.Bogomolets NMU. Teaching experience 17 years. More than 40 articles in the professional journals, 2 patents, speaker on the many conferences and cardiology congresses
Performer of scientific projects: Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Technologies for building individual programs of the cardiovascular and respiratory systems, First aid in case of emergency , Physical therapy in pediatrics.
Research interests: modern methods of diagnosis and treatment in cardiology, the latest methods of physical therapy and occupational therapy in cardiology and pulmonology, diet therapy, transplantology


ЛАТЕНКО

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач, науковий секретар кафедри

Персональна сторінка викладача

У 1974 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця  за спеціальністю санітарний лікар.
З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м.Києва на посаді лікаря гастроентеролога-дієтолога та викладала дієтотерапію в Медичному коледжі № 3 м. Києва
З 1986 по 1996 р.р. працювала тренером – лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ».
З 1996 року працює старшим викладачем кафедри біобезпеки та здоров’я людини
Викладає дисципліни:  Гігієна та основи екології, Професійна етика та деонтологія, Спортивна медицина, Анатомія спорту, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Преформовані фактори у фізичній терапії та ерготерапії, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології, Курортологія, Раціональне харчування.
Коло наукових інтересів: традиційні та нетрадицийні методи і засоби оздоровлення людини, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії різних контингентів населення, дієтотерапія та оздоровче харчування, освітня діяльність в галузі питань охорони здоров’я та здорового способу життя.
Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Автор понад 50 наукових публікацій.

Svitlana B. Latenko

Senior Lecturer of the Department of Biosafety and Human Health, Scientific Secretary of the Department.

In 1974 she graduated with honors from Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, specialty sanitary doctor.
From 1974 to 1986 she worked at the Clinical Hospital №25 in Kyiv as a gastroenterologist-nutritionist and taught diet therapy at the Medical College № 3 in Kyiv.
From 1986 to 1996 worked as a coach – a doctor of the sports center of NTUU “KPI”.
Since 1996 he has been working as a senior lecturer at the Department of Biosafety and Human Health
Performer of scientific projects : Hygiene and basics of ecology, Professional ethics and deontology, Sports medicine, Anatomy of sport, Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Preformed factors in physical therapy and occupational therapy, Technologies for building individual programs of physical rehabilitation, Cardiology food.
Research interests: traditional and non-traditional methods and means of human health, the latest methods of physical therapy and occupational therapy for various groups, diet therapy and nutrition, educational activities in the field of health and healthy living.
He is one of the developers of educational programs of the first (bachelor’s) and second (master’s) level of higher education in the specialty 227 Physical therapy, occupational therapy.
Author of more than 50 scientific publications.


ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

У 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту з спеціальності «Фізична культура і спорт», маючи дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» і «Інструктор ЛФК». Більше 20 років працювала в Київській обласній лікарні на посаді інструктор ЛФК-масажист. З 2004 року працюю старшим викладачем кафедри біобезпеки і здоров‘я людини. Викладаю дисципліни: масаж і самомасаж, реабілітаційний масаж, фізична терапія при хірургічних захворюваннях, фізична терапія при захворювання внутрішніх органів, тейпування, ФТ при політравмах. Коло інтересів: традиційні і нетрадиційна методи лікування на періодах реабілітації. Сучасні методи і засоби у сучасному масажі, поєднання масажу з технічними засобами. Автор 30 наукових публікацій.

In 1979, she graduated from the Kyiv Institute of Physical Culture and Sports in the specialty “Physical Culture and Sports”, having two qualifications “Physics of Physical Education” and “Instructor of the LFK”. For more than 20 years worked in the Kyiv Regional Hospital as an instructor of the LFK-Masseur. Since 2004, he was working as a senior lecturer of the Department of Biosafety and Human Health. I teach disciplines: massage and self-massage, rehabilitation massage, physical therapy in surgical diseases, physical therapy under the disease of the internal organs, teeth, FT in patterns. Circle of interests: traditional and non-traditional methods of treatment at rehabilitation periods. Modern methods and means in modern massage, a combination of massage with technical means. Author of 30 scientific publications.


Мельник

Мельник Ганна Віталіївна

Асистент кафедри

У 2018 році закінчила НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2019 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Назви дисциплін, що викладаються: Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії, Протезування та штучні органи, Ендо- та екзопротезування, Біомеханіка ОРА в авторських реабілітаційних програмах, Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби, Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності, Біомеханіка у фізичній терапії

Hanna Melnyk
Assistant of the Department of Biosafety and Human Health,

Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
In 2018 she graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2019 to the present, she is studying at the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2021 to the present, she works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”..


Науменко

Науменко Наталія Олександрівна

Старший викладач, кандидат психологічних наук

У 1999 році закінчила філологічний факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка,  у  2009 році закінчила «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «практичний психолог, викладач ВУЗу».
З 2007 року співпрацювала  з громадськими організаціями допомоги дітям з особливостями розвиту,  за сумісництвом працювала в Українському медичному  центрі  реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системі».
З 2010 по 2020 р.р. працювала практичнім психологом у відділенні №11 Київської психоневрологічної лікарні №1  (зараз – ТМО «Психіатрія» у м. Києві).
2016 р – кандидат психологічних наук  за спеціальністю «медична психологія».
У 2019 р. – викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету ім. Б.Гринченка (за сумісництвом).
З 2021 року працює старшим викладачем кафедри біобезпеки та здоров’я людини.
Викладає дисципліни: клінічна психологія

Naumenko Natalia Oleksandrivna
Senior lecturer,  PhD  in psychology.

In 1999 graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv. Faculty of Philology, in 2009 graduated from University of Educational Managing, specialty: practical psychologist, university professor.
Since 2007, Natalia had been working with civil organizations of aid for children with mental disorders, also worked in “Ukrainian medical rehabilitation center for children with organic lesions of the nervous system”
Since 2010 to 2020, has been working as practical psychologist in Kiev psychoneurological hospital №1 (Now TMO “Psychiatry” in Kyiv)
2016 – PhD in Psychology ,  speciality: “medical psychology”
In 2019 – lecturer in department of special psychology, correctional and inclusive education in Borys Grinchenko Kiev University (concurrently)
Since 2021 – Senior lecturer, faculty of Biosecurity and Human Health Department.
Discipline: Clinical psychology.


Іващенко

Іващенко Сергій  Миколайович

Доктор медичних наук, професор

Освіта: Військово-медична ордена Леніна Червонопрапорна академія ім. С.М. Кірова, спеціальність –  лікувально-профілактична справа, кваліфікація – військовий лікар (1973-1979).
Спеціалізації та вдосконалення: хірургія, офтальмологія з курсом мікрохірургії ока, медицина катастроф, організація охорони здоров’я, менеджмент у науково-дослідній діяльності, гігієна і професійна патологія.
Захищені дисертації та отримані вчені звання:
Кандидат медичних наук зі спеціальності Гігієна (Рішення президії атестаційної комісії України  від 13 жовтня 2004 року № 10-1/9-т, диплом кандидата наук ДК № 025444). Тема дисертації: дисертація на спеціальну тему з грифом “Таємно”.
Доктор медичних наук зі спеціальності гігієна та професійна патологія (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року, протокол № 1-08/3-з, диплом доктора наук -ДД №007459). Тема дисертації: дисертація на спеціальну тему з грифом “Таємно”.
Професор кафедри теорії та методики фізичного виховання (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 року протокол № 5/01-П, атестат професора 12ПР № 011142).
Професійна діяльність:
1980 р.– 1998 р. – військова служба на посадах від начальника медичної служби окремої частини до провідного хірурга військового госпіталю ВМС Збройних Сил України;
1998 р. – 2000 р. – Науково-дослідний інститут проблем військової медицини МО України (начальник науково-дослідного відділу);
2001р. – 2004 р. – Головне військове наукове управління та Головне управління оборонного планування і науки Генерального штабу Збройних сил України;
2005 р. – 2007 р. – Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України;
2008 р. – 2009 р. – Інститут екології та медицини (декан медичного факультету);
2010 р. – 2019 р. – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України;
2019 р. до цього часу – професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології  Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Професійний і науковий інтерес:
Військова і спортивна медицина, гігієна інтелектуальної діяльності, професійно-прикладна лінгвістика, адаптивне фізичне виховання, профілактичне фізичне виховання осіб молодого віку з відхиленнями у стані здоров’я, ментальне здоров’я населення, фізична терапія, фізична реабілітація та ерготерапія; амортизація зорового аналізатора в процесі професійної діяльності; енергетичні та пластичні резерви мозку та способи їх відновлення; використання засобів рекреації з метою превентивної реабілітації; миротворче спрямування освітньої та виховної роботи; фізична підготовка персоналу спеціальних служб держави; фізична реабілітація, фізіотерапія, ерготерапія.
Науково-видавнича діяльність:
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць на відкриті та спеціальні теми (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези тощо), в тому числі  монографія «Physical Education and State Strategic Human Resources», яка видана англійською мовою в Євроспілці.
Член редакційної колегії іноземного наукового журналу «Physical Education and Sport Through the Centuries» (Сербія);
Член редакційної колегії наукового журналу Anatolia Sport Research (ASR, Турція);
Член спеціалізованої вченої ради Української військово-медичної академії з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»; 14.02.03 «Соціальна медицина».
Міжнародна діяльність:
Національний делегат України в міжнародній організації FIEP (інтернаціональна федерація вчених, які працюють в галузі фізичного виховання і спорту) з 2012 року.
Президент всесвітньої секції FIEP «Олімпійська освіта» з 2017 року.
Учасник численних міжнародних наукових конгресів, конференцій та курсів (Німеччина, Нідерланди, Англія, Фінляндія, Туреччина, Болгарія, Словаччина, Марокко, Мексика, Люксембург, Боснія та Герцеговина та інші).
Працює над наступними науковими проблемами:
1) розробка ментально-когнітивної системи підготовки реабілітологів і фізіотерапевтів в закладах вищої освіти;
2)  «Physical Activity and Health Aspects of the COVID – 19 Pandemic»
3) обґрунтування сучасної системи профілактичного фізичного виховання осіб молодого віку, які мають відхилення у стані здоров’я;
4)  формування стратегічного людського резерву для потреб силових структур держави на основі професійно-прикладної підготовки спеціалістів до діяльності за призначенням в особливих умовах;
5) підтримка професійного здоров’я професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти на основі динамічного контролю функціонального стану зорового аналізатора та нервової системи.

Ivashchenko Sergii
Doctor of Medical Sciences, professor

Education: Military Medical Academy. SM Kirov, specialty – general medicine, qualification – military doctor (1973-1979).
Additional education: Surgery, Ophthalmology, Eye Microsurgery, Emergency Medicine, Medicine management, Research and Development in Medicine, Hygiene, Professional pathology.
Academic titles:
Ph.D. in Medicine (Decision of the Presidium of the Certification Commission of Ukraine dated October 13, 2004 № 10-1 / 9-t, Diploma DK # 025444). Topic of Ph.D. thesis: Confidential.
Doctor of Medical Sciences in Hygiene and Occupational Pathology (Decision of the Presidium of the High Attestation Commission of Ukraine dated July 8, 2009, protocol № 1-08 / 3-c, diploma of Doctor of Sciences -DD # 007459). Topic of Doctoral thesis: Confidential.
Professor of Theory and Methods of Physical Education Department (Decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine, dated December 15-th, 2015, protocol № 5/01-P, certificate # 12PR № 011142).
 Experience:
 from 1980 to 1998 year – Armed Forces of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine; the Navy military hospital of the Armed Forces of Ukraine – surgeon, chief of the surgical department, main surgeon;
from 1998 to 2000 year – Research Institute of Military Medicine of Ukraine, Head of  R&D Department;
from 2001 to 2004 year – Military Science Agency of General Staff of the Armed Forces of Ukraine, expert;
from 2005 to 2007 year -National Research Center of Defense Technologies and Military Security of Ukraine, expert;
from 2008 to 2009 year – Institute of Ecology and Medicine, Dean of Medicine Faculty;
from 2010 to 2019 year –  National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Professor of Theory and Methods of Physical Education Department;
from 2019 to the present – Borys Grinchenko Kyiv University, professor of Physical Rehabilitation and Biokinesiology Department.
 Professional and scientific interests:
Military and sports medicine; hygiene of intellectual activity; physical education of young people with disabilities; mental health; physical therapy; physical rehabilitation and occupational therapy; professional and applied linguistics; physical training of personnel of special services of the state; physiotherapy.
 Scientific activity and publications:
Author of more than 200 scientific and educational publications (monographs, textbooks, manuals, scientific articles, abstracts, etc.), including the monograph “Physical Education and State Strategic Human Resources”, written in English and published in Europe.
Member of the editorial board of “Physical Education and Sport Through the Centuries” scientific journal (Serbia);
Member of the editorial board of Anatolia Sport Research (ASR, Turkey) scientific journal (ASR, Turkey);
Member of Academic Council of Medical Military Academy of Ukraine
 
International activities:
 
National delegate of Ukraine in FIEPS (International Federation of Physical Education and Sport).
World President of the Olympic Education Section of FIEPS since 2017.
Participant of numerous international scientific congresses, conferences and courses (Germany, the Netherlands, England, Finland, Turkey, Bulgaria, Slovakia, Morocco, Mexico, Luxembourg, Bosnia and Herzegovina and others).

Key scientific topic under development:

 1. Development of mental-cognitive educational programs for rehabilitation specialists and physiotherapists.
 2. Physical Activity and Health Aspects of the COVID – 19 Pandemic.
 3. Justification of modern preventive system of physical education for young people with disabilities.
 4. Formation of human resources for the needs of the state power structures.
 5. Professional health maintaining and support (based on dynamic control of the state of central nervous system).

Сніцар

Сніцар Євген Вікторович

Асистент кафедри

У 2016 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Інженерна механіка.
З 2020 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Назви дисциплін, що викладаються: Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії,  Ендо- та екзопротезування, Комп’ютерна техніка та ІТ для ФТ-2.Інформаційні технології та методи математичної статистики у фізичній терапії, ерготерапії.

Yevhen Snitsar

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2016 she graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Mechanical Engineering.
From 2020 to the present, she is studying at the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2021 to the present, she works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Computer technology and information technologies for physical therapy – 2. Information technologies and methods of mathematical statistics in physical therapy, occupational therapy


Гришин

Гришин Іван Леонідович

Асистент кафедри

У 2019 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» факультет Біомедична інженерія за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».
З 2020 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Дисципліни викладання: Інтелектуальна власність та патентознавство, Функціональна діагностика в фізичній терапії, ерготерапії.

Hryshyn Ivan Leonidovych

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2019 he graduated from NTUU “KPI named after Igor Sikorsky” Faculty of Biomedical Engineering with a degree in “Physical Therapy, Occupational Therapy”.
From 2020 to the present he is studying at the graduate school of NTUU “KPI named after Igor Sikorsky” in the specialty “Physical Therapy, Occupational Therapy”.
From 2021 to the present he works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”.
Teaching disciplines: Intellectual property and patent science, Functional diagnostics in physical therapy, occupational therapy.


Білевич

Білевич Денис

Асистент кафедри

У 2018 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія.
З 2021 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
З 2015 працюю на посадах реабілітолога, масажиста, ерготераевта.
З 2017 року викладаю в приватній масажній школі
Закінчив більше 30 семінарів і курсів у сфері масажа і реабілітації, в тому числі міжнародних.
Назви дисциплін, що викладаються: сталий розвиток, інноваційний менеджмент, методи обстеження у фізичній терапій, біомеханіка.

Denis Bilevich

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2018 graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree Physical therapy, ergotherapy.
Since 2021 up to now postgraduate student of chair for Physical therapy, ergotherapy at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
Since 2021 an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
Since 2015 rehabilitation specialist, massage therapist, occupational therapist.
Since 2017 the lecturer in a private massage school.
Conducted more than 30 seminars and courses in the field of massage and rehabilitation, including international ones.
Main disciplines: sustainable development, innovation management, methods of improvement in physical therapy, biomechanics.


Косякова

Косякова Галина Василівна

Старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, природничо-географічний факультет, за спеціальністю – вчитель біології та хімії. З 1997 року почала працювати у відділі біохімії ліпідів Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата біологічних наук. Зараз працює на посаді старшого наукового співробітника та в.о.завідувачки відділу біохімії ліпідів, член Вченої ради Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. Член Українського біохімічного товариства та FEBS (Federation of European Biochemical Societies).
Галина Василівна є висококваліфікованим, компетентним фахівцем в галузі ліпідології та біомедичної хімії, автор понад 100 наукових робіт та 8 патентів України. Сферу наукових інтересів становлять біологічно-активні ліпіди, ендоканабіноїди та N-ацилетаноламіни та їх роль у регулюванні біологічних процесів організмі.
Є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки у складі авторського колективу (2010 р.). У 2011-2012 роки була стипендіатом Президента України для молодих вчених.
З 2016 року є викладачем освітньо-наукової програми «Біологія» підготовки докторів філософії в інституті біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України.
У 2016 році Г.В.Косякова представляла НАН України у Міжвідомчій робочої групи з питань законодавчого забезпечення у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Назви дісциплін, що викладаються: Біохімія у фізичній терапії, ерготерапії, Патофізіологія та вікові особливості протікання хвороб у фізичній терапії, ерготерапії.

Kosiakova Halyna Vasylivna

Senior Lector, Ph.D. in Biology Science

In 1998 she graduated with honors from the M.P. Drahomanov National Pedagogical University, Faculty of Natural Geography (speciality: teacher of biology and chemistry. In 1997 she started working in the Department of Lipid Biochemistry of the O.V. Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. In 2009 she defended her PhD thesis and received the degree of Candidate of Biological Sciences. He currently holds the position of Senior Researcher and Acting Head of the Department of Lipid Biochemistry, Member of the Academic Council of the O.V. Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. She is Member of the Ukrainian Biochemical Society and FEBS (Federation of European Biochemical Societies).
H.Kosiakova is a highly qualified, competent specialist in the field of lipidology and biomedical chemistry, author of over 100 scientific papers and 8 patents of Ukraine. His research interests include biologically active lipids, endocannabinoids and N-acylethanolamines and their role in the regulation of biological processes in the organism.
She is a laureate of the State Prize of Ukraine in science and technology as part of the author’s team (2010). In 2011-2012 she was a scholarship holder of the President of Ukraine for young scientists.
Since 2016 he has been a lector of the educational and scientific program “Biology” for the training of doctors of philosophy at the Institute of Biochemistry. O.V. Palladin of the National Academy of Sciences of Ukraine.
In 2016, H. Kosyakova represented the National Academy of Sciences of Ukraine in the Interdepartmental Working Group on Legislative Support in the Field of Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors.
Names of disciplines taught: Biochemistry in physical therapy, occupational therapy, Pathophysiology and age feature of diseases in physical therapy, occupational therapy.


Глоба

Глоба Олександр Петрович

Професор кафедри, доктор педагогічних наук

Загальний стаж роботи у вищих навчальних закладах більше 35 років. Пройшов шлях від лаборанта до завідувача кафедрою і проректора з навчально-виховної роботи (Слов’янський державний педагогічний інститут (1987-1996рр.), Донецький інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту (1996р.), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2001-2007рр.), Університет сучасних знань АПНУ (2007-2008рр.), Поліцейська фінансово-правова академія (2008-2011рр.), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2011-2021рр.). З вересня 2021 року працює на посаді професора кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Підільського національного університету імені Івана Огієнка.
У 1983 р. закінчив факультет фізичного виховання Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка, одержав спеціальність «Вчитель фізичної культури СШ». МС з гандболу. Працював головним тренером жіночої команди майстрів з гандболу «Слов’яночка» (1989-1996рр.). Неодноразовий Чемпіон України серед ветеранів з гандболу та баскетболу.
З 1987 по 1990 рр. на базі Слов’янського курорту (Донецька обл.) став учасником експериментального дослідження з фізичної реабілітації осіб з порушеннями функцій спинного мозку й організатором Слов’янських спортивних ігор інвалідів з 11-ти видів спорту (вперше на теренах СРСР). У змаганнях 1987, 1988 і 1989 рр. взяли участь 217, 398 і 614 осіб на візках відповідно.
У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система корекційного фізичного виховання інвалідів з частковим ураженням спинного мозку в поперековому відділі».
У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах регіонального реабілітаційного середовища».
Під керівництвом Олександра Глоби захищено дві кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.
У колі наукових інтересів: розробка і впровадження в корекційно-реабілітаційний процес інноваційних квантових технологій раннього виявлення та корекції порушень психофізичного розвитку у дітей і дорослих; розробка апаратно-програмних комплексів для профілактики, реабілітації та захисту від бактеріальних і вірусних форм.
Член спеціалізованої вченої ради Д26.053.14 (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) в НПУ імені М.П.Драгоманова по захисту докторських і кандидатських дисертацій.
Олександр Петрович є членом редакційної колегії фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис»; редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми педагогіки»; членом Української Асоціації корекційних педагогів; засновником і керівником ГО «Життя Без Ліків», Центру інформаційної медицини та комплементарної реабілітології «Life without medicines», Освітньої Установи «Український ресурсний центр освітніх інновацій». Він активно співпрацює з Українською академією наук і національним еколого-натуралістичним центром МОН України.
Глобою О.П. опубліковано біля 150 наукових праць, в тому числі: 4 монографії (3 у співавторстві); навчальні та навчально-методичні посібники, статті у фахових українських журналах і збірниках наукових праць, 3 статті у міжнародних наукометричних виданнях.
Науково-педагогічна діяльність та наукова робота Олександра Глоби відзначена низкою нагород, зокрема: відзнакою Міністерства молоді і спорту України «Почесний працівник фізичної культури і спорту» (2006р.), дипломами НАН України «Людина року» (2007р.), національних  університетів України, медаль ПФПА (2008р.), срібна медаль Михайла Драгоманова за визначні наукові досягнення (2021р.).
ORCID ID: 0000-0003-4098-1598

Alexander Hloba

Professor of the Department, Doctor of Pedagogical Sciences

Work experience in higher education institutions more than 35 years.

He rose from the laboratory assistant to the head of a department and the vice-rector for educational work (Sloviansk State Pedagogical Institute (1987-1996), Donetsk Institute of Health, Physical Education and Sports (1996), Luhansk National University of Taras Shevchenko 2001-2007), University of Modern Knowledge of NAES (2007-2008), Police Academy of Finance and Law (2008-2011), National Pedagogical University of Drahomanov (2011-2021).
From September 2021 works as a professor at the Department of Speech Therapy and Special Methods of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko.
In 1983 Alexander graduated from the Faculty of Physical Education of the Voroshilovgrad State Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko, received a degree in “Teacher of Physical Culture”. Master of sports in handball. He worked as the head coach of the women’s team of masters of handball “Slavyanochka” (1989-1996). He is the repeated champion of Ukraine among veterans in handball and basketball.
From 1987 to 1990 based on the Slovyansk resort (Donetsk region), Alexander Hloba became a participant in an experimental study of physical rehabilitation of persons with spinal cord disorders and organizer of the Slovyansk Sports Games for the disabled in 11 kinds of sport (for the first time in the USSR). In 1987, 1988 and 1989 – respectively 217, 398 and 614 people in wheelchairs took part in competitions.
In 1990 he defended his dissertation on the topic: “The system of corrective physical education of the disabled people with damage to the spinal cord in the lumbar.”
In 2013 he defended his doctoral dissertation on the topic: “Theory and practice of socialization of persons with disorders of the musculoskeletal system in a regional rehabilitation environment.”
Under the leadership of Alexander Hloba, two Ph.D. dissertations were defended in the specialty 13.00.03 – correctional pedagogy.
In the field of scientific interests: development and implementation in the correctional and rehabilitation process of innovative quantum technologies for early detection and correction of disorders of psychophysical development of children and adults; development of hardware and software complexes for prevention, rehabilitation, and protection against bacterial and viral forms.
Member of the dissertation council D26.053.14 (13.00.02 – theory and methodology of teaching (physical culture, basics of health) at the NPU named after M.P. Drahomanov for the defense of doctoral and master’s theses).
Alexander Hloba is a member of the editorial board of the professional scientific and practical journal “Phytotherapy Magazine”; editorial board of the collection of scientific papers “Actual problems of pedagogy”; member of the Ukrainian Association of Correctional Teachers; founder and head of the NGO “Life Without Medicines”, the Center for Information Medicine and Complementary Rehabilitation “Life without medicines”, the Educational Institution “Ukrainian Resource Center of Educational Innovations”. He actively cooperates with the Ukrainian Academy of Sciences and the National Ecological and Naturalistic Center of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Alexander published more than 150 scientific works, including 4 monographs (3 co-authored); educational and teaching aids, articles in professional journals and collections of scientific papers, 3 articles in international scientometric publications.
The scientific and pedagogical activity and scientific work of Hloba Alexander was marked by many awards: the honor of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine “Honorary Worker of Physical Culture and Sports” (2006), diplomas of the National Academy of Sciences of Ukraine “Person of the Year” (2007), national universities of Ukraine, a medal PFPA (2008), Mikhail Drahomanov silver medal for outstanding scientific achievements (2021).
ORCID ID: 0000-0003-4098-1598


Юденко

Юденко Оксана Вадимівна

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

У 1999 р. із відзнакою завершила навчання на факультеті фізичного виховання Запорізького державного (національного) університету за спеціальністю «Фізична реабілітація» («спеціаліст»; С17 № 107060); у 2000 р. із відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю «Фізична реабілітація» («магістр»; М17 № 075805) того ж вищого навчального закладу України.
Із 2000 р. розпочала діяльність науково-педагогічного працівника на базі Запорізького державного / національного університету. У 2008 р. вступила до аспірантури.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидата педагогічних наук» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах» захистила у 08 грудня 2011 року (диплом ДК № 004601 видано 17 травня 2012 року).
Має досвід роботи у вищих навчальних закладах м. Запоріжжя і Києва понад 20 років. За цей час викладала навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія». За цей час викладала такі навчальні дисципліни як: «Основи курортології», «Оздоровче харчування», «Масаж», «Лікувальна фізична культура», «Профілактика спортивного травматизму», «Основи гігієни», «Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»; «Теорія здоровʼя»; «Рекреаційні ігри»; «Основи здоровʼя»; «Адаптивний спорт», «Інновацйні технології у фізичній культурі і спорті».
Юденко О.В. – кваліфікований фахівець, який вміє самостійно вирішувати складні наукові, методичні та професійні завдання. Велику увагу приділяє підвищенню свого науково-технічного рівня. Є авторкою понад 150 наукових та науково-методичних праць (одноосібно та у співавторстві), серед яких колективна монографія, 5 навчальних посібників, а також понад 30 публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, має навчально-методичні праці під грифом МОН України, 1 авторське право на твір (№ 31016 від 18.11.2009).
Є дійсним експертом НАЗЯВО.
З вересня 1997 р. по червень 2007 р. працювала тренером-інструктором з плавання оздоровчих груп. В цей період виконувала обов’язки тренера початкових груп навчання, а також займалась тренуванням людей з відхиленням в стані здоров’я.
Неодноразово приймала участь у роботі національних, міжнародних та закордонних наукових конференціях та семінарах. Здійснює керівництво науковими студентськими роботами, які успішно посідають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (2020; 2021 – ІІ місце).
Є науковим керівником здобувачів вищої освіти під час написання кваліфікаційних робіт.
Стаж науково-педагогічної діяльності Юденко Оксани Вадимівни складає понад 20 років. Cтаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 1 рік. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: з лютого 2022 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:
Особливості формування сучасної системи фізкультурно-спортивних послуг та реалізації комплексних програм фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців із наслідками бойової травми та членів їх родин; застосування засобів фізичної терапії, фізичної та активної реабілітації для осіб різного віку та стану здоров’я; особливості реалізації програм ТАР для військовослужбовців із наслідками бойової травми; використання засобів SPA-терапії та фізичної рекреації з метою відновлення здоров’я учасників АТО / ООС та членів їх родин; філософські, історичні, психологічні, педагогічні, соціологічні аспекти функціонування та вдосконалення системи адаптивного фізичного виховання і спорту для учасників АТО / ООС та членів їх родин, а також вимушено переміщених осіб різного віку; формування національної свідомості, здорового способу життя та реалізація засад патріотичного виховання етнічними засобами фізичної культури і спорту.
Громадська діяльність:

 • Є головою Науково-експертної ради Громадської Спілки «Національна рада спортивної реабілітації захисників України»; фахівець з фізкультурно-спортивної реабілітації та фізичної терапії;
 • офіційний представник Міжнародної Громадської організації «Міжнародної Федерації спортивного паріння» (від 16 серпня 2013 року);
 • співзасновник, провідний фахівець, інструктор-методист «Центру навчання, здоров’я та розвитку «Мальва»» (м. Київ; із 2015 року);
 • національний тренером з питань розвитку партнерства в спорті заради соціальних змін (з липня 2016 року; UNICEF) активний учасник проекту та національний тренер проекту «Спорт заради розвитку» / «Спорт проти буллінгу», співавтор навчально-методичних розробок проекту;
 • тренер Української Федерації військового фітнесу (із 19.12.2019 року);
 • сертифікований персональний тренер з міжнародних програм за напрямками «Black Roll» (24-25.10.2020 року; T-8259), «Nordic Power Walking» (№ 225, 25 July 2020);
 • тренер-інструктор зі скандинавської ходьби («Instructor Nordic Walking» – № 582 від 25.07.2020 року).

Має «за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, реалізацію державної молодіжної політики, національно-патріотичне виховання молоді, сумлінну працю та відданість справі» нагороджена Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України (2019); медаллю «За гідність та патріотизм» (2018); нагороджена почесним нагрудним знаком «За самовіддану працю у Збройних Силах України» (За особистий внесок у справу розвитку, розбудови та забезпечення життедіяльності Збройний Сил України, високі особисті досягнення у службовій діяльності, зразкове виконання військового (службового) обов’язку), високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного Жіночого дня (2022)
Досвід роботи:
– читання лекцій,
– проведення семінарських, практичних занять,
– керівництво курсовими роботами,
– керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів та магістрів,
– розробка навчальних програм та робочих навчальних програм, тестових завдань, сілабусів дисциплін, програм вступних іспитів до магістратури та бакалаврів, презентаційних матеріалів для лекцій;
– пошук та впровадження інноваційних форм, технічних засобів навчання.
Навчальні дисципліни, які викладає: Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології, Терапевтичні вправи при порушеннях та захворюваннях опорно-рухового апарату, Фізична терапія в акушерстві та гінекології.

Yudenko Oksana Vadimivna

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

In 1999 she graduated with honors from the Faculty of Physical Education of Zaporizhia State (National) University, majoring in “Physical Rehabilitation” (“specialist”; C17 № 107060); in 2000 she graduated with honors with a master’s degree in “Physical Rehabilitation” (“Master”; M17 № 075805) of the same higher education institution of Ukraine.
Since 2000 she has been working as a researcher and pedagogue at the Zaporizhia State / National University. In 2008 she entered graduate school.
She defended her dissertation for the degree of “Candidate of Pedagogical Sciences” in specialty 13.00.04 “Theory and Methods of Vocational Education” on “Formation of readiness of future specialists in physical rehabilitation for professional activities in health centers” defended on December 8, 2011 (diploma DK № 004601 issued on May 17, 2012).
He has more than 20 years of experience in higher educational institutions in Zaporizhia and Kyiv. During this time she taught disciplines for students of higher education in the specialties 017 “Physical Culture and Sports” and 227 “Physical Therapy, Occupational Therapy”. During this time she taught such disciplines as: “Fundamentals of Balneology”, “Health Nutrition”, “Massage”, “Therapeutic Physical Education”, “Prevention of Sports Injuries”, “Fundamentals of Hygiene”, “Theory and Technology of Health and Recreational Motor Activity” ; “Theory of Health”; “Recreational games”; “Fundamentals of Health”; “Adaptive sports”, “Innovative technologies in physical culture and sports”.
Yudenko O.V. – a qualified specialist who is able to solve complex scientific, methodological and professional problems. He pays great attention to improving his scientific and technical level. She is the author of more than 150 scientific and scientific-methodical works (individually and co-authored), including a collective monograph, 5 textbooks, as well as more than 30 publications in domestic and foreign professional publications, has educational and methodical works the right to a work (№ 31016 of 18.11.2009).
Is a real expert TITLE.
From September 1997 to June 2007 she worked as a swimming instructor for swimming health groups. During this period, she served as a trainer for primary education groups, as well as trained people with disabilities.
She has repeatedly participated in national, international and foreign scientific conferences and seminars. Supervises scientific student works, which successfully win prizes in the All-Ukrainian competitions of student scientific works (2020; 2021 – II place).
She is the scientific supervisor of higher education students while writing their dissertations.
Oksana Vadymivna Yudenko has more than 20 years of experience in scientific and pedagogical activities. Experience of scientific and scientific-pedagogical activity in NTUU “KPI named after Igor Sikorsky” – 1 year. List of positions she held while working at KPI: from February 2022 to the present – Associate Professor of Biosafety and Human Health.
Areas of research and research interests:
Features of the formation of a modern system of physical culture and sports services and the implementation of comprehensive programs of physical culture and sports rehabilitation of servicemen with the consequences of combat trauma and members of their families; use of means of physical therapy, physical and active rehabilitation for people of different ages and health conditions; features of the implementation of TAP programs for servicemen with the consequences of combat trauma; use of means of SPA-therapy and physical recreation in order to restore the health of ATO / OOS participants and their families; philosophical, historical, psychological, pedagogical, sociological aspects of the functioning and improvement of the system of adaptive physical education and sports for members of the ATO / OOS and their families, as well as forcibly displaced persons of all ages; formation of national consciousness, healthy lifestyle and implementation of the principles of patriotic education by ethnic means of physical culture and sports.
Social activities:

 • She is the chairman of the Scientific Expert Council of the Public Union “National Council for Sports Rehabilitation of Defenders of Ukraine”; specialist in physical culture and sports rehabilitation and physical therapy;
 • official representative of the International Non-Governmental Organization “International Sports Mating Federation” (dated August 16, 2013);
 • co-founder, leading specialist, instructor-methodologist of the Center for Education, Health and Development “Malva” (Kyiv; since 2015);
 • national trainer for the development of partnerships in sport for social change (since July 2016; UNICEF) active participant in the project and national trainer of the project “Sport for Development” / “Sport against bullying”, co-author of educational and methodological developments of the project;
 • trainer of the Ukrainian Federation of Military Fitness (since December 19, 2019);
 • Certified personal trainer in international programs in the areas of “Black Roll” (24-25.10.2020; T-8259), “Nordic Power Walking” (№ 225, 25 July 2020);
 • Scandinavian Walking Instructor (“Instructor Nordic Walking” – № 582 of 25.07.2020).

She was awarded the Diploma of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine (2019) for “significant personal contribution to the development of physical culture and sports, implementation of state youth policy, national-patriotic education of youth, hard work and dedication; Medal “For Dignity and Patriotism” (2018); awarded the honorary badge “For selfless work in the Armed Forces of Ukraine” (For personal contribution to the development, development and livelihood of the Armed Forces of Ukraine, high personal achievements in service, exemplary performance of military (service)), high professionalism and on the occasion of International Women’s Day (2022)
Experience:
– lecturing,
– conducting seminars, practical classes,
– management of term papers,
– management of diploma design of bachelors, specialists and masters,
– development of educational programs and working educational programs, test tasks, syllabi of disciplines, programs of entrance examinations for master’s and bachelors, presentation materials for lectures;
– search and implementation of innovative forms, technical means of education.
Teaching disciplines that teach: The latest, promising and unvalidized rehabilitation technologies, Therapeutic exercises for disorders and diseases of the musculoskeletal system, Physical therapy in obstetrics and gynecology.


Цанько

Цанько Іван Іванович

Старший викладач кафедри, кандидат медичних наук

КваліфікацІя –         Організація та управління охороною здоров`я, кандидат медичних наук
досвід роботи
в медичних закладах
 
–         організація, координація, контроль за здійсненням  лікувально-профілактичного та діагностичного процесу;
–         організація роботи з добору та раціональне використання  медичних кадрів, забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації;
–         співпраця з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами та забезпечення взаємодії підрозділів лікувально-профілактичного процесу;
–         планування роботи лікувально-профілактичного закладу;
–         аналіз показників роботи закладу, створення заходів щодо їх оптимізації;
–         планування та розвиток лікувально-профілактичного закладу;
–         розробка стандартів медичної допомоги та контроль за їх дотриманням;
–         організаційно-методичний супровід організації лікувально-діагностичного процесу;
–         науково-методичний супровід розрахунку цін на платні медичні послуги;
–         організація профілактичних медичних оглядів, диспансеризації.
з 2009 – 2015 –         науковий співробітник відділу організації медичної допомоги
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Президента України
–   захистив кадидатську дисертацію «Медико-соціальне та економічне         удосконалення моделі організації вторинної профілактики гіпертонічної    хвороби»
 
Сертифікати
«Організація та управління охороною здоров’я».
«Основи наукознавства. медична статистика».
«Основи менеджменту в охороні здоров’я».
Підготовка документів рекомендованих Міністерством охорони здоров`я «Удосконалення диспансерного спостереження державних службовців»;
«Методика розрахунку цін на платні медичні послуги в державних та комунальних закладах охорони здоров`я»;
«Застосування медико-економічного аналізу при організації медичної допомоги населенню».
 
Участь у розробці законопроектів зареєстрованих у Верховній Раді України
2013-2015 роки
Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів»
Закон України «Про сурогатне (допоміжне материнство)»;
Закон України «Про рекламу»;
Закон України «Про усиновлення дітей»;
Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»
Закон України «Про уточнення дефініцій «медична послуга» та «медична допомога»;
Закон України «Внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту психіатричних відділень, та осіб, які знаходяться під вартою згідно рішення суду)»;
Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про екстрену (швидку) медичну допомогу».
 
Наукова діяльність
Більше 30  статей у вітчизняних та закордонних виданнях щодо проблем управління сферою охорони здоров’я, питань  диспансеризації державних службовців, економіки охорони здоров’я; сурогатного материнства, трансплантації.
Громадська діяльність Засновник Громадської Спілки «Асоціація медичних клінік
європейського сервісу в Україні».

Міжнародна діяльність Представляв найбільшу турецьку клініку «Guven», Анкара в Україні щодо питань  медичного туризму.
2018 рік  Видавнича діяльність       Засновник медичного видання «Euromedicine», на  даний час  призупинена у звя’зку з пандемією.
2019 рік  Медичне управління Укрзалізниці, провідний спеціаліст.
Педагогічна діяльність    Професор кафедри домедичної допомоги «Інституту державного управління у сфері цивільного захисту».
2020 -2022 роки   Директор ТОВ «Крила успіху».
2021 рік   Консультант ООН Хабіттат Проекту “Впровадження сучасних оздоровчих  технологій профілактики COVID -19 в санаторно-курортних закладах м.Бердянськ”з 2022 року  працює старшим викладачем кафедри Біобезпеки та здоров’я людини «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Ivan Tsanko, senior lecturer of the department

EDUCATION 2000 – 2006 Lviv National Medical University named after Daniel of Galicia, qualified  in medicine  as a doctor;
Qualification Health care organization and management, medical  scientist , PhD;
Experience Law project  and legislation  work on the national policy development and implementation in the field  of health care;Organization, coordination, and control over the treatment-and-prevention and diagnostic process performance;Work arrangement on selection and sustainable management of the medical   personnel, in-time provision of training  and education activity for them;Cooperation with the  management  bodies and local  authorities, related medical facilities and subdivisions collaboration  providing for the treatment-and- prevention process;Work planning  for the treatment-and-prevention  facilities;Indicator  analysis  for the facilities operation, measures development  as for  their improvement;Planning and development of the treatment-and-prevention facilities;Medical care  standards development  and  control  over compliance  with them;Organizational  and  methodological  support  for the  treatment-and-diagnostic process;Scientific  and  methodological support for pricing estimate of commercial medical services;Arrangement of the prevention medical examinations and health survey.
2006 – 2009 Svalyavska regional State Sanitary & Epidemiological Service  in Transcarpathian Region, head of hygiene department;
Since  2009 – Research  scientist  of the  department for the medical care arrangement State Scientific Institution “Scientific and Practical  Center for Preventive  and Clinical Medicine” State administration for the Ukrainian President Business
Certificates “Health care organization and management”.“Science studies basics. Medical statistics”.“Health care management basics”.
Participation  in the  development of the  organizational and  methodological  documents recommended by the Health  Care Ministry “Dispensary observation improvement for the public service employees”;“Pricing  estimate  method for  commercial  medical services at  the State and  municipal  health care  facilities”;Application of the medical and economical analysis in the medical care arrangement for the population”.
  Participation in the  draft laws  development registered  by the Verkhovna Rada of  Ukraine Law of  Ukraine “About  organ  transplantation  and other  anatomical  materials” Law of Ukraine  “About  surrogate maternity  (assisted  maternity)”; Law of  Ukraine “About commercials”; Law of Ukraine “About  children adoption”; Law of Ukraine “About  organ  transplantation and other  human anatomical materials” Law of Ukraine “About  definitions clarifications for “medical service” and “medical care”; Law of Ukraine “Amendments introduction” to some  legislative acts  (as for protection  of  the  psychiatric  departments and persons  in custody  in accordance  with the  court verdict)”; Law of Ukraine “About amendments introduction to the Law of Ukraine “About emergency  medical care”
Research activities Over  20  articles  in domestic and foreign  publications as for the problems  of  health care  management, matters  of the public service employees  dispensary observation, health care  economics, surrogate maternity, transplantation.
Organizational activities; Major tasks of the Public Organization “Providna Rada” are the following: assistance in economic and social policy making and lobbying it at the local level, tasks  solution at the national  level in  the  part  within  the scope  of the Public Organization “Providna Rada”; representation and protection  of the legitimate  rights  and interests of the Public Organization “Providna Rada” members in the public and  local authorities  in accordance with the statutory procedure; assistance in the  system  development for legal and professional defense  of the Public Organization “Providna Rada” members; creating conditions for business networking of the Public Organization “Providna Rada” members with  the  international  organizations  and partners in the field of legal  practice and theory; information promotion and  distribution concerning educational programs and projects of the Public Organization “Providna Rada,” in particular the international ones; creating conditions for the  Public Organization “Providna Rada” members access availability to the  communication  network and data bases created  and run  by the  Public Organization “Providna Rada”; assistance in the  regulatory  legal acts development  in the field of economic, social, public and political relations.


Куріло Сергій Миколайович

Професор кафедри, доктор медичних наук

В 1989 р. закінчив Запорізький державний медичний інститут, м. Запоріжжя, спеціальність за дипломом – лікувальна справа.
Кандидат медичних наук з 1994 р. Дисертацію захистив 28 листопада 1994 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
Доцент кафедри гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології Київського медичного університету.
Доктор медичних наук з 2004 р. Дисертацію захистив 25.10.2004 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
Професор з 2015 року.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 21 рік.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:
– з 01.10.1994 р. по 29.10.1995 р. ‒ асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного інституту, м. Запоріжжя;
– з 01.09.2007 р. по 20.02.2014 р. ‒ перший проректор та завідувач кафедри гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології Київського медичного університету, м. Київ;
– з 25.02.2014 р. – по 2019 р. ‒ перший проректор та професор кафедри хірургічних хвороб та внутрішньої медицини з курсом педіатрії Міжнародної академії екології та медицини, м. Київ;
– з 01.09.2014 р. – по 2019 р. професор кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії, м. Київ, за сумісництвом.
– з 2016 р. професор по кафедрі організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії
– з 2019 р. – по 2021 р. ректор Міжнародного європейського університету.
З  27.01.2022 р. професор кафедри біобезпеки і здоров̓ я людини.

Автор понад 127 робіт з яких 3 навчальних посібника, 5 монографій, 7 методичних рекомендацій, 3 патенти, 5 інформаційних листа.

Проходив стажування (підтверджене сертифікатами) у Польщі (м. Варшава – 2005 р.), Латвії (м. Рига – 2007 р.), організатор та учасник з’їздів та науково-практичних конференцій.

З січня 2022 року працює на кафедрі біобезпеки і здоров’я людини.

Serhiy Mykolayovych Kurilo, 

professor of the Department, Doctor of Medical Sciences

In 1989, he graduated from the Zaporizhia State Medical Institute, Zaporizhzhia, specialty – General Medicine.

Candidate of Medical Sciences since 1994. He defended his thesis on November 28, 1994 in the specialized academic council at the Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovsky Academy of Medical Sciences of Ukraine.

Assistant Professor of the Department of Hygiene, Social Medicine, Microbiology and Immunology of the Kyiv Medical University.

Doctor of Medical Sciences since 2004. He defended his dissertation on October 25, 2004 in the specialized academic council at the Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovsky Academy of Medical Sciences of Ukraine.

Professor  – since 2015.

Experience of teaching work in higher education institutions of III – IV levels of accreditation – 21 years.

The main stages of scientific and pedagogical activity in higher education institutions of the III-IV level of accreditation:

– from 01.10.1994 to 29.10.1995 – assistant of the department of phthisiology and pulmonology of the Zaporizhia State Medical Institute, Zaporizhia;

– from September 1, 2007 to February 20, 2014, the first vice-rector and head of the Department of Hygiene, Social Medicine, Microbiology and Immunology of the Kyiv Medical University, Kyiv;

– from 25.02.2014 to 2019 – the first vice-rector and professor of the Department of Surgical Diseases and Internal Medicine with a pediatrics course at the International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv;

– from September 1, 2014 to 2019, professor of the Department of Organization of Medical Support of the Armed Forces of the Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, part-time.

– since 2016, professor at the Department of Organization of Medical Support of the Armed Forces of the Ukrainian Military Medical Academy

– from 2019 to 2021, rector of the International European University.

Since January 27, 2022, professor of the Department of Biosafety and Human Health.

Author of more than 127 works, including 3 textbooks, 5 monographs, 7 methodical recommendations, 3 patents, 5 information letters.

He completed an internship (confirmed by certificates) in Poland (Warsaw – 2005), Latvia (Riga – 2007), organizer and participant of congresses and scientific and practical conferences.

From January, 2022,  He works as a professor at the Department of Biosafety and Human Health.