ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Доктор медичних наук, професор.

Персональна сторінка викладача

В 1982 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа. У 2005 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія. У 2006 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.

Детальніше


СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри, доктор педагогічних наук

Персональна сторінка викладача

У 1974 році закінчив КДІФК за спеціалізацією фізичне виховання та спорт, спеціальність «Викладач фізичного виховання та спорту». Працював старшим референтом у Київському виконавчому комітеті, відповідав за діяльність фізкультурних та спортивних об’єктів міста Києва. З 1981-1983 роки – інструктор ЛФК м. Бад-Ельстер Німеччина. Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу «КПІ» (1986-1992 р.р.); директора спортивного центру «КПІ» (1992-1996 р.р.). У 1996 році  приймав активну участь у створенні факультету фізичного вихованні та спорту, був обраний деканом факультету фізичного виховання та спорту (1996-2007 р.р.). З 2003 року по 2011 рік – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НТУУ «КПІ».
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів», спеціальність 13.00.07. У 2003 році отримав звання доцента. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури», спеціальність 13.00.07. та отримав науковий ступінь доктор педагогічних наук.
Автор понад 100 наукових публікацій, 2 монографій, 3 навчальних посібників та 5 методичних вказівок, 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, званням «Відмінник освіти України» (1997 рік), «Заслужений викладач НТУУ «КПІ» (2007 рік), почесне звання «Майстер спорту СРСР з важкої атлетики» (1976 рік) та «Міжнародний майстер» (1998 рік) серед ветеранів спорту з важкої атлетики.
З 2012 року працює професором кафедри фізичної реабілітації, яка була перейменована як кафедра біобезпеки та здоров’я людини та викладає наступні дисципліни: адаптивне фізичне виховання; професійна майстерність; використання фізичних вправ у фізичній терапії; теорія і практика ерготерапії; педагогічна майстерність; психологія і педагогіка у фізичній терапії, ерготерапії; безпека життєдіяльності та цивільний захист; охорона праці у фізичній терапії, ерготерапії; сучасні оздоровчі центри для людей з обмеженими можливостями та ін.

Sychov Sergiy Olexandrovich
professor of the Department, Doctor of Pedagogical Sciences

In 1974 he graduated from KDIFK with a degree in physical education and sports, majoring in “Teacher of Physical Education and Sports.” He worked as a senior officer in the Kyiv Executive Committee, was responsible for the activities of physical culture and sports facilities in Kyiv. From 1981 to 1983 he was an exercise instructor in Bad Elster, Germany. He has been working at NTUU “KPI” since 1986 and held the following positions: chairman of the sports club “KPI” (1986-1992); director of the sports center “KPI” (1992-1996). In 1996 he took an active part in the establishment of the Faculty of Physical Education and Sports, was elected Dean of the Faculty of Physical Education and Sports (1996-2007). From 2003 to 2011 – Head of the Department of Theory and Methods of Physical Education NTUU “KPI”.
In 2002 he defended his dissertation on “Formation of the need for physical improvement in students of higher technical educational institutions”, specialty 13.00.07. In 2003 he received the title of associate professor. In 2011 he defended his doctoral dissertation on “Involvement of student youth in the values ​​of physical culture”, specialty 13.00.07. and received the degree of Doctor of Pedagogical Sciences.
Author of more than 100 scientific publications, 2 monographs, 3 textbooks and 5 manuals, 12 copyright certificates and patents for inventions. He was awarded diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the title “Excellence in Education of Ukraine” (1997), “Honored Lecturer of NTUU” KPI “(2007), the honorary title” Master of Sports of the USSR in weightlifting “(1976) and” International Master ” (1998) among veterans of weightlifting.
Since 2012 he has been working as a professor at the Department of Physical Rehabilitation, which was renamed the Department of Biosafety and Human Health and teaches the following disciplines: adaptive physical education; professional skills; use of physical exercises in physical therapy; theory and practice of occupational therapy; pedagogical skills; psychology and pedagogy in physical therapy, occupational therapy; life safety and civil protection; labor protection in physical therapy, occupational therapy; modern health centers for people with disabilities, etc.

Детальніше


Антонова-Рафи

Антонова-Рафі Юлія Валеріїна

Доцент кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент

Персональна сторінка викладача

В 1992 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченко, факультет кібернетики, спеціалізація – економічна кібернетика. Спеціальність – економіст-математик. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію (кандидат технічних наук), Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ. В 2015 році отримата звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Дійсний член кореспондент Української академії акмеології (acmeology.org.ua). У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру «Запорізького політехнічного університету» за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія». Антонова-Рафі Юлія Валеріївна працює на посаді старшого наукового співробітника в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ з жовтня 2017 року.
Здійснює науково-дослідницьку та практичну діяльність у галузі прикладної, професійної, гендерної, ювенологічної, культурологічної акмеології, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, протезування та штучних органів, метрологічних досліджень у фізичній терапії, ерготерапії, біомеханіці, біомедичній інженерії. Науковий стаж Антонової-Рафі Юлії Валеріївни складає понад 20 років. Cтаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 14 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2008 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – доцент, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
З призначенням її старшим науковим співробітником лабораторії 56/1 «Нових методів, технологій і обладнання для зварювання та обробки живих м’яких тканин» конструктивно включилася в організацію наукових досліджень по розробці нових та удосконаленню існуючих технологій високочастотного зварювання.
Антонова-Рафі Ю. В. – кваліфікований фахівець, який вміє самостійно вирішувати складні наукові медико-технічні завдання. Велику увагу приділяє підвищенню свого науково-технічного рівня, нею підготовлено понад 220 наукових публікацій (одноосібно та у співавторстві), в т.ч. 4 монографії, 1 довідник, 2 методичні рекомендаці, а також більше 10 статей у Scopus. Є дійсним експертом Національного фонду досліджень України та рецензентом Scopus конференцій  PIC S&T`.
Неодноразово приймала участь у роботі національних, міжнародних та закордонних наукових конференціях та семінарах, брала участь у науково-дослідних поїздках за кордон. Старт-ап проекти за її участі стали фіналістами та переможцями на Фестивалі інноваційних проєктів ” Sikorsky Challenge“-2017, 2018, 2019.

 Досвід роботи:
– заступник завідувача кафедрою ББЗЛ,
– відповідальний секретар фахового журналу «Біомедична інженерія і технології» з самого початку його реєстрації та видання.
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по факультету та кафедрі з питань працевлаштування студентів-випускників, мобільність студентів,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за міжнародну діяльність,
– відповідальна у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по кафедрі за рейтинг та сайт, соціальні сторінки.
– член методичної комісії ФБМІ,
– читання лекцій,
– проведення семінарських, практичних та лабораторних занять,
– керівництво курсовими роботами,
– працює із стейкхолдерами,
– керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів та магістрів
– розробка навчальних програм та робочих навчальних програм, тестових завдань, сілабусів дисциплін, програм вступних іспитів до магістратури та бакалаврів, рейтингів з оцінювання студентів, презентаційних матеріалів для лекцій, консультування стейкхолдерів.
– куратор групи,
– пошук та впровадження інноваційних форм, технічних засобів навчання,
– керівництво переддипломною практикою у студентів.

Назви дисциплін, що викладаються: Біоніка. Біокібернетика та робототехніка. Механіка. Біомеханіка. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Основи менеджменту в фізичній терапії, ерготерапії. Основи сталого розвитку в фізичній терапії, ерготерапії. Аналіз та обробка біомедичних даних. Лікувальна техніка. Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології в фізичній терапії, ерготерапії.
Протезування та штучні органи.

Antonova-Rafi Yulia Valeriivna

Associate Professor of Biosecurity and Human Health Department,
Ph.D. in Engineering Science, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

In 1992 Yulia V. Antonova-Rafi graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Cybernetics (specialty: economist-mathematician, specialist field: economic cybernetics). In 1998 Julia Antonova-Rafi defended her Candidate’s dissertation (Candidate of Technical Sciences), taught cybernetics, economics and automatic control systems at Taras Shevchenko National University of Kyiv. In 2015 Antonova-Rafi gained academic title of the Associate Professor of Biosafety and Human Health Department.
Associate Professor Antonova-Rafi is a full Corresponding Member, Ukrainian Academy of Acmeology (www.acmeology.org.ua). In 2019, Y. Antonova-Rafi graduated a Master’s degree with honors from Zaporizhzhia Polytechnic National University on the educational program «Physical Therapy, Ergotherapy». Since October 2017 Y. Antonova-Rafi has been working as a Senior Researcher at the E.O. Paton Institute of Nuclear Power Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Y. Antonova-Rafi carries out the research and practical activities in the field of applied, professional, gender, juvenile, culturological acmeology, computer technology, information technology, prosthetics and artificial organs, metrological research in physical therapy, ergotherapy, biomechanics, biomedical engineering. Yulia Antonova-Rafi’s scientific experience is over 20 years (14 years of scientific and scientific – pedagogical experience at NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». The list of positions of Yulia Antonova-Rafi held during her work at NTUU: Interuniversity Medical Engineering Faculty (from 2008 to 2013), then the Faculty of Biomedical Engineering (since 2013) – Associate Professor, from 2014 to the present time – Associate Professor of the Biosafety and Human Health Department.
As Senior Researcher of Laboratory 56/1 «New Methods, Technologies and Equipment for Welding and Processing of Live Soft Tissues» Associate Professor Antonova-Rafi constructively involved in the organization of scientific research to develop a new and improve existing high-frequency welding technologies.
Associate Professor Yu. V. Antonova-Rafi is a qualified specialist who can independently solve complex scientific medical and technical problems. She pays a lot of attention to improving her scientific and technical level, she has prepared more than 220 scientific publications (alone and in co-authorship), including 4 monographs, 1 reference book, 2 methodical recommendations, and more than 10 papers in Scopus. She is a full expert of the National Research Foundation of Ukraine and a reviewer of Scopus conferences PIC S & T.
Repeatedly participated in national, international and foreign scientific conferences and seminars, took part in scientific and research trips abroad. Startup projects with her participation became finalists and winners at the Festival of innovative projects «Sikorsky Challenge» -2017, 2018 and 2019.
Experience:
• Deputy Head of Biosafety and Human Health Department,
• Executive secretary of the professional journal «Biomedical Engineering and Technology»,
• Responsible person for employment of graduate students and student mobility at the Faculty of Biomedical Engineering and Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for international activities at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Responsible person for rating and website, social pages at the Biosafety and Human Health Department, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
• Member of the Faculty of Biomedical Engineering methodical commission,
• Lecturing,
• Carrying out of seminars, practical and laboratory classes,
• Coursework management,
• Works with stackholders,
• Graduation thesis management of bachelors, specialists and masters,
• Development of syllabus and course of study, test cases, Master’s and Bachelor’s entrance exam programs, student evaluation ratings, presentation materials for lectures, stakeholder consulting etc.
• Group curator,
• Search and introduction of innovative forms and study aids,
• Managing of students’ pre-degree practice.
Teaching courses description: Bionics; Biocybernetics and robotics; Mechanics; Biomechanics; Scientific and research work on the topic of master’s thesis; Basis of management in the physical therapy, occupational therapy; Basis of sustainable development in the physical therapy, occupational therapy; Analysis and processing of biomedical data; Medical equipment; Processing methods of biomedical signals, data and images; Computer and information technologies in physical therapy, occupational therapy; Prosthetics and artificial organs.


БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила  в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі, окрім викладацької діяльності, виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри фізичної реабілітації, члена  методичної комісії ММІФ; відповідала за переддипломну практику студентів кафедри фізичної реабілітації, за працевлаштування студентів кафедри фізичної реабілітації, за перевірку якості складання рейтингів викладачів кафедри фізичної реабілітації; є членом  Державної атестаційної комісії –  державні іспити, бакалаври; захист дипломних робіт, спеціалісти. Здійснювала керівництво аспірантами за основним напрямком наукової діяльності. Є автором більше 40 наукових праць. Наукові праці: «Использование физкультурно-оздоровительных занятий в коррекции избыточной массы тела», «Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам»,  «Використання фізичних вправ у корекції ліпідного обміну», «Обґрунтування параметрів фізкультурно–оздоровчих занять для осіб середнього віку»,  «Морфофункціональний стан, фізична  працездатність та  особливості  адаптації  до фізичних   навантажень осіб з артеріальною гіпертензією», «Обґрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією», «Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність», «Спосіб регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань», «Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з гіперхолестеринемією» та ін. Під керівництвом доцента Бочкової Н.Л. підготовлено та надруковано більше 30 статей студентів.

She graduated in 1973 from the Kiev Order of Lenin State University. T.G. Shevchenko, majoring in Biology, was awarded the qualification of Biologist – Physiologist of Man and Animals. Teacher of biology and chemistry. She worked at the Institute for the Improvement of Physicians, Department of Rehabilitation, at the Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, Department of Normal Physiology, at the Kyiv National University of Physical Education and Sports, since 1996 – at NTUU “KPI”, Associate Professor of Physical Rehabilitation since the establishment of the department. Cand. dissertations – “Differentiation of physical activity in physical culture and health classes in relation to some risk factors for cardiovascular disease.” For five (2004-2009) she was a member of the expert commission for licensing, accreditation examinations of training specialists in the specialty 7.010202 “Physical Rehabilitation” of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
At the department, in addition to teaching, she was the chairman of the methodical commission of the department of physical rehabilitation, a member of the methodical commission of MMIF; was responsible for the undergraduate practice of students of the Department of Physical Rehabilitation, for the employment of students of the Department of Physical Rehabilitation, for checking the quality of the ratings of teachers of the Department of Physical Rehabilitation; is a member of the State Attestation Commission – state exams, bachelors; thesis defense, specialists. Supervised graduate students in the main area of ​​research. He is the author of more than 40 scientific works. Scientific works: “Use of physical training and health-improving occupations in correction of excess body weight”, “Age features of adaptation of cardiovascular and respiratory systems to physical activities”, “Use of physical exercises in correction of a lipid metabolism”, “Substantiation of parameters of physical training – health-improving middle-aged people “,” Morphofunctional state, physical capacity and features of adaptation to physical activity of people with hypertension “,” Substantiation of parameters of physical culture and health classes for people with hypertension “,” Influence of the degree of detection of risk factors for cardiovascular disease condition and physical performance “,” Method of regulating physical activity according to the results of a two-stage bicycle ergometric test in persons with different nature and degree of detection of risk factors for cardiovascular disease “,” Substantiation of parameters of physical training for people with hypercholesterolemia emia “and others. Under the guidance of Associate Professor NL Bochkova prepared and published more than 30 articles by students.


ГЛИНЯНА

Глиняна Оксана Олександрівна

Доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри

Персональна сторінка викладача

Закінчила з відзнакою у 2007 р. НТУУ «КПІ» факультет фізичного виховання та спорту, за спеціальністю «Фізична реабілітація». У 2007 р. вступила до аспірантури КПІ, яку закінчила захистом кандидатської дисертації та отримала ступінь канд.фіз.вих. З 2007 р. по 2016 р. працювала за сумісництвом в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК. З 2009 року працюю на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 11 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – старший викладач, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
Викладає дисципліни: Масаж загальний та самомасаж, Масаж реабілітаційний, Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів, Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних затворюваннях органів черевної порожнини, Методи кінезіотейпування, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в онкології, Фізична терапія при захворюваннях нервової системи, Розробка авторських та дослідницьких програм в нейрореабілітації.
Коло наукових інтересів – класичний, лікувальний, спортивний, лімфо дренажний, вакуумний, антицелюлітний, медовий, іспанський види масажів, кінезіотейпування, фізична терапія: при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарата; внутрішніх, хірургічних та нервових захворюваннях.
Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (Phd) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Автор понад 48 наукових публікацій, 4 навчальних посібників та 3 методичних вказівок.

Oksana Glynyana

Associate Professor, PhD in physical education, Assistant Professor

I graduated with honors in 2007 from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Faculty of Physical Education and Sports, majoring in “Physical Rehabilitation”. In 2007 entered the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, which I completed by defending my PhD thesis  and received the degree of Candidate of Sciences in Physical Education. From 2007 to 2016 she worked part-time at the Kyiv Regional Clinical Hospital №1 as an exercise therapy instructor. Since 2009 I have been working at the Department of Physical Rehabilitation of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. The general experience of scientific and scientific – pedagogical activity in National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” – 11 years. List of positions held during her work at National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”: – Interuniversity Medical Engineering Faculty (2009 – 2013), then the Faculty of Biomedical Engineering (2013) – Senior Lecturer, from 2014 to present – Associate Professor of Department of Biosecurity and Health.
Teaches disciplines: General massage and self-massage, Rehabilitation massage, Physical rehabilitation at endoprosthesis of bodies and joints, Physical therapy at therapeutic and surgical closures of abdominal organs, Methods of kinesiotaping, Technologies of construction of individual programs of physical system of physical rehabilitation author’s and research programs in neurorehabilitation.
Research interests – classical, medical, sports, lymphatic drainage, vacuum, anti-cellulite, honey, Spanish types of massages, kinesiotaping, physical therapy: for injuries and diseases of the musculoskeletal system; internal, surgical and nervous diseases.
Is one of the developers of educational programs of the first (bachelor’s), second (master’s) and third (Phd) level of higher education in the specialty 227 Physical therapy, ergotherapy.
I am the author of over 48 scientific publications, 4 textbooks and 3 guidelines.


КОПОЧИНСЬКА

Копочинська Юлія Володимирівна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Персональна сторінка викладача

Дата народження: 7 травня 1978 року.
У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України.
В 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з відзнакою здобула кваліфікацію «магістр з фізичної реабілітації».
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація на тему «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості» під керівництвом доктора мед. наук, професора Апанасенка Г.Л. у Львівському державному університеті фізичної культури.
У 2013 році отримала звання доцента.
З 2013 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Стаж науково-педагогічної діяльності – 20 років. З 2000 року працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.
Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти, інноваційні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерпії у закладах вищої освіти.
Викладаю дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Пропедевтика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Основи медичних знань та загальна теорія здоров`я», «Спортивна медицина».
Основні наукові праці: основні наукові здобутки Копочинської Ю.В.  викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 6 навчальних посібників.

Yuliia Kopochynska

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor

Date of birth: May 7, 1978.
In 2000 I graduated from the National University of Ukraine on Physical Education and Sport.
In 2006 I graduated from the Open International University of Human Development “Ukraine” with honors “Master of Physical Rehabilitation”.
In 2012 I defended my PhD thesis on the specialty 24.00.03 – physical rehabilitation on the topic: “Physical rehabilitation of students with obesity and low level of physical fitness” under the guidance of Doctor of Medical Sciences, Professor Hennadii Apanasenko at Lviv State University of Physical Culture.
I received the title of Associate Professor in 2013.
From 2013 to present – Associate Professor of Department of Biosecurity and Health at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Experience of scientific and pedagogical activity – 20 years. Since 2000 I has worked as an assistant, teacher, senior lecturer, associate professor.
Research interests: modernization of professional training and professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy in higher education institutions, innovative educational technologies in professional training of future specialists in physical therapy, occupational therapy, introduction of modern information technologies in the educational process of professional training, ergotherapy in higher education institutions.
I teach disciplines: “Introduction to the specialty”, “Propaedeutics of physical therapy”, “Kinesiotaping”, “Fundamentals of medical knowledge and general theory of health”, “Sports medicine”.
Main scientific works: the main scientific achievements are presented in more than 70 scientific publications, including 6 textbooks.


shapovalova

Шаповалова Валентина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

У 2002 р. закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа»
2003 р. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького – магістр за фахом «внутрішня медицина»
2007 р. Кандидат медичних наук за спеціальністю «ревматологія».
2015 р. Звання старшого наукового співробітника за фахом «кардіологія»
2007-2018 рр. працювала в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України»
З 2019 року працює кардіологом експертом в ММ «Добробут»
З 2014 року працює на кафедрі біобезпеки та здоров’я людини
Викладала у ДонДМУ ім. М. Горького, НМУ ім. О.О. Богомольця. Викладацький стаж 17 років. Понад 40 статей у фахових виданнях, 2 патенти, доповідач на багатьох конференціях та кардіологічних конгресах
Викладає дисципліни: Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Фізична терапія у педіатрії, Перша долікарська допомога у невідкладних станах, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології.
Коло наукових інтересів: сучасні методи діагностики та лікування в кардіології, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії в кардіології та пульмології, дієтотерапія, трансплантологія.

Valentyna V. Shapovalova – PhD, Assistant Professor of the Department of Biosafety and Human Health

2002 – graduated with honors from M.Gorkij Donetsk State Medical University, specialty GP
2003 –  M.Gorkij Donetsk State Medical University, master’s degree, specialty GP
2007 – PhD, specialty Rheumatology
2015 – Assistant Professor, specialty Cardiology
2007-2018 worked in M.Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery NAMS of UkraineSince
Since 2019 has beeb working in MC “Dobrobut” as а chief cardiologist
Since 2014 has been working as an assistant professor of the Department of Biosafety and Human Health
She taught at  M.Gorkij DonSMU , O.Bogomolets NMU. Teaching experience 17 years. More than 40 articles in the professional journals, 2 patents, speaker on the many conferences and cardiology congresses
Performer of scientific projects: Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Technologies for building individual programs of the cardiovascular and respiratory systems, First aid in case of emergency , Physical therapy in pediatrics.
Research interests: modern methods of diagnosis and treatment in cardiology, the latest methods of physical therapy and occupational therapy in cardiology and pulmonology, diet therapy, transplantology


ЛАТЕНКО

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач, науковий секретар кафедри

Персональна сторінка викладача

У 1974 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця  за спеціальністю санітарний лікар.
З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м.Києва на посаді лікаря гастроентеролога-дієтолога та викладала дієтотерапію в Медичному коледжі № 3 м. Києва
З 1986 по 1996 р.р. працювала тренером – лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ».
З 1996 року працює старшим викладачем кафедри біобезпеки та здоров’я людини
Викладає дисципліни:  Гігієна та основи екології, Професійна етика та деонтологія, Спортивна медицина, Анатомія спорту, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи, Преформовані фактори у фізичній терапії та ерготерапії, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації в кардіології, Курортологія, Раціональне харчування.
Коло наукових інтересів: традиційні та нетрадицийні методи і засоби оздоровлення людини, новітні методики фізичної терапії та ерготерапії різних контингентів населення, дієтотерапія та оздоровче харчування, освітня діяльність в галузі питань охорони здоров’я та здорового способу життя.
Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Автор понад 50 наукових публікацій.

Svitlana B. Latenko

Senior Lecturer of the Department of Biosafety and Human Health, Scientific Secretary of the Department.

In 1974 she graduated with honors from Kyiv Medical Institute. acad. OO Bogomolets, specialty sanitary doctor.
From 1974 to 1986 she worked at the Clinical Hospital №25 in Kyiv as a gastroenterologist-nutritionist and taught diet therapy at the Medical College № 3 in Kyiv.
From 1986 to 1996 worked as a coach – a doctor of the sports center of NTUU “KPI”.
Since 1996 he has been working as a senior lecturer at the Department of Biosafety and Human Health
Performer of scientific projects : Hygiene and basics of ecology, Professional ethics and deontology, Sports medicine, Anatomy of sport, Physical therapy for diseases of the cardiovascular and respiratory systems, Preformed factors in physical therapy and occupational therapy, Technologies for building individual programs of physical rehabilitation, Cardiology food.
Research interests: traditional and non-traditional methods and means of human health, the latest methods of physical therapy and occupational therapy for various groups, diet therapy and nutrition, educational activities in the field of health and healthy living.
He is one of the developers of educational programs of the first (bachelor’s) and second (master’s) level of higher education in the specialty 227 Physical therapy, occupational therapy.
Author of more than 50 scientific publications.


ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

У 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту з спеціальності «Фізична культура і спорт», маючи дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» і «Інструктор ЛФК». Більше 20 років працювала в Київській обласній лікарні на посаді інструктор ЛФК-масажист. З 2004 року працюю старшим викладачем кафедри біобезпеки і здоров‘я людини. Викладаю дисципліни: масаж і самомасаж, реабілітаційний масаж, фізична терапія при хірургічних захворюваннях, фізична терапія при захворювання внутрішніх органів, тейпування, ФТ при політравмах. Коло інтересів: традиційні і нетрадиційна методи лікування на періодах реабілітації. Сучасні методи і засоби у сучасному масажі, поєднання масажу з технічними засобами. Автор 30 наукових публікацій.

In 1979, she graduated from the Kyiv Institute of Physical Culture and Sports in the specialty “Physical Culture and Sports”, having two qualifications “Physics of Physical Education” and “Instructor of the LFK”. For more than 20 years worked in the Kyiv Regional Hospital as an instructor of the LFK-Masseur. Since 2004, he was working as a senior lecturer of the Department of Biosafety and Human Health. I teach disciplines: massage and self-massage, rehabilitation massage, physical therapy in surgical diseases, physical therapy under the disease of the internal organs, teeth, FT in patterns. Circle of interests: traditional and non-traditional methods of treatment at rehabilitation periods. Modern methods and means in modern massage, a combination of massage with technical means. Author of 30 scientific publications.


Мельник

Мельник Ганна Віталіївна

Асистент кафедри

У 2018 році закінчила НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2019 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Назви дисциплін, що викладаються: Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії, Протезування та штучні органи, Ендо- та екзопротезування, Біомеханіка ОРА в авторських реабілітаційних програмах, Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби, Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності, Біомеханіка у фізичній терапії

Hanna Melnyk
Assistant of the Department of Biosafety and Human Health,

Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
In 2018 she graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2019 to the present, she is studying at the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2021 to the present, she works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”..


Науменко

Науменко Наталія Олександрівна

Старший викладач, кандидат психологічних наук

У 1999 році закінчила філологічний факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка,  у  2009 році закінчила «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «практичний психолог, викладач ВУЗу».
З 2007 року співпрацювала  з громадськими організаціями допомоги дітям з особливостями розвиту,  за сумісництвом працювала в Українському медичному  центрі  реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системі».
З 2010 по 2020 р.р. працювала практичнім психологом у відділенні №11 Київської психоневрологічної лікарні №1  (зараз – ТМО «Психіатрія» у м. Києві).
2016 р – кандидат психологічних наук  за спеціальністю «медична психологія».
У 2019 р. – викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету ім. Б.Гринченка (за сумісництвом).
З 2021 року працює старшим викладачем кафедри біобезпеки та здоров’я людини.
Викладає дисципліни: клінічна психологія

Naumenko Natalia Oleksandrivna
Senior lecturer,  PhD  in psychology.

In 1999 graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv. Faculty of Philology, in 2009 graduated from University of Educational Managing, specialty: practical psychologist, university professor.
Since 2007, Natalia had been working with civil organizations of aid for children with mental disorders, also worked in “Ukrainian medical rehabilitation center for children with organic lesions of the nervous system”
Since 2010 to 2020, has been working as practical psychologist in Kiev psychoneurological hospital №1 (Now TMO “Psychiatry” in Kyiv)
2016 – PhD in Psychology ,  speciality: “medical psychology”
In 2019 – lecturer in department of special psychology, correctional and inclusive education in Borys Grinchenko Kiev University (concurrently)
Since 2021 – Senior lecturer, faculty of Biosecurity and Human Health Department.
Discipline: Clinical psychology.


Іващенко

Іващенко Сергій  Миколайович

Доктор медичних наук, професор

Освіта: Військово-медична ордена Леніна Червонопрапорна академія ім. С.М. Кірова, спеціальність –  лікувально-профілактична справа, кваліфікація – військовий лікар (1973-1979).
Спеціалізації та вдосконалення: хірургія, офтальмологія з курсом мікрохірургії ока, медицина катастроф, організація охорони здоров’я, менеджмент у науково-дослідній діяльності, гігієна і професійна патологія.
Захищені дисертації та отримані вчені звання:
Кандидат медичних наук зі спеціальності Гігієна (Рішення президії атестаційної комісії України  від 13 жовтня 2004 року № 10-1/9-т, диплом кандидата наук ДК № 025444). Тема дисертації: дисертація на спеціальну тему з грифом “Таємно”.
Доктор медичних наук зі спеціальності гігієна та професійна патологія (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року, протокол № 1-08/3-з, диплом доктора наук -ДД №007459). Тема дисертації: дисертація на спеціальну тему з грифом “Таємно”.
Професор кафедри теорії та методики фізичного виховання (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 року протокол № 5/01-П, атестат професора 12ПР № 011142).
Професійна діяльність:
1980 р.– 1998 р. – військова служба на посадах від начальника медичної служби окремої частини до провідного хірурга військового госпіталю ВМС Збройних Сил України;
1998 р. – 2000 р. – Науково-дослідний інститут проблем військової медицини МО України (начальник науково-дослідного відділу);
2001р. – 2004 р. – Головне військове наукове управління та Головне управління оборонного планування і науки Генерального штабу Збройних сил України;
2005 р. – 2007 р. – Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України;
2008 р. – 2009 р. – Інститут екології та медицини (декан медичного факультету);
2010 р. – 2019 р. – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України;
2019 р. до цього часу – професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології  Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Професійний і науковий інтерес:
Військова і спортивна медицина, гігієна інтелектуальної діяльності, професійно-прикладна лінгвістика, адаптивне фізичне виховання, профілактичне фізичне виховання осіб молодого віку з відхиленнями у стані здоров’я, ментальне здоров’я населення, фізична терапія, фізична реабілітація та ерготерапія; амортизація зорового аналізатора в процесі професійної діяльності; енергетичні та пластичні резерви мозку та способи їх відновлення; використання засобів рекреації з метою превентивної реабілітації; миротворче спрямування освітньої та виховної роботи; фізична підготовка персоналу спеціальних служб держави; фізична реабілітація, фізіотерапія, ерготерапія.
Науково-видавнича діяльність:
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць на відкриті та спеціальні теми (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези тощо), в тому числі  монографія «Physical Education and State Strategic Human Resources», яка видана англійською мовою в Євроспілці.
Член редакційної колегії іноземного наукового журналу «Physical Education and Sport Through the Centuries» (Сербія);
Член редакційної колегії наукового журналу Anatolia Sport Research (ASR, Турція);
Член спеціалізованої вченої ради Української військово-медичної академії з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»; 14.02.03 «Соціальна медицина».
Міжнародна діяльність:
Національний делегат України в міжнародній організації FIEP (інтернаціональна федерація вчених, які працюють в галузі фізичного виховання і спорту) з 2012 року.
Президент всесвітньої секції FIEP «Олімпійська освіта» з 2017 року.
Учасник численних міжнародних наукових конгресів, конференцій та курсів (Німеччина, Нідерланди, Англія, Фінляндія, Туреччина, Болгарія, Словаччина, Марокко, Мексика, Люксембург, Боснія та Герцеговина та інші).
Працює над наступними науковими проблемами:
1) розробка ментально-когнітивної системи підготовки реабілітологів і фізіотерапевтів в закладах вищої освіти;
2)  «Physical Activity and Health Aspects of the COVID – 19 Pandemic»
3) обґрунтування сучасної системи профілактичного фізичного виховання осіб молодого віку, які мають відхилення у стані здоров’я;
4)  формування стратегічного людського резерву для потреб силових структур держави на основі професійно-прикладної підготовки спеціалістів до діяльності за призначенням в особливих умовах;
5) підтримка професійного здоров’я професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти на основі динамічного контролю функціонального стану зорового аналізатора та нервової системи.

Ivashchenko Sergii
Doctor of Medical Sciences, professor

Education: Military Medical Academy. SM Kirov, specialty – general medicine, qualification – military doctor (1973-1979).
Additional education: Surgery, Ophthalmology, Eye Microsurgery, Emergency Medicine, Medicine management, Research and Development in Medicine, Hygiene, Professional pathology.
Academic titles:
Ph.D. in Medicine (Decision of the Presidium of the Certification Commission of Ukraine dated October 13, 2004 № 10-1 / 9-t, Diploma DK # 025444). Topic of Ph.D. thesis: Confidential.
Doctor of Medical Sciences in Hygiene and Occupational Pathology (Decision of the Presidium of the High Attestation Commission of Ukraine dated July 8, 2009, protocol № 1-08 / 3-c, diploma of Doctor of Sciences -DD # 007459). Topic of Doctoral thesis: Confidential.
Professor of Theory and Methods of Physical Education Department (Decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine, dated December 15-th, 2015, protocol № 5/01-P, certificate # 12PR № 011142).
 Experience:
 from 1980 to 1998 year – Armed Forces of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine; the Navy military hospital of the Armed Forces of Ukraine – surgeon, chief of the surgical department, main surgeon;
from 1998 to 2000 year – Research Institute of Military Medicine of Ukraine, Head of  R&D Department;
from 2001 to 2004 year – Military Science Agency of General Staff of the Armed Forces of Ukraine, expert;
from 2005 to 2007 year -National Research Center of Defense Technologies and Military Security of Ukraine, expert;
from 2008 to 2009 year – Institute of Ecology and Medicine, Dean of Medicine Faculty;
from 2010 to 2019 year –  National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Professor of Theory and Methods of Physical Education Department;
from 2019 to the present – Borys Grinchenko Kyiv University, professor of Physical Rehabilitation and Biokinesiology Department.
 Professional and scientific interests:
Military and sports medicine; hygiene of intellectual activity; physical education of young people with disabilities; mental health; physical therapy; physical rehabilitation and occupational therapy; professional and applied linguistics; physical training of personnel of special services of the state; physiotherapy.
 Scientific activity and publications:
Author of more than 200 scientific and educational publications (monographs, textbooks, manuals, scientific articles, abstracts, etc.), including the monograph “Physical Education and State Strategic Human Resources”, written in English and published in Europe.
Member of the editorial board of “Physical Education and Sport Through the Centuries” scientific journal (Serbia);
Member of the editorial board of Anatolia Sport Research (ASR, Turkey) scientific journal (ASR, Turkey);
Member of Academic Council of Medical Military Academy of Ukraine
 
International activities:
 
National delegate of Ukraine in FIEPS (International Federation of Physical Education and Sport).
World President of the Olympic Education Section of FIEPS since 2017.
Participant of numerous international scientific congresses, conferences and courses (Germany, the Netherlands, England, Finland, Turkey, Bulgaria, Slovakia, Morocco, Mexico, Luxembourg, Bosnia and Herzegovina and others).

Key scientific topic under development:

  1. Development of mental-cognitive educational programs for rehabilitation specialists and physiotherapists.
  2. Physical Activity and Health Aspects of the COVID – 19 Pandemic.
  3. Justification of modern preventive system of physical education for young people with disabilities.
  4. Formation of human resources for the needs of the state power structures.
  5. Professional health maintaining and support (based on dynamic control of the state of central nervous system).

Сніцар

Сніцар Євген Вікторович

Асистент кафедри

У 2016 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Інженерна механіка.
З 2020 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Біомедична інженерія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Назви дисциплін, що викладаються: Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії,  Ендо- та екзопротезування, Комп’ютерна техніка та ІТ для ФТ-2.Інформаційні технології та методи математичної статистики у фізичній терапії, ерготерапії.

Yevhen Snitsar

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2016 she graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Mechanical Engineering.
From 2020 to the present, she is studying at the graduate school of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree in Biomedical Engineering.
From 2021 to the present, she works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Computer technology and information technologies for physical therapy – 2. Information technologies and methods of mathematical statistics in physical therapy, occupational therapy


Гришин

Гришин Іван Леонідович

Асистент кафедри

У 2019 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» факультет Біомедична інженерія за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».
З 2020 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Дисципліни викладання: Інтелектуальна власність та патентознавство, Функціональна діагностика в фізичній терапії, ерготерапії.

Hryshyn Ivan Leonidovych

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2019 he graduated from NTUU “KPI named after Igor Sikorsky” Faculty of Biomedical Engineering with a degree in “Physical Therapy, Occupational Therapy”.
From 2020 to the present he is studying at the graduate school of NTUU “KPI named after Igor Sikorsky” in the specialty “Physical Therapy, Occupational Therapy”.
From 2021 to the present he works as an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”.
Teaching disciplines: Intellectual property and patent science, Functional diagnostics in physical therapy, occupational therapy.


Білевич

Білевич Денис

Асистент кафедри

У 2018 році закінчив НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія.
З 2021 по теперішній час навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія.
З 2021 по теперішній час працює асистентом кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
З 2015 працюю на посадах реабілітолога, масажиста, ерготераевта.
З 2017 року викладаю в приватній масажній школі
Закінчив більше 30 семінарів і курсів у сфері масажа і реабілітації, в тому числі міжнародних.
Назви дисциплін, що викладаються: сталий розвиток, інноваційний менеджмент, методи обстеження у фізичній терапій, біомеханіка.

Denis Bilevich

Assistant of the Department of Biosafety and Human Health

In 2018 graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” with a degree Physical therapy, ergotherapy.
Since 2021 up to now postgraduate student of chair for Physical therapy, ergotherapy at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
Since 2021 an assistant at the Department of Biosafety and Human Health, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
Since 2015 rehabilitation specialist, massage therapist, occupational therapist.
Since 2017 the lecturer in a private massage school.
Conducted more than 30 seminars and courses in the field of massage and rehabilitation, including international ones.
Main disciplines: sustainable development, innovation management, methods of improvement in physical therapy, biomechanics.


Косякова

Косякова Галина Василівна

Старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, природничо-географічний факультет, за спеціальністю – вчитель біології та хімії. З 1997 року почала працювати у відділі біохімії ліпідів Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата біологічних наук. Зараз працює на посаді старшого наукового співробітника та в.о.завідувачки відділу біохімії ліпідів, член Вченої ради Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. Член Українського біохімічного товариства та FEBS (Federation of European Biochemical Societies).
Галина Василівна є висококваліфікованим, компетентним фахівцем в галузі ліпідології та біомедичної хімії, автор понад 100 наукових робіт та 8 патентів України. Сферу наукових інтересів становлять біологічно-активні ліпіди, ендоканабіноїди та N-ацилетаноламіни та їх роль у регулюванні біологічних процесів організмі.
Є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки у складі авторського колективу (2010 р.). У 2011-2012 роки була стипендіатом Президента України для молодих вчених.
З 2016 року є викладачем освітньо-наукової програми «Біологія» підготовки докторів філософії в інституті біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України.
У 2016 році Г.В.Косякова представляла НАН України у Міжвідомчій робочої групи з питань законодавчого забезпечення у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Назви дісциплін, що викладаються: Біохімія у фізичній терапії, ерготерапії, Патофізіологія та вікові особливості протікання хвороб у фізичній терапії, ерготерапії.

Kosiakova Halyna Vasylivna

Senior Lector, Ph.D. in Biology Science

In 1998 she graduated with honors from the M.P. Drahomanov National Pedagogical University, Faculty of Natural Geography (speciality: teacher of biology and chemistry. In 1997 she started working in the Department of Lipid Biochemistry of the O.V. Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. In 2009 she defended her PhD thesis and received the degree of Candidate of Biological Sciences. He currently holds the position of Senior Researcher and Acting Head of the Department of Lipid Biochemistry, Member of the Academic Council of the O.V. Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. She is Member of the Ukrainian Biochemical Society and FEBS (Federation of European Biochemical Societies).
H.Kosiakova is a highly qualified, competent specialist in the field of lipidology and biomedical chemistry, author of over 100 scientific papers and 8 patents of Ukraine. His research interests include biologically active lipids, endocannabinoids and N-acylethanolamines and their role in the regulation of biological processes in the organism.
She is a laureate of the State Prize of Ukraine in science and technology as part of the author’s team (2010). In 2011-2012 she was a scholarship holder of the President of Ukraine for young scientists.
Since 2016 he has been a lector of the educational and scientific program “Biology” for the training of doctors of philosophy at the Institute of Biochemistry. O.V. Palladin of the National Academy of Sciences of Ukraine.
In 2016, H. Kosyakova represented the National Academy of Sciences of Ukraine in the Interdepartmental Working Group on Legislative Support in the Field of Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors.
Names of disciplines taught: Biochemistry in physical therapy, occupational therapy, Pathophysiology and age feature of diseases in physical therapy, occupational therapy.