ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Доктор медичних наук, професор.

Персональна сторінка викладача

В 1982 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа. У 2005 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія. У 2006 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.

Детальніше


ПОПАДЮХА

Попадюха Юрій Андрійович

Професор, доктор технічних наук

Персональна сторінка викладача

ОСВІТА
1975 – Київський політехнічний інститут зі спеціальності «Автоматика і телемеханіка» – інженер електрик
1982 – Аспірантура КПІ за спеціальністю «Технічна кібернетика»
2006 – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» зі спеціальності «Фізична реабілітація» – бакалавр з фізичної реабілітації
2008 – Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) зі спеціальності «Фізична реабілітація» – магістр з фізичної реабілітації

ДОСВІД  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Київський політехнічний інститут – 50 років:
1969-1980: технік, старший механік, інженер, завідувач лабораторією, старший інженер, старший науковий співробітник кафедри автоматики і телемеханіки;
1980-2000: старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного сектора, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-виробничої роботи, заступник директора з науково-організаційної роботи Особливого конструкторського бюро «Шторм» Націо­наль­ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)
2000-2014: завідувач кафедри фізичної реабілітації,  заступник декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» (2002-2007), з 2014 і дотепер професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2010-2019: професор (за сумісництвом) кафедри фізичної реабілітації (фізичної терапії та ерготерапії) НУФВСУ

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ
1986 – кандидатська дисертація «Информационно-управляющая биотехническая система» –  спеціальність 05.13.14 «Системы спеціального назначения, обработки информации и управления»,  05.13.09 «Управление в биологических и медицинских системах»
2002 – старший науковий співробітник зі спеціальності «Системи та процеси керування»
2003 – доцент кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»
2009 – докторська дисертація «Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб’єктів у підводному середовищі» – спеціальність 05.13.09 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика»
2012 – професор кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»

Детальніше


vihljaev

Вихляєв Юрій Миколайович

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини 

Персональна сторінка викладача

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три наукових монографії, чотири навчальних посібника, біля 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

Основний науковий напрямок в дослідженнях – інноваційні технології у фізичному вихованні студентів та осіб з обмеженими можливостями здоров’я, технології рухової активності, фізичної терапії, ерготерапії  та технічні засоби для їх здійснення.

Vykhliaiev Yurii Mykolajovych

Professor, doctor of pedagogical sciences, professor of department of biosecurity and health of Faculty of biomedical engineering of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

An author is over 200 scientific and scientifically-methodical works, from that three scientific monographs, four train aid, about 50 copyright certificates and patents on inventions and useful models. Basic scientific direction in researches is innovative technologies in P.E of students and persons with limit possibilities of health, technology of motive activity, physical therapy, occupational therapy and technical equipments for their realization.


СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри

Персональна сторінка викладача

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу; директора спортивного центру; декана факультету фізичного виховання та спорту; завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захистив дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук у 2002 році та на присвоєння наукового ступеня доктора наук у 2011 році.

Детальніше


Антонова-Рафи

Антонова-Рафі Юлія Валеріїна

Доцент кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент

Персональна сторінка викладача

В 1992 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченко, факультет кібернетики, спеціалізація – економічна кібернетика. Спеціальність – економіст-математик. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію (кандидат технічних наук), Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ. В 2015 році отримата звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Дійсний член кореспондент Української академії акмеології (acmeology.org.ua). У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру «Запорізького політехнічного університету» за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія». Антонова-Рафі Юлія Валеріївна працює на посаді старшого наукового співробітника в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ з жовтня 2017 року.
Здійснює науково-дослідницьку та практичну діяльність у галузі прикладної, професійної, гендерної, ювенологічної, культурологічної акмеології, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, протезування та штучних органів, метрологічних досліджень у фізичній терапії, ерготерапії, біомеханіці, біомедичній інженерії. Науковий стаж Антонової-Рафі Юлії Валеріївни складає понад 20 років. Cтаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 14 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2008 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – доцент, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
З призначенням її старшим науковим співробітником лабораторії 56/1 «Нових методів, технологій і обладнання для зварювання та обробки живих м’яких тканин» конструктивно включилася в організацію наукових досліджень по розробці нових та удосконаленню існуючих технологій високочастотного зварювання.
Антонова-Рафі Ю. В. – кваліфікований фахівець, який вміє самостійно вирішувати складні наукові медико-технічні завдання. Велику увагу приділяє підвищенню свого науково-технічного рівня, нею підготовлено понад 220 наукових публікацій (одноосібно та у співавторстві), в т.ч. 4 монографії, 1 довідник, 2 методичні рекомендаці, а також більше 10 статей у Scopus. Є дійсним експертом Національного фонду досліджень України та рецензентом Scopus конференцій  PIC S&T`.
Неодноразово приймала участь у роботі національних, міжнародних та закордонних наукових конференціях та семінарах, брала участь у науково-дослідних поїздках за кордон. Старт-ап проекти за її участі стали фіналістами та переможцями на Фестивалі інноваційних проєктів ” Sikorsky Challenge“-2017, 2018, 2019.

 Досвід роботи:
– заступник завідувача кафедрою ББЗЛ,
– відповідальний секретар фахового журналу «Біомедична інженерія і технології» з самого початку його реєстрації та видання.
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по факультету та кафедрі з питань працевлаштування студентів-випускників, мобільність студентів,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за міжнародну діяльність,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за рейтинг та сайт, соціальні сторінки.
– член методичної комісії ФБМІ,
– читання лекцій,
– проведення семінарських, практичних та лабораторних занять,
– керівництво курсовими роботами,
– працює із стейкхолдерами,
– керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів та магістрів
– розробка навчальних програм та робочих навчальних програм, тестових завдань, сілабусів дисциплін, програм вступних іспитів до магістратури та бакалаврів, рейтингів з оцінювання студентів, презентаційних матеріалів для лекцій, консультування стейкхолдерів.
– куратор групи,
– пошук та впровадження інноваційних форм, технічних засобів навчання,
– керівництво переддипломною практикою у студентів.

Назви дисциплін, що викладаються: Біоніка. Біокібернетика та робототехніка. Механіка. Біомеханіка. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Основи менеджменту в фізичній терапії, ерготерапії. Основи сталого розвитку в фізичній терапії, ерготерапії. Аналіз та обробка біомедичних даних. Лікувальна техніка. Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології в фізичній терапії, ерготерапії.
Протезування та штучні органи.

Antonova-Rafi Yulia Valeriivna

Associate Professor of Biosecurity and Human Health Department,
Ph.D. in Engineering Science, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

In 1992 Yulia V. Antonova-Rafi graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Cybernetics (specialty: economist-mathematician, specialist field: economic cybernetics). In 1998 Julia Antonova-Rafi defended her Candidate’s dissertation (Candidate of Technical Sciences), taught cybernetics, economics and automatic control systems at Taras Shevchenko National University of Kyiv. In 2015 Antonova-Rafi gained academic title of the Associate Professor of Biosafety and Human Health Department.
Associate Professor Antonova-Rafi is a full Corresponding Member, Ukrainian Academy of Acmeology (www.acmeology.org.ua). In 2019, Y. Antonova-Rafi graduated a Master’s degree with honors from Zaporizhzhia Polytechnic National University on the educational program «Physical Therapy, Ergotherapy». Since October 2017 Y. Antonova-Rafi has been working as a Senior Researcher at the E.O. Paton Institute of Nuclear Power Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Y. Antonova-Rafi carries out the research and practical activities in the field of applied, professional, gender, juvenile, culturological acmeology, computer technology, information technology, prosthetics and artificial organs, metrological research in physical therapy, ergotherapy, biomechanics, biomedical engineering. Yulia Antonova-Rafi’s scientific experience is over 20 years (14 years of scientific and scientific – pedagogical experience at NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». The list of positions of Yulia Antonova-Rafi held during her work at NTUU: Interuniversity Medical Engineering Faculty (from 2008 to 2013), then the Faculty of Biomedical Engineering (since 2013) – Associate Professor, from 2014 to the present time – Associate Professor of the Biosafety and Human Health Department.
As Senior Researcher of Laboratory 56/1 «New Methods, Technologies and Equipment for Welding and Processing of Live Soft Tissues» Associate Professor Antonova-Rafi constructively involved in the organization of scientific research to develop a new and improve existing high-frequency welding technologies.
Associate Professor Yu. V. Antonova-Rafi is a qualified specialist who can independently solve complex scientific medical and technical problems. She pays a lot of attention to improving her scientific and technical level, she has prepared more than 220 scientific publications (alone and in co-authorship), including 4 monographs, 1 reference book, 2 methodical recommendations, and more than 10 papers in Scopus. She is a full expert of the National Research Foundation of Ukraine and a reviewer of Scopus conferences PIC S & T.
Repeatedly participated in national, international and foreign scientific conferences and seminars, took part in scientific and research trips abroad. Startup projects with her participation became finalists and winners at the Festival of innovative projects «Sikorsky Challenge» -2017, 2018 and 2019.
Experience:
• Deputy Head of Biosafety and Human Health Department,
• Executive secretary of the professional journal «Biomedical Engineering and Technology»,
• Responsible person for employment of graduate students and student mobility at the Faculty of Biomedical Engineering and Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for international activities at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for rating and website, social pages at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Member of the Faculty of Biomedical Engineering methodical commission,
• Lecturing,
• Carrying out of seminars, practical and laboratory classes,
• Coursework management,
• Works with stackholders,
• Graduation thesis management of bachelors, specialists and masters,
• Development of syllabus and course of study, test cases, Master’s and Bachelor’s entrance exam programs, student evaluation ratings, presentation materials for lectures, stakeholder consulting etc.
• Group curator,
• Search and introduction of innovative forms and study aids,
• Managing of students’ pre-degree practice.
Teaching courses description: Bionics; Biocybernetics and robotics; Mechanics; Biomechanics; Scientific and research work on the topic of master’s thesis; Basis of management in the physical therapy, occupational therapy; Basis of sustainable development in the physical therapy, occupational therapy; Analysis and processing of biomedical data; Medical equipment; Processing methods of biomedical signals, data and images; Computer and information technologies in physical therapy, occupational therapy; Prosthetics and artificial organs.


БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила  в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі, окрім викладацької діяльності, виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри фізичної реабілітації, члена  методичної комісії ММІФ; відповідала за переддипломну практику студентів кафедри фізичної реабілітації, за працевлаштування студентів кафедри фізичної реабілітації, за перевірку якості складання рейтингів викладачів кафедри фізичної реабілітації; є членом  Державної атестаційної комісії –  державні іспити, бакалаври; захист дипломних робіт, спеціалісти. Здійснювала керівництво аспірантами за основним напрямком наукової діяльності. Є автором більше 40 наукових праць. Наукові праці: «Использование физкультурно-оздоровительных занятий в коррекции избыточной массы тела», «Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам»,  «Використання фізичних вправ у корекції ліпідного обміну», «Обґрунтування параметрів фізкультурно–оздоровчих занять для осіб середнього віку»,  «Морфофункціональний стан, фізична  працездатність та  особливості  адаптації  до фізичних   навантажень осіб з артеріальною гіпертензією», «Обґрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією», «Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність», «Спосіб регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань», «Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з гіперхолестеринемією» та ін. Під керівництвом доцента Бочкової Н.Л. підготовлено та надруковано більше 30 статей студентів.

She graduated in 1973 from the Kiev Order of Lenin State University. T.G. Shevchenko, majoring in Biology, was awarded the qualification of Biologist – Physiologist of Man and Animals. Teacher of biology and chemistry. She worked at the Institute for the Improvement of Physicians, Department of Rehabilitation, at the Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, Department of Normal Physiology, at the Kyiv National University of Physical Education and Sports, since 1996 – at NTUU “KPI”, Associate Professor of Physical Rehabilitation since the establishment of the department. Cand. dissertations – “Differentiation of physical activity in physical culture and health classes in relation to some risk factors for cardiovascular disease.” For five (2004-2009) she was a member of the expert commission for licensing, accreditation examinations of training specialists in the specialty 7.010202 “Physical Rehabilitation” of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
At the department, in addition to teaching, she was the chairman of the methodical commission of the department of physical rehabilitation, a member of the methodical commission of MMIF; was responsible for the undergraduate practice of students of the Department of Physical Rehabilitation, for the employment of students of the Department of Physical Rehabilitation, for checking the quality of the ratings of teachers of the Department of Physical Rehabilitation; is a member of the State Attestation Commission – state exams, bachelors; thesis defense, specialists. Supervised graduate students in the main area of ​​research. He is the author of more than 40 scientific works. Scientific works: “Use of physical training and health-improving occupations in correction of excess body weight”, “Age features of adaptation of cardiovascular and respiratory systems to physical activities”, “Use of physical exercises in correction of a lipid metabolism”, “Substantiation of parameters of physical training – health-improving middle-aged people “,” Morphofunctional state, physical capacity and features of adaptation to physical activity of people with hypertension “,” Substantiation of parameters of physical culture and health classes for people with hypertension “,” Influence of the degree of detection of risk factors for cardiovascular disease condition and physical performance “,” Method of regulating physical activity according to the results of a two-stage bicycle ergometric test in persons with different nature and degree of detection of risk factors for cardiovascular disease “,” Substantiation of parameters of physical training for people with hypercholesterolemia emia “and others. Under the guidance of Associate Professor NL Bochkova prepared and published more than 30 articles by students.


ГЛИНЯНА

Глиняна Оксана Олександрівна

Доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри

Персональна сторінка викладача

Закінчила з відзнакою у 2007 р. НТУУ «КПІ» факультет фізичного виховання та спорту, за спеціальністю «Фізична реабілітація». У 2007 р. вступила до аспірантури КПІ, яку закінчила захистом кандидатської дисертації та отримала ступінь канд.фіз.вих. З 2007 р. по 2016 р. працювала за сумісництвом в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК. З 2009 року працюю на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 11 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – старший викладач, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
Викладає дисципліни: Масаж загальний та самомасаж, Масаж реабілітаційний, Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів, Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних затворюваннях органів черевної порожнини, Методи кінезіотейпування, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в онкології, Фізична терапія при захворюваннях нервової системи, Розробка авторських та дослідницьких програм в нейрореабілітації.
Коло наукових інтересів – класичний, лікувальний, спортивний, лімфо дренажний, вакуумний, антицелюлітний, медовий, іспанський види масажів, кінезіотейпування, фізична терапія: при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарата; внутрішніх, хірургічних та нервових захворюваннях.
Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (Phd) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Автор понад 48 наукових публікацій, 4 навчальних посібників та 3 методичних вказівок.

Oksana Glynyana

Associate Professor, PhD in physical education, Assistant Professor

I graduated with honors in 2007 from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Faculty of Physical Education and Sports, majoring in “Physical Rehabilitation”. In 2007 entered the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, which I completed by defending my PhD thesis  and received the degree of Candidate of Sciences in Physical Education. From 2007 to 2016 she worked part-time at the Kyiv Regional Clinical Hospital №1 as an exercise therapy instructor. Since 2009 I have been working at the Department of Physical Rehabilitation of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. The general experience of scientific and scientific – pedagogical activity in National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” – 11 years. List of positions held during her work at National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”: – Interuniversity Medical Engineering Faculty (2009 – 2013), then the Faculty of Biomedical Engineering (2013) – Senior Lecturer, from 2014 to present – Associate Professor of Department of Biosecurity and Health.
Teaches disciplines: General massage and self-massage, Rehabilitation massage, Physical rehabilitation at endoprosthesis of bodies and joints, Physical therapy at therapeutic and surgical closures of abdominal organs, Methods of kinesiotaping, Technologies of construction of individual programs of physical system of physical rehabilitation author’s and research programs in neurorehabilitation.
Research interests – classical, medical, sports, lymphatic drainage, vacuum, anti-cellulite, honey, Spanish types of massages, kinesiotaping, physical therapy: for injuries and diseases of the musculoskeletal system; internal, surgical and nervous diseases.
Is one of the developers of educational programs of the first (bachelor’s), second (master’s) and third (Phd) level of higher education in the specialty 227 Physical therapy, ergotherapy.
I am the author of over 48 scientific publications, 4 textbooks and 3 guidelines.


КОПОЧИНСЬКА

Копочинська Юлія Володимирівна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Персональна сторінка викладача

Дата народження: 7 травня 1978 року.
У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України.
В 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з відзнакою здобула кваліфікацію «магістр з фізичної реабілітації».
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація на тему «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості» під керівництвом доктора мед. наук, професора Апанасенка Г.Л. у Львівському державному університеті фізичної культури.
У 2013 році отримала звання доцента.
З 2013 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Стаж науково-педагогічної діяльності – 20 років. З 2000 року працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.
Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти, інноваційні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерпії у закладах вищої освіти.
Викладаю дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Пропедевтика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Основи медичних знань та загальна теорія здоров`я», «Спортивна медицина».
Основні наукові праці: основні наукові здобутки Копочинської Ю.В.  викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 6 навчальних посібників.

Yuliia Kopochynska

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor

Date of birth: May 7, 1978.
In 2000 I graduated from the National University of Ukraine on Physical Education and Sport.
In 2006 I graduated from the Open International University of Human Development “Ukraine” with honors “Master of Physical Rehabilitation”.
In 2012 I defended my PhD thesis on the specialty 24.00.03 – physical rehabilitation on the topic: “Physical rehabilitation of students with obesity and low level of physical fitness” under the guidance of Doctor of Medical Sciences, Professor Hennadii Apanasenko at Lviv State University of Physical Culture.
I received the title of Associate Professor in 2013.
From 2013 to present – Associate Professor of Department of Biosecurity and Health at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Experience of scientific and pedagogical activity – 20 years. Since 2000 I has worked as an assistant, teacher, senior lecturer, associate professor.
Research interests: modernization of professional training and professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy in higher education institutions, innovative educational technologies in professional training of future specialists in physical therapy, occupational therapy, introduction of modern information technologies in the educational process of professional training, ergotherapy in higher education institutions.
I teach disciplines: “Introduction to the specialty”, “Propaedeutics of physical therapy”, “Kinesiotaping”, “Fundamentals of medical knowledge and general theory of health”, “Sports medicine”.
Main scientific works: the main scientific achievements are presented in more than 70 scientific publications, including 6 textbooks.


shapovalova

Шаповалова Валентина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

У 2002 р. закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа»
2003 р. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького – магістр за фахом «внутрішня медицина»
2007 р. Кандидат медичних наук за спеціальністю «ревматологія».
2015 р. Звання старшого наукового співробітника за фахом «кардіологія»
2007-2018 рр. працювала в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України»
З 2019 року працює кардіологом експертом в ММ «Добробут»
З 2014 року працює на кафедрі біобезпеки та здоров’я людини
Викладала у ДонДМУ ім. М. Горького, НМУ ім. О.О. Богомольця. Викладацький стаж 17 років. Понад 40 статей у фахових виданнях, 2 патенти, доповідач на багатьох конференціях та кардіологічних конгресах
Викладає дисципліни: Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Фізична терапія у педіатрії, Перша долікарська допомога у невідкладних станах, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології.
Коло наукових інтересів: сучасні методи діагностики та лікування в кардіології, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії в кардіології та пульмології, дієтотерапія, трансплантологія.

Valentyna V. Shapovalova – PhD, Assistant Professor of the Department of Biosafety and Human Health

2002 – graduated with honors from M.Gorkij Donetsk State Medical University, specialty GP
2003 –  M.Gorkij Donetsk State Medical University, master’s degree, specialty GP
2007 – PhD, specialty Rheumatology
2015 – Assistant Professor, specialty Cardiology
2007-2018 worked in M.Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery NAMS of UkraineSince
Since 2019 has beeb working in MC “Dobrobut” as а chief cardiologist
Since 2014 has been working as an assistant professor of the Department of Biosafety and Human Health
She taught at  M.Gorkij DonSMU , O.Bogomolets NMU. Teaching experience 17 years. More than 40 articles in the professional journals, 2 patents, speaker on the many conferences and cardiology congresses
Performer of scientific projects: Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Technologies for building individual programs of the cardiovascular and respiratory systems, First aid in case of emergency , Physical therapy in pediatrics.
Research interests: modern methods of diagnosis and treatment in cardiology, the latest methods of physical therapy and occupational therapy in cardiology and pulmonology, diet therapy, transplantology


ЛАТЕНКО

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач, науковий секретар кафедри

Персональна сторінка викладача

У 1974 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця  за спеціальністю санітарний лікар.
З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м.Києва на посаді лікаря гастроентеролога-дієтолога та викладала дієтотерапію в Медичному коледжі № 3 м. Києва
З 1986 по 1996 р.р. працювала тренером – лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ».
З 1996 року працює старшим викладачем кафедри біобезпеки та здоров’я людини
Викладає дисципліни:  Гігієна та основи екології, Професійна етика та деонтологія, Спортивна медицина, Анатомія спорту, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Преформовані фактори у фізичній терапії та ерготерапії, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології, Курортологія, Раціональне харчування.
Коло наукових інтересів: традиційні та нетрадицийні методи і засоби оздоровлення людини, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії різних контингентів населення, дієтотерапія та оздоровче харчування, освітня діяльність в галузі питань охорони здоров’я та здорового способу життя.
Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Автор понад 50 наукових публікацій.

Svitlana B. Latenko

Senior Lecturer of the Department of Biosafety and Human Health, Scientific Secretary of the Department.

In 1974 she graduated with honors from Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, specialty sanitary doctor.
From 1974 to 1986 she worked at the Clinical Hospital №25 in Kyiv as a gastroenterologist-nutritionist and taught diet therapy at the Medical College № 3 in Kyiv.
From 1986 to 1996 worked as a coach – a doctor of the sports center of NTUU “KPI”.
Since 1996 he has been working as a senior lecturer at the Department of Biosafety and Human Health
Performer of scientific projects : Hygiene and basics of ecology, Professional ethics and deontology, Sports medicine, Anatomy of sport, Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Preformed factors in physical therapy and occupational therapy, Technologies for building individual programs of physical rehabilitation, Cardiology food.
Research interests: traditional and non-traditional methods and means of human health, the latest methods of physical therapy and occupational therapy for various groups, diet therapy and nutrition, educational activities in the field of health and healthy living.
He is one of the developers of educational programs of the first (bachelor’s) and second (master’s) level of higher education in the specialty 227 Physical therapy, occupational therapy.
Author of more than 50 scientific publications.


ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

У 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту з спеціальності «Фізична культура і спорт», маючи дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» і «Інструктор ЛФК». Більше 20 років працювала в Київській обласній лікарні на посаді інструктор ЛФК-масажист. З 2004 року працюю старшим викладачем кафедри біобезпеки і здоров‘я людини. Викладаю дисципліни: масаж і самомасаж, реабілітаційний масаж, фізична терапія при хірургічних захворюваннях, фізична терапія при захворювання внутрішніх органів, тейпування, ФТ при політравмах. Коло інтересів: традиційні і нетрадиційна методи лікування на періодах реабілітації. Сучасні методи і засоби у сучасному масажі, поєднання масажу з технічними засобами. Автор 30 наукових публікацій.

In 1979, she graduated from the Kyiv Institute of Physical Culture and Sports in the specialty “Physical Culture and Sports”, having two qualifications “Physics of Physical Education” and “Instructor of the LFK”. For more than 20 years worked in the Kyiv Regional Hospital as an instructor of the LFK-Masseur. Since 2004, he was working as a senior lecturer of the Department of Biosafety and Human Health. I teach disciplines: massage and self-massage, rehabilitation massage, physical therapy in surgical diseases, physical therapy under the disease of the internal organs, teeth, FT in patterns. Circle of interests: traditional and non-traditional methods of treatment at rehabilitation periods. Modern methods and means in modern massage, a combination of massage with technical means. Author of 30 scientific publications.


shalda_

Шалда Семен Володимирович

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ» у 2003 р. З 2003 р. до 2009 р. працював на посаді викладача кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». З 2009 р. і по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри ФР. У 2011 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ». Готує до захисту дисертаційну роботу на тему «Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту». З 2007 р. працює за сумісництвом на посаді ст. викладача на кафедрі реабілітації відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 1998 р. отримав звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу. Призер багатьох чемпіонатів та кубків м. Києва та України з пауерліфтингу.

Детальніше


jarchuk_

Ярчук Наталія Петрівна

Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини

Персональна сторінка викладача

Закінчила  у 2009 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Фізична реабілітація» і отримала кваліфікацію – фахівець-викладач з фізичної реабілітації.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського – 8 років.
Досвід роботи:

 • відповідальна на кафедрі з питань дипломного проектування, з організації проведення практики студентів,
 • проведення практичних занять,
 • керівництво курсовими роботами,
 • керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів,
 • розробка навчальних програм та робочих навчальних програм, тестових завдань, силабусів дисциплін, рейтингових систем оцінювання знань студентів,
 • куратор групи.

Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності; Гігієна та основи екології; Методологічні основи рухової активності у фізичній терапії; Основи сталого розвитку фізичної терапії, ерготерапії; Фізична терапія після перебування в екстремальних умовах; Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату; Розробка індивідуальних реабілітаційних програм після перебування у екстремальних умовах; Сучасні оздоровчі центри.
Автор понад 15 наукових публікацій.

Yarchuk Nataliia Petrivna

Senior Lector of Biosecurity and Human Health Department, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

In 2009 Yarchuk N. graduated from National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (specialty: Physical Rehabilitation, specialist field: specialist-lector of physical rehabilitation). Senior Lecturer Nataliia Yarchuk’s scientific and scientific – pedagogical experience is 8 years at NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute».
Experience:

 • Responsible person for diploma projects, organization of students’ practice,
 • Carrying out of practical and laboratory classes,
 • Coursework management,
 • Graduation thesis management of bachelors and specialists,
 • Development of syllabus and course of study, test cases, student evaluation ratings etc.
 • Group supervisor.

Teaching courses description: Specialty introductory course; Hygiene and basics of ecology; Methodological bases of motor activity in physical therapy; Fundamentals of sustainable development of physical therapy, occupational therapy; Physical therapy after being in extreme conditions; Physical therapy for disorders of the musculoskeletal system; Development of individual rehabilitation programs after being in extreme conditions; Modern wellness centers.
Yarchuk N. has prepared more than 15 scientific publications.