ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ КАФЕДРИ

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Відповідна матеріально-технічна база та матеріально-технічне забезпечення є необхідною умовою для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія Факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка включає до свого складу 33 навчальних корпуси загальною площею навчальних приміщень 351822,8 м2.. Всі навчальні приміщення відповідають санітарним нормам та нормам правил пожежної безпеки.

Навчально-лабораторна база університету складається з 435 аудиторій для проведення лекційних занять, 705 спеціалізованих лабораторій на 24681 робоче місце, 249 комп’ютерних класів обладнаних 4617 сучасними ПЕОМ.

Усі будівлі підключені до інженерних мереж (водопостачання, каналізація, тепломережі, електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією.

Навчальні приміщення університету відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. Підтвердженням цього служать відповідні офіційні документи, що входять до цієї акредитаційної справи: Висновок Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві № 0600/84 від 30.01.2017 р. та довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві щодо вимог пожежної безпеки № 21/388 від 28.02.2017 р. В усіх приміщеннях кафедри дотримуються необхідні вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.

Університет має: власне видавництво «Політехніка» для оперативного видавництва навчально-методичної літератури, студентську поліклініку, 3 медичних пункти, 21 гуртожиток на 12448 ліжко-місць, 4 бази відпочинку, спортивний комплекс зі стадіоном, басейном, кортами та спортивними залами, науково-технічну бібліотеку з 13 залами для читачів та фондом літератури у 2657882 примірників, палац культури, актовий зал. В усіх гуртожитках працюють буфети або кафе. На цей час місцями в гуртожитках університету забезпечено 100 відсотків усіх іногородніх студентів.

Інформація про загальну площу приміщень університету, що використовуються у освітньому процесі наведено у табл. 6.1.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (за університет) наведено у табл. 6.2.

Інформація про соціальну інфраструктуру університету наведена у табл. 6.5.

Для організації освітнього процесу кафедра біобезпеки і здоров’я людини  використовує матеріально-технічну базу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Матеріально-технічне забезпечення випускової кафедри визначається переліком показників, наведеними у табл. 6.3, та 6.4.

Інформація, що наведена в табл. 6.3 та 6.4 ілюструє достатню ступінь комп’ютерного забезпечення освітньої та наукової діяльності на кафедрі біобезпеки і здоров’я людини. Виконуються також і вимоги Державних будівельних норм щодо наявності навчальних площ на одне робоче комп’ютерне місце (на одне робоче комп’ютерне місце повинна бути площа не менше 6 м2).

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою біобезпеки і здоров’я людини складає 471,0 м2. Загальна кількість навчальних приміщень кафедри  – 5, з них: 1 лекційна аудиторія (104,7м2), 1 спеціалізована лекційна аудиторія (104,7м2), спеціалізована лабораторія реабілітаційної інженерії (42,0м2), спеціалізована лабораторія біобезпеки та біозахисту (42,0 м2), спеціалізована

лабораторія фізичної реабілітації (50,4 м2), спеціалізований комп’ютерний клас (72,6м2), спеціалізована комп’ютерна лабораторія вивчення функціона-льних резервів організму людини (54,6 м2).

В усіх приміщеннях кафедри біобезпеки і здоров’я людини  дотримуються необхідні вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення навчальних аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.

Рівень оснащення навчальних приміщень кафедри Біобезпеки і здоров’я людини  їх технічний стан відповідають вимогам навчального плану та програми.

Контингент студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на 1 жовтня 2018 року становить 120 осіб, в тому числі: 1 рік навчання – 15 осіб, 2 рік навчання – 18 осіб, 3 рік навчання – 15 осіб, 4 рік навчання – 35 осіб, 5 рік навчання – 26 осіб, 6 рік навчання – 10 осіб.

В університеті на одного студента доводиться навчальна площа – 4,8 м2, що в повній мірі відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності (мінімальна норма становить 2,4 м2).

Матеріальна база кафедри постійно вдосконалюється. В останні роки склад лабораторій кафедри біобезпеки і здоров’я людини  виконав велику роботу по обладнанню та модернізації навчальних приміщень кафедри.

На кафедрі є навчальні аудиторії для проведення лекцій, практичних та групових навчальних занять з використанням мультимедійних проекторів та великого екрану.

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини  має можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій. Окремі види навчальних занять, всі види практик проводяться із залученням технічних можливостей наступних організацій: Оздоровчий центр кінезотерапії «Здоровий рух», ТОВ «Центр інтегративної тілесної терапії «Інкорте», Салон краси «BODY LPG», «Актив центр», Атлетичний клуб «Тонус» Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, ТОВ «Інститут вертебрології і реабілітації», Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ТОВ «Медичний центр «Особливі».

У користуванні Факультету є спортивно-оздоровчі комплекси КПІ
ім. Ігоря Сікорського. У приміщеннях навчальних корпусів Університету працюють їдальні та буфети. На території студмістечка знаходяться гуртожитки. Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком 100%. На території студмітечка функціонує медичний пункт.

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з потужних науково-технічних бібліотек в м. Києві. Наявність приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання та їх динаміка створюють оптимальні умови для навчання студентів.

Проведений аналіз показав, що наявне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності з підготовки магістів за за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія у повній мірі відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Таблиця 6.3

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устатковання, їх кількість
Спеціалізована лекційна

аудиторія № 321, (104,7м2)

(навчальний

корпус

№ 24)

Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації,

Науково-дослідницька робота за темою магістерської дисертації, Теорія та практика ерготерапії,

Переддипломна практика

Обладнана наочними стендами (2), плакатами (15), наочним навчальним обладнанням (12), змінною мультімедійною апаратурою (ПК – 1, проек­тор, великий екран – 1)
Лекційна

аудиторія № 315, (104,7м2)

(навчальний

корпус

№ 24)

Патентознавство та інтелектуальна власність,

Основи менеджменту в галузі охорони здоров’я та фізичної терапії, ерготерапії,

Основи сталого розвитку фізичної терапії, ерготерапії,

Основи сталого розвитку суспільства

Обладнана наочними стендами (2), плакатами (15), змінною мультімедійною апаратурою (ПК – 1, проек­тор, великий екран – 1)
Спеціалізована

лабораторія Реабілітаційної інженерії № 110/1, (42,0м2)

(навчальний корпус

№ 24)

Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології,

Фізична реабілітація в нейрохірургії,

Практикум з іншомовного наукового спілкування

Обладнана наочними стендами (2), плакатами (15), наочним навчальним обладнанням (12), змінною мультімедійною апаратурою (ПК – 1, проек­тор, великий екран – 1),

платформа балансувальна,

Спеціалізована

лабораторія біобезпеки та біозахисту № 104,

(42,0 м2)

(навчальний корпус

№ 24)

Педагогічні методи у реабілітаційних технологіях,

Біоритмологічні аспекти реабілітаційних технологій,

Основи менеджменту в оздоровчих і рекреаційних технологіях

Обладнана наочними стендами (1), плакатами (6), наочним навчальним обладнанням (8), змінною мультімедійною апаратурою (ПК – 1, проек­тор, великий екран – 1)
Спеціалізована

лабораторія фізичної реабілітації № 202/1,

(50,4 м2)

(навчальний

корпус

№ 24)

Фізична реабілітація в спорті,

Фізіотерапія у технологіях фізичної реабілітації,

Методи кінезіотейпування,

Безапаратні технології фізичної реабілітації,

Основи наукових досліджень,

Основи наукових досліджень у фізичній терапії,

Розробка індивідуальних реабілітаційних програм після перебування у екстремальних умовах

Масажні столи, бігова доріжка Torneo Cross T-107, Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний, Гімнастичний м’яч (55 см) ProForm, Платформа балан-сувальна (BOSU), Інверсійний стіл Ketller Apollo, Профілактор Євмінова, Тренажер для ніг OSD-RPM- 26001

 

Таблиця 6.4

Обладнання, устатковання та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» зі спеціальності

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа Найменування навчальних дисциплін Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих) Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)
Спеціалізо-ваний комп’ю-терний клас

№ 4-06,

площа – 72,6 м2.

(навчальний корпус № 12)

Основи наукових досліджень,

Основи наукових досліджень у фізичній терапії,

Науково-дослідницька робота за темою магістерської дисертації

Марка Lenovo B570 класу вище «Pentium»

12 шт.

Пакет прикладних програм – Matlab R2011 (ліцензований) так
Спеціалізована комп’ютерна лабораторія вивчення функціональних резервів організму людини

(№ 1-07)

площа – 54,6 м2.

(навчальний корпус № 12)

Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів,

Фізіотерапія у технологіях фізичної реабілітації, Біоритмологічні аспекти реабілітаційних технологій

Марка класу

«Pentium»

9 шт.

Програмне

забезпечення енцефалографа

«ЕкспертТМ» в комплекті з діагностичним обладнанням

Програмне забезпечення монітора артеріального тиску та електрокардіо-сигналів SDM23
Програмне забезпечення монітора електрокардіо-сигналів VEDUN3

так