Методична література накопичується, зберігається та розповсюджується у Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), електронному КАМПУСі, на платформі Сікорський та у електронній бібліотеці кафедри біобезпеки і здоров’я людини:

Методологія розробки авторських та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини 
1) Сиволап В. Д. Основні принципи доказової медицини : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 “Охорона здоров’я”/ В. Д. Сиволап, С. М. Кисельов, Д. А. Лашкул. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. – 208с.
2) Бойчук Т., Голубєва М, Левандовський О, Войчишин Л. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: навч. посібник. Львів: ЗУКЦ; 2010. 240 с.
3) С. М. Кисельов  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ/ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Запоріжжя-2018. 115с.

Анатомія
1) Бочкова Н.Л. Анатомія людини. Частина 1. Анатомія опорно-рухового апарату. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія ” /Н.Л. Бочкова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл : 18,3 Мбайт). – Київ: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020 – 258с.
2) Анатомія людини. Олександр Бородуля/ навчальний посібник в двох частинах/ Національний медичний університет ім. О.Богомольця/ 2019/
3) Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я. І. Федонюка Л.С. Білика, Н. Х. Микули – Тернопіль- Укрмедкнига – 2001. – 680 с.

Фізіологія
1) Ляшенко В.П. Посібник до вивчення курсу «Інтегративна регуляція фізіологічних функцій» 2018. -33 с.
2) Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних робіт із курсу «Фізіологія людини і тварин» (для студентів денної форми навчання). 2017. -54 с.
3) Посібник до вивчення курсу «Фізіологія мислення та мови» Укладачі: д. біол. наук, проф. О. В. Севериновська, канд. біол. наук, доц. О. М. Хоменко, канд. біол. наук, проф. О. Б. Мурзін. 2014. -33 с.

Фізіологія рухової активності
1) Задорожна Г.О., Турицька Т.Г. Практичний посібник для студентів з курсу ««Фізіологія здорового способу життя та спорту» / Г. О. Задорожна, Т. Г. Турицька. – Дніпропетровськ. 2014. – 98 с.

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності
1) Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: словник. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 134с.
2) Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 82 с.
3) Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – 348 с.

Управління дослідницькими проектами
1) ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ
2) Сусліков, Л. М. Управління науковими проєктами [Електронний ресурс] : електронний навчальний посібник / Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород: УжНУ, 2020. – 409 сл. – 100 Мбайт. – Систем. Вимоги Windows XP (або більш пізня ); MS PowerPoint 2013/2016.
3) Управління інноваційними проектами
4) ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Біомеханіка у фізичній терапії 
1) Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ: Навчально-методичний посібник – Миколаїв- МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015 – 215с.
2)  Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Вибрані лекції з біомеханіки – Київ-КПІ ім.Ігоря Сікорського — 2021 – 131с.
3) Основи біомеханіки руху: навчальний посібник / укл. А. В. Гакман. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 144 с.
4) Без’язична О. В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Біомеханіка» / О. В. Без’язична, Л. П. Коваленко. – 2-е вид. – Харків:ХНПУ ім.. Г. С. Сковороди, 2014. – 49 с.

Організація науково-інноваційної діяльності
Стрелкова Г.Г. та ін. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. 2019
Гончарук Т. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. 2014
Марцин В.С. та ін. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. 2002
Наказ МОН “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”
Постанова КМУ “Про присудження ступеня доктора філософії”

Клінічна психологія
Аймедов К.В., Луньов В.Є., Нікогосян Л.Р. Клінічна психологія в експертній діяльності: практикум: [Навчальний посібник ] – Одеса: ОНМедУ. – 2015 – 301 с.
Вітенко І.С. Медична психологія: [Підручник] – К: Здоров’я, 2007. – 208 с. ISBN 978-96 6-463-007-5
Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: навч.посібник – К: Перун, 1996. – 464 с.

Фізична терапія в комбустіології
Козинець Г.П., Слєсаренко С.В., Сорокіна О.Ю., Клигуненко О.М., Циганков В.П. «Опікова травма та її наслідки». Керівництво для практичних лікарів – Дніпропетрорвськ, 2008 – 224 с.
С.Г. Шаповалов «Комбустиология чрезвичайних ситуаций» под редакцией С.С.Алексанина и А.А.Алексеева.Санкт-Петербург , 2014- 164 с.
Про систему комбустіологічної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України
Крук Б.Р. «Фізична терапія при комбінованій політравмі» .2019 – 17 с.
Олена Луцик «Реабілітація опікових хворих 2-3 ступенів за допомою масажу та лікувальної фізичної культури». Стаття, 2009 – 6 с.
Марта Резанцева, Ольга Бас «Особливості використання засобів фізичної реабілітації в лікуванні пацієнтів з опіковою травмою». Стаття, 2015 – 7 с.

Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії
Сучасна діагностика основних хвороб серцево-судинної системи :навч. посібник для самост. підготовки до практ. занять студ. V курсів мед. фактів ВНЗ IV рівня акредитації з дисципліни” / упоряд.,П. Г. Кравчун, М. І. Кожин, О. М. Шелест, О. Ю. Борзова та ін. ; за ред.П. Г.Кравчуна. – Харків : ХНМУ, 2016. – 227 с
Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики/О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський, М.В. Калашник, В.В. Семенець,В.О. Філатов. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 236 с.

Функціональна діагностика у фізичній терапії
Физикальные методы исследования здорового и больного ребенка : учеб.-метод.пособ. / В.И. Твардовский [и др.]. – Мн.: БГМУ, 2009. – 101 с.
Маліков М.В., Сватьєв А.В., Богдановська Н.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів –Запоріжжя: ЗДУ, 2006. – 227 с.
Діагностика і моніторинг стану здоров’я: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.В. Богдановська, М.В. Маліков, І.В. Кальонова.– Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 264 с.
К.О.Островська, Х.В. Качмарик, Л.Р.Дробіт Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра.Навчальний посібник, 2017. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 124 с.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб: Навч. посібник / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2002. — 360 с. — (Б-ка студента–медика).
Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації: монографія / [С. В Павлова, О.Г. Авруніна, С.М.Злепка, Є.В.Бодянського та ін.]; за редакцією С.Павлова, О.Авруніна. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. –260 с..

Методи обстеження у фізичній терапії
Калмикова Ю.С. «Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку»
Чижик В. В, Дудник О. К.
Діагностика і моніторинг стану здоров’я: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.В. Богдановська, М.В. Маліков, І.В. Кальонова.– Запоріжжя: ЗНУ, 2015.– 264с.

Психофізіологія у фізичній терапії 
Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. ― К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2018. ― 310 с.
Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В.,Малхазов О.Р. Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 281 с.

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи
СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. За редакцією акад. В.М. Коваленка, професора М.І.Лутая, Професора Ю.М. Сіренка, Професора О.С.Сичова – 192 с.
Підтримка для самостійної реабілітації після пов’язаних з СOVID-19 захворювань – рекомендаціїї ВООЗ – 24 с.
Навчально-методичний посібник «Ведення хворих в кардіологічній клініці». Колектив авторів: Завідувач кафедри внутрішніх хвороб-1 професор, д.мед.н. Сиволап В.Д., доцент, к.мед.н. Каленський В.Х., доцент, .к..мед.н. Лашкул Д.А., к.мед.н. Бондаренко О.П. – 143 с.
Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання. Методичні рекомендації, Ужгород, 2014 – 51 с.
Григус І.М.. Брега Л.Б. Фізична терапія в кардіології. Навчальний посібник, Рівне, 2018 – 269 с.
Методичні рекомендації до підготовки Курсової роботи з дисципліни «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем» – укладач старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 16 с.
Методичні рекомендації до підготовки Реферату з дисципліни «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи» – укладач старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 10 с.

Фізична терапія в педіатрії
Батькам про реабілітацію, навчання та виховання дитини з органічним ураженням нервової системи: Поради психолога / Клещерова І. М. – К., 2006. – 50 с.
Реабілітація дітей з ДЦП: обзор современных подходров в помощь реабилитационным центрам/Е.В.Семенова, Е.В.Клочкова, А.Е.Коршикова-Морозова, А.В.Трухачева, Е.Ю.Заблоцкис, 2018 -584 с.
НЕВРОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ НЕМОВЛЯТ ХАММЕРСМІТ – 4 с.
Оценка боли у невербальных пациентов детского возраста. М.: Издательство «Про¬спект», 2019. — 40 с.
П. Л. Жиянова «Я все смогу!». Таблицы навыков и компетенций МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», Москва, 2017 – 106 с.
Тамара Редковец, Хайсам Дж.М.Ромман. «Физическая реабилитация детей с миопией» с применением саморефлексотерапии – 201 с.
Г.Н.Хованская, Л.А.Пирогова «Общие основы медицинской реабилитации в педиатрии» – 184 с.
Лікувальна фізична культура для дітей із захворюваннями сечовидільної системи, ожирінням та ортопедичною патологією. – 13 с.

Гігієна та основи екології
Конспект лекцій з дисципліни «Гігієна та основи екології» – укладач – старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 87 с.
Методичні рекомендації до написання реферату з дисципліни «Гігієна та основи екології». Укладач ст. викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б.- 13 с.
Силабус з дисципліни «Гігієна та основи екології» – укладач старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б.- 12 с.
C. Решетило. Спортивно–фізкультурні споруди та обладнання. Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації у галузі фізичного виховання і спорту – 103 с.
Б.М. Дикий, Т.О. Нікіфорова. Епідеміологія. (Навчальний посібник для підготовки до практичних занять) – 107 с.
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Гігієна з основами екології» . Укладач: Саболдашна Юлія Сергіївна – викладач спеціаліст другої категорії – 37 с.
Мацейко І.І., Корольчук А.П., Нестерова С.Ю. ГІГІЄНА З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ. ПРАКТИКУМ- 104 с.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» – укладач викладач 1-ї категорії Пасько М.М.– 155с.

Біологія спорту
Є. О. Неведомська. Анатомія людини і спортивна морфологія. Навчальний посібник для практичних і самостійних занять студентів вищих навчальних закладів – 78 с.
Гринків М.Я., Баранецький Г.Г. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології): Навчальний посібник, Львів – 124 с.
В.Г. Черноземов, Н.В. Афанасенкова, И.А. Варенцова. Методы физиоло-гического исследования человека – 159 с.
Без’язична О. В., Коваленко Л. П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Біомеханіка» – 49 с.
Конспект лекцій з дисципліни «Біологія спорту», укладач старший викладача кафедри ББЗЛ Латенко С.Б.- 129 с.
Методичні рекомендації для підготовки реферату «Біологія спорту» – укладач чтарший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 10 с.
Силабус з дисицпліни «Біологія спорту» – розробник старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 12 с.

Професійна етика та деонтологія
Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. Деонтологія в медицині: підручник. Харків, 2014.– 258 с.
Професійна етика та деонтологія. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) – 13 с.
Конспект лекцій з дисципліни «Професійна етика та деонтологія» , укладач старший викладач кафедри ББЗЛ Латенко С.Б. – 112 с.
Основи деонтології: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ укл. Ю.В. Копочинська, С.Б.Латенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 87 с.
Методичні рекомендації до СРС студентів з дисципліни «Професійна етика та деонтологія», укладач: ст.викладач кафедри ББЗЛ ЛатенкоС.Б.,-37 с.

Комп’ютерна техніка, інформаційні технології та методи математичної статистики у фізчній терапії, ерготерапії
Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики: навч. посібник / В.О. Кашуба, Л.В. Денисова, В.В. Усиченко, Л.А. Харченко, Ю.Л. Хлевна, А.М. Бойко, М.В. Караватська, В.П. Вишневецька – 2014. – 213 с.
Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Корнієнко Г.А., Носовець О.К. Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з кредитного модуля «Основи комп’ютерної техніки та методів математичної статистики» по дисципліні «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики»- 2015
Медична інформатика : навч. посібник для студентів мед. ун-тів / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко та ін. – Харків : ХНМУ, 2020. – 64 с.
Є.Б.Радзішевська, О.В. Висоцька Інформаційні технології в медицині. E-health / за ред. В. Г. Кнігавка. – Харків : ХНМУ, 2019. – 72 с.
Шевчук А., Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Методика застосування вейвлет-аналізу для оцінки функціонального стану організму людини – 2018