Освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) – це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:
– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
– очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
На громадське обговорення виносяться оновлені версії освітніх програм «Фізична терапія, ерготерапія». Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу antonova-rafi@ukr.net або у будь-який інший спосіб членам проектної групи. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.
Громадське обговорення проектів освітніх програм «Фізична терапія, ерготерапія»


Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Терапія та реабілітація” (2023)

Оновлена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2022)

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2021)

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2021 англ.)

Оновлена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2020)

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2020)

Освітньо-професійна програма “Фізична терапія” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2018)


Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Терапія та реабілітація” (2023)

Оновлена освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти “Фізична терапія” (2022)

Освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2021)

Оновлена освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2020)

Оновлена освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2020 англ.)

Освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2018)

Освітньо-професійна програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2017)


Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Терапія та реабілітація” (2023)

Оновлена освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “Фізична терапія, ерготерапія” (2022)

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2020)

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2020 англ.)

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (2018)


Рецензії-відгуки на освітні програми від стейкхолдерів


ОНП “ІНЖЕНЕРІЯ У БІОБЕЗПЕЦІ ТА БІОЗАХИСТІ” 2022

Освітньо-наукова програма “Інженерія у біобезпеці та біозахисті” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 163 “Біомедична інженерія” за освітньо-науковою програмою “Інженерія у біобезпеці та біозахисті” (прийому 2023р.)

Силабуси нормативних дисциплін:

ПО 1 – Проблемні питання сучасної біобезпеки та біозахисту

ПО 2 – Медичні та біотехнічні основи протидії біологічним загрозам

ПО 3 -Курсова робота – Медичні та біотехнічні основи протидії біологічним загрозам

ПО 4 – Молекулярна та клітинна інженерія біологічних об’єктів

ПО 5 – Курсова робота – Молекулярна та клітинна інженерія біологічних об’єктів

ПО 6 – Належна інженерна практика

ПО 7 – Курсовий проєкт – Належна інженерна практика

ПО 8 – Біомолекулярна електроніка в системах біобезпеки та біозахисту

ПО 9 – Інтелектуальні системи оцінки біобезпеки та біозагроз

ПО 10 – Електронні сенсори та біочіпи

Рецензії-відгуки на ОНП “ІНЖЕНЕРІЯ У БІОБЕЗПЕЦІ ТА БІОЗАХИСТІ”