• Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.   Гармонійна акме- особистість. Монографія – Київ . – Аграр Медіа Груп -Київ . – 2015 – 384 с.
 • Антонова_Рафі Ю.В. Сучасні операційні системи: монографія – Київ . – 2015 – 310 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Прикладна та професійна акмеологія: монографія. Київ. -Аграр МГ. – 2015. – 351 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. КІБЕРНЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ АКМЕ- УПРАВЛІНСЬКОЇ АКМЕОЛОГІЇ: Стаття – Одеса. – березень 2015. – Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). Том 12. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015 с. –  78 – 81.
 • Антонов В. М., Попадюха Ю. А., Антонова-Рафі Ю. В.
 • Дистанційна кіберакмеологічні медико-біологічна інформаційна система для фізичної реабілітації.- Національний технічний університет України «КПІ». – Українська Академія Акмеології // Тези II международной научно-практической конференции «Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реабилитации». – 24 апреля 2015 г.
 • Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю. В. Гендерні особливості при акме-вивченні // МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ III Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. Київ — 2015. Секція ІV. Історія та методика математики. – ШІСТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНАНАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКАМИХАЙЛА КРАВЧУКА. 14–15 травня 2015 р., НТУУ «КПІ».-Київ. – (викладанні) математики .  98 – 102
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Генетичні алгоритми у кіберакмеології // тези доповідей (праці) 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) – 2015». 12-15 травня 2015 р., Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. ред. В.Є. Снитюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – 418 с – С. 50 – 52
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Програмування динамічних (генетичних) алгоритмів у кіберакмеологічних АРМ особистості // тези доповідей (праці) 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) – 2015». 12-15 травня 2015 р., Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. ред. В.Є. Снитюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – 418 с – С. 172 – 173.
 • Антонова-Рафи Юлия Валериевна, Антонов Валерий Николаевич. Методический и алгоритмический инструментарий личностного и профессионального развития человека.  – Москва. –журнал «Акмеология» № 3 -МААН. – 15 мая – 15июня 2015.
 • Антонова-Рафі Ю. В., Московський В. І. Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень та аналіз їх недоліків. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи в умовах сучасної інноваційної політики» – Київ – 24 травня 2015 року – с.15-18.
 • Антонова-Рафі Ю. В. Корнієнко Г. А., Лучицький Р. Ю., Логвіненко М. В. Навчально-методичне видання «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ». Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Київ-НТУУ «КПІ» – 2015 рік, 112 с.
 • Ю.В. Антонова-Рафі, М. В. Нікітенко. Новітні інформаційні технології оцінки стану здоров’я студентів.// Сборник научных трудов Sword (журнал). Международное научное издание. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 2(39) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (16 – 28 червня 2015 Одесса). – ЦИТ: 215-336 . – С. 73 – 76.
 • Лялька Б.О., Антонова-Рафи Ю.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ// Сборник научных трудов Sword (журнал). Международное научное издание. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 2(39) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (16 – 28 червня 2015 Одесса). – ЦИТ: 215-219 . – С. 25 – 29.
 • Антонова-Рафі Ю. В., Шилов М.Ю.МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГОДОКУМЕНТООБІГУ// Сборник научных трудов Sword (журнал). Международное научное издание. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 2(39) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (16 – 28 червня 2015 Одесса). – ЦИТ: 215-235 . – С. 34 – 37.
 • Гаупт О.Ф., Окунець Ю.В., Антонова-Рафі Ю.В.МОБІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА КАРТКА ПАЦІЄНТА З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ HL7 ТА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНИХ СЕРВЕРІВ// Сборник научных трудов Sword (журнал). Международное научное издание. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 2(39) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (16 – 28 червня 2015 Одесса). – ЦИТ: 215-337 . – С. 76 – 80.
 • Ю. В. Антонова-Рафі, В. І. Московський ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЦИНІ. АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ ТА ПІДХІД ДО ЇХ УСУНЕННЯ// DOI:10.15587/2313-8416.2015.44356. Научный журнал (фаховий) Scientific Journal «ScienceRise» №6/2(11)2015 – с. 49-52.
 • Ю. В. Антонова-Рафі, М. В. НікітенкоІнформаційні теххнологіїї оцінки стану здоров’я студентів// DOI:10.15587/2313-8416.2015.44357. Научный журнал (фаховий) Scientific Journal «ScienceRise» №6/2(11)2015 – с. 58-63.
 • Худецький І.Ю.; Антонова-Рафі Ю. В., Корнієнко Г.А., Носовець О.К. Методичні вказівки до комп’ютерних практикумів з навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики» з напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»// Київ-НТУУ «КПІ» – 2015 рік (електронний ресурс)- 89 стор.  http://ela.kpi.ua/handle/ 123456789/12627
 • Антонова-Рафі Ю. В., Автоматизация анализа изображений нейробластом в системе поддержки принятия решений при гистологической диагностике// Науково-технічний журнал «Электроника и связь», Том 20 № 3(86), 2015 с.78-86 (фаховеви дання)
 • Антонова-Рафі Ю. В., Сучасні інформаційні технології оцінки стану здоров’я студентів.//Науково-практичний збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск 57, 2015р. с.29-34 (фахове видання)
 • Радагуз Н. В.,Новак Р. В.,Антонова-Рафі Ю.В., Клиометрия. Анализ скоринг-систем при реабилитации опорно-двигательного аппарата// Международная научно-практическая конференція Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития РИНЦ SCIENCE INDEX– . Том 4. – Иваново: Научный мир. 2015. – (6 – 18 жовтня 2015) Одеса с.. 17 – 24.
 • Антонова-Рафі Ю. В.,Гребеник О. А., Анализ фізичного стану в залежності від виду фізичної активності// Сборник научных статей «Техника и технология. Приоритетные направления науки» Закопане. Польша-29.11-30.11.2015р. с.8-11.
 • Антонова-Рафі Ю. В., Радагуз Н. В., Новак Р. В., Клиометрия. Анализ скоринг-систем при реабилитации опорно-двигательного аппарата// Сборник научных статей «Техника и технология. Приоритетные направления науки» Закопане. Польша-29.11-30.11.2015р. с.8-11.
 • Пустовит В. В., Антонова-Рафи Ю. В., Інформаційна система фармакологічних рекомендацій для лікарів терапевтів// Международное периодическое научное изданиеСборник научных трудов Sword,»Перспективные инновации в науке, образовании, производстве, транспорте ‘2015». Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 4(41) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (15-27 грудня 2015 Одеса). – ЦИТ: 415-143 . – С. 50 – 53.
 • Гребеник Алексей Анатольевич,Антонова-Рафи Юлия Валериевна. Аналіз фізичного стану в залежності від виду фізичної активності // Международное периодическое научное издание Сборник научных трудов Sword (журнал). Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 4(41) . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2015. – (грудень 2015 Одеса). – ЦИТ: 415-150 . – С. 53 – 55.
 • Ковальов Роман Ігорович, Антонова-Рафі Юлія Валерівна. Системааналізу фізичного стану студентів //Международное периодическое научное издание Сборник научных трудов Sword (журнал). Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 4(41) . Том 6. – Иваново: Научный мир. 2015. – (грудень 2015 Одеса). – ЦИТ: 415-150 . – С. 18 – 21.
 • Пустовит В. В., Антонова-Рафи Ю. В.Система рекомендацій медичних препаратів для лікарів-терапевтів.//Сборник научных статей «Техника и технология. Научные достижения, наработки, предложения за 2015год.» Варшава, Польша 30.12.2015 -03.01.2016 – с 22-24.
 • Ковальов Р. І.,Антонова-Рафі Ю.В. Інформаційна система аналізу фізичного стану молоді.// Сборник научных статей «Техника и технология. Научные достижения, наработки, предложения за 2015год.» Варшава, Польша 30.12.2015 -03.01.2016 – с 16-18.
 • Михайловська В. В., Антонова-Рафі Ю. В., Інформаційна система дослідження зору дітей дошкільного віку // Сборник научных статей «Техника и технология. Актуальные научные проблемы, рассмотрение, решение, практика» Гданськ, Польша 30.03.2016 -31.03.2016 – с 17-19.
 • Антонова-Рафи Ю.В., Антонов В.Н. ГЕНДЕРНО-ЭТАСОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АКМЕ-ДИАГНОСТИКИ // ЖУРНАЛ «АКМЕОЛОГИЯ» № 3 (59) 2016. Москва: С.189 – 192. –  ТОМ 2: «ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПУСКУ».  – XI Международной научно-практической конференции «Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека».
 • Ю. В. Антонова-Рафі, М. Ю. Шилов ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ // http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2016.71122 Научный журнал (фахове видання) ScientificJournal «ScienceRise» №6/2(23)2016 – с. 37-40.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Акме-Гендерологія: інноваційно-концептуальні основи // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія (с. 259 – 276) / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоева. – К.: ун-т ім.. Б.Гринченка. – 2016. – 912 с.
 • Худецький І.Ю., Крівцун І.В., Максименко В.Б., Антонова-Рафі Ю.В. Інформаційні технології та математичний апарат в розробці термохірургічної апаратури //Сьома міжнародна конференція «Лазерные технологи в сварке и обработке материалов» (LTWMP-2016), 14-18 вересня 2016р. (Одеса, Україна).
 • Худецький І.Ю., Крівцун І.В., Максименко В.Б., Антонова-Рафі Ю.В. Нормативно-іпсативна оцінка в медико-біологічних дослідженнях //Сьома міжнародна конференція «Лазерные технологии в сварке и обработке материалов» (LTWMP-2016), 14-18 вересня 2016р. (Одеса, Україна).
 • Igor Khudetskyy, Yuliia Antonova-Rafi, Sergei Oparin – High frequency bipolar endoscopic sonde for minimally invasive surgery //10th International Forum on Innovative Technologies for Medicine 7– 9 November 2016, Warsaw – Forum catalogue p. 11-12
 • Худецький І.Ю., Крівцун І.В., Максименко В.Б., Антонова-Рафі Ю.В.Методичні підходи до оцінки ефентивності термохірургічної апаратури// Матеріали XІ Міжнародної Науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи»25 – 26 листопада 2016 р. м.Київ
 • Худецький І.Ю., Крівцун І.В., Максименко В.Б., Антонова-Рафі Ю.В. Моделювання медико-біологічних процесів в розробці термохірургічної апаратури // МатеріалиXІ Міжнародної Науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» 25 – 26 листопада 2016 р., м. Київ
 • І. Ю. Худецький, В. Б. Максименко, Н. М. Худецька, Ю. В. Антонова-Рафі Математичний апарат оцінки ефективності реабілітаційних методик //Матеріали XVIМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та шляхи розбудови фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів», 15-16 грудня 2016, Київ – 139-141с.
 • Лялька Б.О., Окунець Ю.В., Антонова-Рафі Ю.В. Платформа для покращення психо-фізіологічного стану організму на базі операційної системи «АНДРОІД» // Международное периодическое научное издание Научный взгляд в будущее. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 4 . Том 4. – Иваново: Научный мир. 2016. – (грудень 2016 Одеса). – ЦИТ: sl316-185 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-4-185 – С. 36 – 40.
 • Калион М. О., Антонова-Рафі Ю. В. WEB платформа дистанційного навчання з використанням інтернет-технологій //Международное периодическое научное издание Сборник научных трудов Sword (журнал). Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 45 . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2016. – (грудень 2016 Одеса). – ЦИТ: 416-130 DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-130. – С. 36 – 4
 • Худецький І.Ю., Корпан М. М., Литвиненко О.О., Сушко В.О., Сандомирський Б.П., Лещенко В. М., Шевченко М.М., Антонова-Рафі Ю.В. ТЕРМОКРІОТЕХНОЛОГІЇ В ОНКОХІРУРГІЇ // Международное периодическое научное издание Сборник научных трудов Sword (журнал). Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 45 . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2016. – (грудень 2016 Одеса). – ЦИТ: 416-167 DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-167 – С. 62 – 68.
 • Корпан М.М., Худецький І.Ю., Литвиненко О.О., Сушко В.О., Сандомирський Б.П., Лещенко В. М., Шевченко М.М., Антонова-Рафі Ю.В МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНА КРІОХІРУРГІЯ РАКУ ГОЛОВКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ // Международное периодическое научное издание Сборник научных трудов Sword (журнал). Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX– Выпуск 45 . Том 2. – Иваново: Научный мир. 2016. – (грудень 2016 Одеса). – ЦИТ: 416-177 DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-177 – С. 85 – 89.
 • KunashevD.I., GridinR.V., NosovetsE.K., AntonovaRafiU.V. Automated processing and analysis of digital images of patients cells (Автоматизированная обработка и анализ цифровых изображений клеток пациента). // “The scientific method” №2 (2)/2016  (Warszawa, Poland) – pp.40-48.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Освіта і наука — як рушій сталого розвитку творчого гендерного потенціалу акме-Особи// СТАЛИЙ РОЗВИТОК — ХХІ СТОЛІТТЯ: УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ Дискусії 2017 Колективна монографія НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна 2017 с.355-361
 • Худецький І. Ю., Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю. В., Ковальова О. В. Валеологічні аспекти комп’ютерізації підліткового середовища //Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрям ки та перспективи розвитку» 5-7 квітня 2017, м. Харків, с.190-193.
 • Ковальова О. В., Сысоева И. А. Кошля О. В., Антонова-Рафі Ю. В., Ковбель Н. Н. Инновационные технологи адаптации при санаторно-курортном лечении   //Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрям ки та перспективи розвитку» 5-7 квітня 2017, м. Харків, с.156-159
 • Ковальова О. В., Кошля О. В., Карнаух О. М., Антонова-Рафі Ю. В Програма лікування парадонтиту у хворих з патологією кишково-шлункової системи //Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрям ки та перспективи розвитку» 5-7 квітня 2017, м. Харків, с.156-159
 • Антонова-Рафі Ю. В., Позднякова А. С. Автоматизована система аналізу даних УЗД щитовидної залози// Матеріали першої між університетської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» 26-27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна Науково-практичний журнал «Біомедична інженерія» № 5, травень 2017, с. 20-23
 • А.С. Позднякова, Ю.В. Антонова – Рафі Алгоритм аналізу даних ультразвукової діагностики стану щитоподібної залози // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського №5/2016 (100) част.2 (фаховий) с. 90-95
 • Худецький І Ю., Дорош Н. В., Антонова-Рафі Ю.В., Дорош О. І. Мобільні системи на базі ОС Android для оцінки психо-фізіологічного стану людини //Materialls of International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”, Lublin, Republic of Poland 28-29 april, 2017. p.p.144-147.
 • Н. В. Дорош, О. І. Бойко, Е. Клещевська, Ю. В. Антонова-Рафі, І. Ю. Худецький Організація програм комп’ютерного моніторингу в рамках міжнародного співробітництва університетів України, Польщі та Білорусії // V Українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка» (ІКТ-2017) Одеса 22.05-26.05.2017 с.53-54
 • Худецький І Ю., Антонова-Рафі Ю., Позднякова А. С. Програмне забезпечення системи автоматизованого аналізу даних ультразвукової діагностики щитовидної залози // V Українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка» (ІКТ-2017) Одеса 22.05-26.05.2017 с.79-80
 • KhudetskyyI.Y., Antonova-RafiY.V. SIMULATION OF MEDICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES AT THE THERMOSURGICAL DEVICES DEVELOPMENT // 9-th International Conference of young scientists on welding and related tehnologies (WRTYS 2017) 23-26 may 2017 Kyiv, Ukraine p.6.
 • Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю.В. Освіта та наука–як рушій сталого розвитку творчого гендерного потенціалу Акме-особи // Київ. – 564 с. (с. 355 – 361). НТУУ КПІ. – Колективна монографія –             Конференція: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. – IV міжнародна науково-практична конференція 11-12 травня
 • Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю.В. Кибернетическая акмеологическая информационная система усовершенствования здоровья человека // II международная заочная  научно-практическая конференция «Современные проблемы спорта, физического воспитания и адаптивной физической культуры». – 17 февраля 2017 года. – ДИФКС. -Донецк – Мелитополь.- 2017 (719 с.). –  с. 498 – 500.
 • Худецький І Ю., Антонова-Рафі Ю. Навчальний процес – інноваційний ресурс фізичної реабілітації // ХVІI Міжнародна науково-практична конференція«Ідеї академіка В. І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки» Кременчук 1-3 червня 2017
 • Ю. В. Антонова-Рафі, І. Ю. Худецький Комп’ютерна система оцінки репродуктивного мислення людини // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія та практика -ЭЛТЕКС-2017, Одеса 26-28 червня 2017р.  Виступ 28.07
 • І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі, А.Є.Поліщук Багаторежимний контейнер для термостабілізації тіла пацієнта . // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія та практика -ЭЛТЕКС-2017, Одеса 26-28 червня 2017р.  виступ 28.07.
 • Ю. В. Антонова-Рафі, І. Ю. Худецький Комп’ютерна система оцінки репродуктивного мислення людини. Науково-технічний журнал “Электротехнические и компьютерные системы”. 25(101) выпуск(ВАК) 2017, Одеський політехнічний університет, с.301-309.
 • І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі, А.Є.Поліщук Багаторежимний контейнер для термостабілізації тіла пацієнта . Науково-технічний журнал “Электротехнические и компьютерные системы”. 25(101) выпуск (ВАК) 2017, Одеський політехнічний університет, с.253-262.
 • Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі Інформаційна система підтримки-прийняття рішення в офтальмології дітей дошкільного віку // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні», 9-10 червня 2017 року, м. Дніпро. c.75-80
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Розробка модулю обробки даних психо-фізіологічних показників на базі ОС “Android” // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти».16 червня 2017 р., м. Київ, c.115-116.
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., А. Є. Сідєльніков Новітні інформаційні технології оцінки стану здоров’я молоді. // Матеріали ХІVНауково-методичної конференції «Сучасні інформаційні технології в післядипломному навчанні лікарів» червня, м. Запоріжжя 6-7червня, 2017 року, с. 99-103.
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Перспективи застосування конвекційно-інфрачервоних випромінювань для обробки живих тканин- VIII международная конференция (LTWMP-2017), 11-15 сентября в сварке и обработке материалов» 2017 г., Одесса, Украина «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов» c.113
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Стасюк Ю. П. Порівняльні можливості конвекційно-інфрачервоних технологій в кардіології. – VIII международная конференция (LTWMP-2017), 11-15 сентября 2017 г., Одесса, Украина «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов» c.115
 • І. Худецький, Ю. Антонова-Рафі, І. Фалков Апарат визначення форми та стану кукси при протезуванні кінцівок / Виступ. Українсько-Польський симпозіум “Громадське здоров’я та реабілітація”, «ІМПАКТ 2017»,190 років курорту Трускавець» 21-23 вересня 2017 р. – с.16-20, Трускавець За результатами симпозіуму видано збірник праць «Громадське здоров’я та реабілітація / Zdrowie publiczne a rehabilitacja» (ISBN 978-966-673-304-0, видавництво «Укрмедкнига» Тернопільського медичного університету) за ред. Любінця О. (Львів), Сигіт К. (Щецін). –Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига». – 2017. – 163 с.
 • http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3904%3A2017-10-02-2&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Михайловська В.В. Програмне забезпечення для людей з вадами зору для пересування за даним маршрутом. Збірнік наукових матеріалів за матеріалами. ІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК НАУКИ У ВІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (м. Київ | 30 вересня 2017 р.) К.: Центр наукових публікацій, 2017. ч.1– стор. 55-59 ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ «ВЕЛЕС»
 • Гусинін А.В., Яровий О.В., Антонова-Рафі Ю.В. Оптимізація керування посадкою дирижабля на основі багатоетапного методу диференціальних перетворень. / Збірник наукових праць.(Фаховий) Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка №5(45) 2017 с.12-17 http://sunz.pntu.edu.ua/files/archive/45-2017/6-5-45-2017.pdf
 • Gusynin, O.Yarovoy, Ju. Antonova-Rafi, I. Khudetskyy Synthesis of Optimal Multi-step Control Algorithms by UAVs based on Differential-and-Game Approach 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments”, October, 17-19, 2017, 100-103 Kyiv, Ukraine.(Scopus)https://ieeexplore.ieee.org/document/8308785/
 • DOI 10.1109/APUAVD.2017.8308785
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Худецька Н.М., Пущина І. В. АПАРАТ ОЦІНКИ КУКСИ ДЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦІВОК (тези) науково-практичний журнал “Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я” (фаховий) № 3 (73)/ 2017 Видавництво «Укрмедкнига» ДВНЗ «ТДМУ ім.. І. Я. Горбачевського» с. 88 (м. Тернопіль)
 • Yu. Khudetskyy, Ju.V. AntonovaRafi, N. M. Khudetskaya, H. V. Melnyk
 • THE DEVICE FOR ASSESSMENTS CONFIGURATION AND CONDITION OF THE AMPUTATION STUMP OF A HUMAN LIMB FOR PROSTHETICS

  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯКОНФЕРЕНЦИЯ “International Trends in Science and Technology” (Warsaw, Poland) Dolna 17 October 2017

 • ХудецькийІ.Ю., АнтоноваРафіЮ.В., ХудецькаН.М., ПущинаІ.В. АППАРАТ ОЦІНКИ КУКСИ ДЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦІВОК (фахове видання) ISSN 1811–2471″Здобутки клінічної та експериментальної медицини” №4-2017 с.104-108 м. Тернопіль.  DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i4
 • https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/8236
 • Наумов Г. О. , Антонова-Рафі Ю. В. «Мобільний додаток длярозрахунку дієти при нервовій анорексії» на ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сучасної науки»м. Київ, 17-18 листопада 2017 року Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритети сучасної науки” (в співавторстві з Антонова-Рафі Ю.В.). http://www.mcnd.ltd.ua/
 • Наумов, Антонова-Рафі Ю. В. Мобільний додаток як інформаційна система для розрахунку дієтотерапії при нервовій анорексії» на конференцію «Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничиї, гуманітарних та точних наук» м. Івано-Франківськ, 17 жовтня 2017 рік Том 2, с55-58| http://ukrlogos.in.ua/index.phphttp://ukrlogos.in.ua/documents/17.10.2017_44.pdf
 • Худецький І. Ю., Ліщишин М. З., Пономаренко В. О., Антонова-Рафі Ю. В. Розробка медико-технічних вимог до спеціалізованої багатофункціональної апаратури для протезування на імплантах. // XIIНауково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи.» (тези) 1-2 грудня 2017р. м. Київ, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України с.15.
 • І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі, Д. О. Інтелегатор Фізична терапія, ерготерапія та реабілітаційна інженерія в соціалізації пацієнта після ампутації нижніх кінцівок// Матеріали XVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 14-15 грудня 2017 р. м. Київ «РЕОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ ЗГІДНО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ: ГОСТРИЙ, ПІДГОСТРИЙ І ДОВГОТРИВАЛИЙ ЕТАПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ» с.109-112.
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В.,Мостовий Р. М. Інформаційно-пошукова система реабілітаційних центрів/Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (26-26 грудня 2017 року) м.Харків. с.101-107.
 • Khudetskyy I., Antonova-Rafi Ju., Melnyk H. Backward design technology of stump socket for CAD / CAM prosthetics technology /14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Lviv-Slavske, Ukraine February 20-24, 2018 рр.137-140. (Scopus)
 • http://science.lpnu.ua/tcset-2018
 • Chornyi K., Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y. Robotic hardware and software system for diagnostic and treatment of spine diseases using traction therapy/14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Lviv-Slavske, Ukraine February 20-24, 2018 рр.220-223. (Scopus)
 • Sobko A., Kozyar V., Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y. The method of evaluation bioelectric activity of the brain in the study of electroencephalography /14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Lviv-Slavske, Ukraine February 20-24, 2018 рр.326-329. (Scopus)
 • АнтоновВ.М., Антонова -РафіЮ.В. Акмеологічнапедагогіка, акме- менеджментякісноїосвіти: кіберакмеологічнаконцепція.: монографіявключенавРИНЦ SCIENCE INDEX. Киев – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. – 295 с. https://www.sworld.education/nvvb/ua118-sbornik.pdf
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Копочинська Ю. В., Інтелегатор Д. О. Формалізація вибору індивідуальних програм реабілітації при ожирінні /Сучасні медичні технології – Український науково-практичний журнал (фаховий) м.Запоріжжя, Державний заклад «Запорізька державна академія післядипломної освіти міністерства охорони здоров’я України” №1 (36) 2018 -ISSN 2072-9367, с 123-129
 • http://zmapo.edu.ua/index.php/zhurnal-suchasni-medichni-tekhnologiji/598-arkhiv?showall=&start=10
 • Монография: «Антонов В.М., Кульгінский Є.А., Антонова-Рафі Ю.В. АКМЕОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. – Київ.- СТ-Друк. – 2018 – 368 с.
 • Salivon, V. Zubchuk, J. Antonova-Rafi, I. Khudetskyy, V. Taranov А device for rapid measurement of nitrate levels in aqueous solutions based on spectrophotometric method/2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)- April 24-26, 2018, Kyiv, Ukraine, (Scopus)- pp.379-382.
 • І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі, А. В. Шевчук Методика застосування вейвлет-аналізу для оцінки функціонального стану організму людини/ Матеріали Вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. м. Одеса (Затока) 8-13 червня 2018р. с. 145-148.
 • http://fetronics.ho.com.ua/pdf/pdf_full/vottp-2018-konf.pdf
 • І. Ю. ХудецькийІ. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Сідельніков А. Е. Програма лікування парадонтіту у хворих на патологію шлунко-кишкової системи/ .Тези XXIVЛьвівський Медичний форум 17-19.04.2018 (м. Львів)
 • Посібник І. Ю. Худецький, К. В. Ляпіна, Ю. В. Антонова-Рафі МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ. пРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: Навч. Посібник для студентів  (Гриф надано Методичною  радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 23.04.2018 р.) за поданням Вченої ради факультету БМІ (протокол № 8 від 23.04.2018 р.)- с. 142.
 • І. Ю. Худецький, А. С. Вербельчук, Ю. В. Антонова-РафіАпарат оцінки розподілу тиску культиприймача на тканини кінцівки/ Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» ЕЛТЕКС – 2018 м. Одеса, 29 травня – 1червня 2018 року
 • І. Ю. Худецький, А. С. Вербельчук, Ю. В. Антонова-Рафі Апарат оцінки розподілу тиску культиприймача на тканини кінцівки/ Науково-технічний журнал “Электротехнические и компьютерные системы”. № 28(104) выпуск(ВАК) 2018, Одеський політехнічний університет, с.97-104 http://eei.opu.ua/chairs/em/scie/scjour
 • І. Ю. Худецький, Д. О. Інтелегатор, Ю. В. Антонова-Рафі, М. А. Ковальов Застосування мобільного додатку для стабілізаційної платформи реабілітації ампутантів /Збірник тез доповідей VIукраїнсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка»12-22 вересня 2018р. Одеса с.72-73.
 • І. Ю. Худецький, Н. С. Любаренко, Ю. В. Антонова-Рафі, Мобільний додаток для 3Dмоделювання естетичного протезу молочної залози /Збірник тез доповідей VIукраїнсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка»12-22 вересня 2018р. Одеса с.74-75.
 • К. В. Чорний, І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі Мобільні додатки в системі управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Збірник тез доповідей VI українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка»12-22 вересня 2018р. Одеса с.76-77.
 • Чорний К. В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Система управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання»15-19 вересня 2018р. Харків-Одеса (Каролино Бугас) с.14-15.
 • Худецький І. Ю., Любаренко Н. С., Антонова-Рафі Ю. В. 3Dмоделювання естетичного протезу молочної залози/Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання»15-19 вересня 2018р. Харків-Одеса (Каролино Бугас)с.79-80.
 • І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Шевчук Методики застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки функціонального стану людини/ Вісник Хмельницького національного університету №5 2018 (фаховий) ISSN 2307-5732. – c.136-139 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_5/(265)%202018-5-t.pdf
 • Polina Mykhailova, Stanislav Zubkov, Julia Antonova-Rafi and Igor Khudetskyy Application of the Photoplethysmography Technique to Complex Wireless Diagnostic the Functional State of the Human Body / Problems of communications. Science and technology (PIC S&T`2018) м. Харьков (9-12.10.2018), с308-312. http://picst.org.conf@picst.org
 • Худецький І. Ю., Любаренко Н. С., Антонова-Рафі Ю. В. Мобільний додаток для 3D проектування естетичного протезу молочної залози / І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM–2018). Збірник наукових праць.. ХНУРЕ. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. – 300 с. ISBN 978-617-7683-32- С. 179 –   28-30 листопада 2018р. Харків
 • Худецький І. Ю., Інтелегатор Д. О., Антонова-Рафі Ю. В., Шевчук А. В. Застосування вейвлет-аналізу серцевого ритму в мобільних додатках  / І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM–2018). Збірник наукових праць.. ХНУРЕ. – Харків: «Друкарня Мадрид», – 300 с. ISBN 978-617-7683-32- С.177 – 179  28-30 листопада 2018р. Харків
 • Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Соломін, А.Б. Репало. / Реалізація в програмному середовищі NILabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3D-моделювання / Містобудування та територіальне планування, 2018, вип.68, с.423-429 (фахове видання). http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Скринська О.С.
Електропорація як ефективний
та безболісний спосіб лікування шкіри/ «Молодий Вчений» №10 (62) жовтень 2018. С. 147-149(Index Copernicus) http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 • Худецький І. Ю., Хоменко Є. С. Антонова-Рафі Ю. В. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ  ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ / «Молодий Вчений» №10 (62) жовтень 2018, С. 150-154 (Index Copernicus)
 • Худецький І. Ю., Гаращенко М. В.Антонова-Рафі Ю. В. КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ФОРМ ТІЛА МОЛОДИХ ЖІНОК ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Журнал «Молодий Вчений» №10 (62) жовтень 2018, С. 155- 157 (Index Copernicus)
 • Антонова-Рафи Ю. В., Соломин А. В., Матвиенко Л. В. Parameterized computer model of orthopedic supinator in workbench ANSYS / Параметризованная комп’ютерная модель ортопедического супинатора в программной среде ANSYS/ International periodic scientific journal Modern engineering and innovative technologies Issue 5 / Vol.1 october pp. 5-8 (Indexed in INDEXCOPERNICUS) Published by: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany
 • https://www.moderntechno.de/index.php/meait/issue/view/meait05-01/meait05-01
 • Худецький І. Ю., Крівцун І. В., Корпан М. М., Литвиненко О. О., Сушко В. О., Лещенко В. М., Шевченко М. М., Антонова-Рафі Ю. В., Сухін І. А. Комплексні електротермокріотехнології в онкохірургії / Матеріали XIII Науково-практичної конференції Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи./ 30.11-1.12.2018 р. м. Київ. Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. С.111-115.
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Пущіна І. В., Хоменко Є. С.Персоніфікований підхід до фізичної терапії постінсультних пацієнтівпохилого віку у складі мультидисциплінарної команди / Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації» 17-18 грудня 2018р. м. Київ http://www.utfrm.com.ua/news_259/
 • Skrynska O., Antonova-Rafi J., Khudetskyy I. Electroporation as a cheap and painless way of treating skin / Матеріали VIII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії. Харків-2018 (02-03 листопада 2018 року) с.36-42
 • Худецький І. Ю., Крівцун І. В., Литвиненко О. О., Лещенко В. М., Антонова-Рафі Ю. В., Сухін І. В. Багатофункціональні електротермокріоапарати для онкохірургії / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-прктичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» Львівська медична спільнота / 23-24 листопада, м. Львів. C.106-110 http://nauka.bsmu.edu.ua/?tribe_events=23-24-листопада-2018-року-міжнародна-науково-практична конференція
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Інтелегатор Д. О. Балансувальна платформа зі зворотнім біологічним зв’язком для реабілітації на етапі протезування та її метрологічні аспекти/ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-прктичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» Львівська медична спільнота / 23-24 листопада, м. Львів. C. 111-113. http://nauka.bsmu.edu.ua/?tribe_events=23-24-листопада-2018-року-міжнародна-науково-практична конференція
 • Khudetskyy I., Liubarenko N., Antonova-Rafi Y.
3D MODELING OF AESTHETIC BREAST PROSTHESIS. /
“The scientific method” (Warszawa, Poland) No 24/ 2018
1 pp.65-69 http://scientific-met.com/wp-content/uploads/2018/11/SMT_24.pdf
 • І. Ю. Худецький, В. М, Антонов АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА STEM- ОСВІТА НА ОСНОВІ КІБЕРНЕТИЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ /МАТЕРІАЛИ X Міжнародної науковопрактичної конференції ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 20 грудня 2018 рокумісто Київ, с 253-257.
 • Скринська О. С., Антонова-Рафі Ю. В., Худецький І. Ю. Електропорація як спосіб лікування проблем шкіри /Біомедична інженерія і технологія vol 1/ 2018, КПІ,17-22
 • Худецький І. Ю., Хрептун Є. І., АнтоноваРафі Ю. В. Візуалізація температурних параметрів конвекційно-інфрачервоних потоків термохірургічного інструменту /Біомедична інженерія і технологія vol 1 /2018, КПІ,45-51 www.biomedtech.kpi.ua
 • Чорний К. В., Худецький І. Ю., АнтоноваРафі Ю. В. Роботизований
  програмно-апаратний комплекс для діагностики та лікування
  захворювань хребта за допомогою тракційної терапії /Біомедична інженерія і технологія vol 1/ 2018, КПІ,92-98 www.biomedtech.kpi.ua
 • Шевчук А., Худецький І., АнтоноваРафі Ю. Методика застосування
  вейвлет-аналізу для оцінки функціонального стану організму людини /Біомедична інженерія і технологія vol 1/ 2018, КПІ,111-118 www.biomedtech.kpi.ua
 • Oleksandra Skrynska, Julia Antonova-Rafi, Igor Khudetskyy TREATING SKIN WITH USE OF ELECTROPORATION // Биомедицинская инженерия и электроника. – – № 1(22); URL: biofbe.esrae.ru/217-1184 (дата обращения: 03.02.2019). DOI: 10.6084/m9.figshare.7665347
 • ХУДЕЦЬКИЙ І. Ю., АНТОНОВА-РАФІ Ю. В., ПУЩИНА І. В., ХУДЕЦЬКА Н. М. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ЙОГО МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ./ Матеріали 9th International conference Science and society – 1st February 2019 Hamilton, Canada 2019 C.352-360 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23454/1/Mochalov_Ivanova.pdf
 • Nataliya Liubarenko, Julia Antonova-Rafi, Igor Khudetskyy 3D Modeling of Aesthetic Breast Prosthesis / 2019 15-th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). CONFERENCE PROCEEDINGS Polyana (Svalyava), UKRAINE February 26 – March 2, 2019 pp 27-32 (Scopus) file:///Volumes/DISK_IMG/CADSM2019%20-%20Conference%20Proceedings.html
 • Igor Khudetskyy Yurii Stasiuk, Vitalii Maksymenko,  Yuliia Antonova-Rafi Comparison of High-Frequency Ablation and Convectional-Infrared Coagulation Usage in the Treatment of Arrhythmias During Opened-Heart Surgery  / 2019 15-th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). CONFERENCE PROCEEDINGS Polyana (Svalyava), UKRAINE February 26 – March 2, 2019 pp 38-41  (Scopus) file:///Volumes/DISK_IMG/CADSM2019%20-%20Conference%20Proceedings.html
 • Kostiantyn Chornyi, Khudetskyy Igor, Antonova-Rafi Yuliya CAD Technology in Development of the Spinal Traction Therapy Smart Systems / 2019 15-th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). CONFERENCE PROCEEDINGS Polyana (Svalyava), UKRAINE February 26 – March 2, 2019 pp 42-46 file:///Volumes/DISK_IMG/CADSM2019%20-%20Conference%20Proceedings.html
 • Худецький І.Ю., Антонов В.М. Акмеологія геніальності та STEM – освіта на основі кібернетичній акмеології: Стаття // Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» – 20 гудня 2018 р. – Київ.- С. 247 – 251.
 • Антонов В.М., Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. – Кібернетично-акмеологічна реабілітація// Стаття – International periodic  scientific  journal  ONLINE  Indexed in  INDEXCOPERNICUS (ICV: 73.07) M Issue № 6 Part 1 September 2018 – Published  by:  Yolnat PE,  Minsk,  Belarus. – Одеса:  КУПРІЄНКО СВ, – С. 59- 61. https://www.sworld.education/msr/msr6-1.pdf
 • Антонов В.М., Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. – КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ // Тези – CYBERNETIC-ACMEOLOGY REABILITATION КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ Antonov V.M. / Антонов В.М., Khudetsʹkyy I.YU. / Худецький І.Ю., Antonova-Rafi YU.V / Антонова-Рафі Ю.В. R – С. 15 – 16. // Международное научное издание International scientific publication Cборник тезисов 11-12  декабря  2018 года  Минск «Ёлнать» 2018 // Научное издание СБОРНИК ТЕЗИСОВ Международная научно-практическая конференция: «Высокие научные цели ‘2018» www.scientificuniverse.by На русском, украинском и английском языках  Development  of  theoriginal  layout – “Yolnat  PE”  https://www.sworld.education/konferbe6/be6-sbor.pdf
 • Антонов В.М., Худецький І.Ю., Новіцька І.В. – ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА ОСНОВІ КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ // International periodic scientific journal ONLINE Indexedin INDEX COPERNICUS (ICV: 71.70) Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien.- Issue №6 Part 1 December 2018 Published by: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany Одеса: КУПРІЄНКО СВ, – С. 14 – 17. // Международное научное издание International scientific publication Cборник тезисов 11-12 декабря 2018 года Минск «Ёлнать» 2018https://www.sworld.education/meait/issue06-01.pdf
 • Худецький І. Ю.,Антонова-Рафі Ю. В. МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБУ X Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і  професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» 21-22 березня 2019р. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15,  «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (110)19. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2019. – С. 580-585
 • KHUDETSKYY I. YU., ANTONOV V. M., ANTONOVA-RAFI Y. V., CHORNYI K. V.
 • COMPLIANCE DECISION SUPPORT IN A DYNAMIC MULTIFACTOR SYSTEM: STUMP -
STUMP SOCKET //Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. конф., с. Залізний Порт, (ISDMCI 2019)21-25 травня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – c.193-194 //ISBN 978-617-7783-02-1 (електронне видання)
 • Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Федорюк Д. О. Метрологічні аспекти системи підтримки прийняття рішень при протезуванн / 19 International conference “Measuring and computing devices in technological processing” (VOTTP-2019) 19 Міжнародна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (ВОТТП-2019) с. Каролино-Бугас, (14-17 червня 2019 року) с.16-17
 • Патент України на корисну модель UA 131947, A61N 1/18 (2006.01). Високочастотний біполярний зонд для абляції на відкритому серці / І.Ю. Худецький, Ю.П. Стасюк, О.Л. Нікрітін, В.Б. Максименко, Ю.В. Антонова-Рафі.; заявл. 13.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
  https://library.ukrpatent.org/document?fund=2&id=255438&to_fund=2
 • Ігор Худецький, Юлія Антонова-Рафі, Іван Насікан, МЕТОДИ ЕРГОТЕРАПІЇ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ ХРЕБТА В ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРІОД // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 15-16 червня 2019 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Запоріжжя, Україна, 63 с., с57-59.
 • Ігор Худецький, Юлія Антонова-Рафі, Євгеній Шальський, МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБУ. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 15-16 червня 2019 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Запоріжжя, Україна, 63 с., с.59-61
 • Ігор Худецький, Юлія Антонова-Рафі, Іван Глембоцький АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК СТОПИ  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 15-16 червня 2019 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Запоріжжя, Україна, 63 с., с.61-63
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Перспективи безконтактних термохірургічних технологій // IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов», 9-13 вересня 2019р. Одеса c.2-3
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Перспективи безконтактних термохірургічних технологій// IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов», 9-13 вересня 2019р. Одеса. C.4-5
 • Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Мельник А. О Дзеркальна 3d реконструкція втраченого кісткового фрагменту кінцівки // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика. Культура. Технології» Odessa, 23.09.2019 – 25.09.19 сс.135-136
 • Analysis of Approaches to Use Wireless Sensors Networks in Design of the Spinal Traction Therapy Systems / K. Chornyi, I. Khudetskyy, Y. Antonova-Rafi. //2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T`2019) (Scopus) October 8-11, 2019 Kyiv, Ukraine. pp. 290-294.
 • Адель М.А. Марайта. Обоснование программы физической реаби­ли­та­ци­и после артроскопи­ческой рекон­струк­ции рота­тор­ной манжеты плеча / Адель М.А. Марайта, Ю.А. Попадюха, В.С. Назаренко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2015. – № 1. – С. 16 –21. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Технологии послеоперационного восстановления плече­вого комплекса с повреждениями ротаторной манжеты/ Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педаго­гічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 3K2 (57) 15, – С. 270 – 274. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Основы программы физи­ческой реаби­ли­тации больных после реконструктивных операций на рота­тор­ной манжете плеча / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського націо-нального університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 17, Луцьк, – С.129 – 134. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Пономарьова Е.Е. Методика відновлення хворих на ДЦП з контракту­рою гомілковостопного суглобу / Е.Е.Пономарьова, В.С.Гулий, Ю.А.Попа­дю­­ха // Матеріали науково-практич­ної конференції «Актуальні питання біоме­дичної та реабі­лі­­таційної інженерії» в рамках VI Міжнародного медич­ного форуму та IV Між­на­родного медичного конгресу. Київ, 17 квітня 2015р. – С. 57.
 • Попадюха Ю.А. Досвід використання комп`ютерної системи Huber Motin Lab у оздоровлені та фізичній реабілітації / Ю.А.Попадюха // Матеріа­ли науково-практич­ної конференції «Актуальні питання біоме­дичної та реабі­лі­­таційної інженерії» в рамках VI Міжнародного медич­ного форуму та IV Між­на­родного медичного конгресу. Київ, 17 квітня 2015р. – С. 58.
 • Антонов В.Н. Дистанційна кіберакмеологічна медико-біологіч­на інфор­маційна система для фізичної реабілітації / В.Н.Антонов, Ю.А.Попадюха, Ю.В. Антонова-Рафі // II Международная научно-практическая конференция. «Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реаби­ли­тации». Донецк, 24 апреля 2015г. – С. 613-619.
 • Попадюха Ю.А. Применение роботизированных систем функциональ­ной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза / Ю.А.Попадюха, О.А.Глыняна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 11 (66) 15, – С. 121 – 124. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Функциональная локомоторная терапия с обратной связью в технологиях физической реабилитации / Ю.А.Попадюха, В.Н.Ильин // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А.В.Цьось, А.І.Альошина, – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім..Лесі Українки, 2015. – Вип. 20. – С. 90 – 93. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Применение тренажеров David для восстановления баланса паравертебральных мышц позвоночника у лиц, занимающихся спортивными танцами / Ю.А.Попадюха, Ю.В.Тищенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Випуск 3K1 (70) 16, – С. 144 – 147. (фахове видання).
 • Остроушко О.Д. Обстеження функціональних можливостей опорно-рухового апарату для визначення ефективності реабілітаційних заходів при вогнепальних ураженнях плечового суглоба / О.Д. Остроушко, Ю.А. Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Випуск 3K1 (70) 16, – С. 135 – (фахове видання).
 • Пономарьова Е.Е. Комплексна методика психофізичної реабілітації з використанням функціональної музичної терапії для дітей, хворих на ДЦП / Е.Е.Пономарьова, Ю.А.Попадюха // Науково-практична конференція «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я», в рамках проведення V Міжнародного медичного конгресу та VIІ міжнародного медичного форуму. 2016. – С.37-38.
 • Пономарева Э.Э. Корекция функционального состояния и двигатель­ных функций детей с церебральным параличом с помощью музыкотерапии / Э.Э.Пономарева, Ю.А.Попадюха // Инновационные технологии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации // Материалы II Междуна­род­ной научно-практической конференции. Орехово-Зуево, Редакционно-издательский отдел, С. 293 – 299. (Сборник материалов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Профилактика повреждений позвоночника спортсме­нок художественной гимнастики средствами физической реабилитации / Ю.А.Попадюха, Ж.С.Полтавец / Инновационные технологии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации // Материалы II Междуна­род­ной научно-практической конференции. Орехово-Зуево, Редакционно-издательский отдел, – С. 300 – 311. (Сборник материалов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Художня гімнастика, профілактика пошкоджень опорно-рухового апарату / Ю.А. Попадюха, Ж.С. Полтавець / Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р., Одеса, 2016. – С. 204 – 211.
 • Попадюха Ю.А. Профілактика ушкоджень опорно-рухового апарату у жіночому триатлоні / Ю.А. Попадюха, М.О. Демиденко // Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р., Одеса, 2016. – С. 212 – 219.
 • Остроушко О.Д. Концептуальні підходи до реабілітації ураженого плечового суглоба в екстремальних умовах / О.Д. Остроушко, Ю.А. Попадюха // 6 Міжнародний науковий конгрес «Наука, освіта та культура в Євразії та Африці», Франція, Університет Сорбонни, Париж, 23-25 березня 2016 р. (C. 300 – 305).
 • Остроушко О.Д. Физическая реабилитация при осложненных огне­ст­ре­ль­ных поражениях плечевого сустава / О.Д. Остроушко, Ю.А. Попадюха // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XIV Междунар. науч. Сессии по итогам НИР за 2015 год, Минск, 12–14 апр. 2016 г. : в 3 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2016. – Ч. 3. – 347 – 349 (439 с. 12–14 апреля 2016 года Республика Беларусь).
 • Демиденко М.О. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне / М.О. Демиденко, Ю.А.Попадюха // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 5 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – 140с. (C.111- 115).- (XII Международная заочная конференция “Развитие науки в XXI веке” г. Харьков, 16 апреля 2016 г.).
 • Полтавец Ж.С. Пути создания программы профилактики травматизма поясничного отдела позвоночника спортсменок художественной гимнастики / Ж.С. Полтавец, Ю.А.Попадюха // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 5 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – 140с. (C.121- 126).            – (XII Международная заочная конференция “Развитие науки в XXI веке” г. Харьков, 16 апреля 2016 г.).
 • Полтавець Ж.С. Особливості профілакти­ки пошкоджень опорно-рухового апарату спортсменок художньої гімнастики / Ж.С. Полтавець, Ю.А. Попадюха // Студентська спортивна наука – 2016: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С.102 – 111.
 • Демиденко М.О. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки / М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами II міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», 2 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 158 – 162 (180 с.).
 • Демиденко М.О. Профілактика травматизму у жіночому триатлоні / М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 13. ‒ С. 147 – 149. (29-30 квітня 2016р. – 252 с).
 • Полтавець Ж.С. Шляхи попередження травмування хребта у художній гімнастиці / Ж.С. Полтавець, Ю.А. Попадюха // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 13. ‒ С. 168 – 170. (29-30 квітня 2016р. – 252 с).
 • Попадюха Ю.А. Травми м’яких тканин плеча у спортсменок-триат­ле­ток / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 23. ‒ С. 143 – 145.  (20-21 травня 2016р.)
 • Демиденко М.О. Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні / М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // ХV Между­на­родный научный конгресс «Фундаментальные и прикладные исследо­вания в современном мире», Великобритания, Оксфорд,  06-08 сентября 2016 г. – С. 622 – 627.
 • Демиденко М.О. Методы и средства профилактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне / М.О.Демиденко, Ю.А. Попадюха // Научный периодический журнал «Philosophy of Science» (ISSN 0031-8248). Философия Науки. Международного агентства по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Чикагским университетом (США), 2016. – С. 1499 – 1505.
 • Попадюха Ю.А. Профилактика повреждений поясничного отдела позвоночника в спортивных танцах средствами физической реабилитации / Ю.А.Попадюха, Ю.В.Тищенко // Современные здоровьесберегающие техно­ло­гии – № – 2016. – С. 116 – 130. (Инновационные технологии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы II Между­на­род­ной научно-практической конференции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практический журнал – сборник материалов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Вибротренажеры для укрепления мышц спины в спортивных танцах / Ю.А.Попадюха, Ю.В.Тищенко // Сборник статей ЦНС «Между­народные научные исследования» по материалам IX международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки». Часть 2. г. Москва : сборник статей (уровень стандарта, академи­чес­кий уровень). – Москва. : «ISI-journal», 2016. – С. 94 – 101. (198с.).
 • Попадюха Ю.А. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // Научный журнал «Pyxis», Санкт-Петербург, 2016. – С.136-146. (по результатам I Международной конференции «Наука современности: достижения, открытия, исследования» статья опубликована в международном журнале «Pyxis»).
 • Попадюха Ю.А. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // Сбор­ник статей ЦНС «Между­народные научные исследования» по матери­алам IX международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки». Часть 2. г. Москва : сборник статей (уро­ве­нь стандарта, академи­чес­кий уровень). – Москва. : «ISI-journal», 2016. – С. 55 – 61 (198 с.).
 • Попадюха Ю.А. Тренажеры Tergumed с обратной связью в технологиях физической реабилитации, профилактики заболеваний и повреждений позво­ночника / Ю.А.Попадюха, А.И.Алешина, А. А.Алешин // Молодіжний науко­вий вісник Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 21, Луцьк, – С.107 – 115. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Пономарева Э.Э. Комплексна методика психофізичної ребілітації дітей хворих на ДЦП, з функціональною музичною терапією у всіх компонентах лікування / Э.Э.Пономарева, Ю.А.Попадюха // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Київ-2016, № 9. – С. 81 – 84.
 • Попадюха Ю.А. Применение тренажеров Tergumed с обратной связью в физической реабилитации, профилактике заболеваний и травм позвоноч­ника спортсменов / Ю.А.Попадюха // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2016. – С. 251268. (347c) – (Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы II Междуна­род­ной научно-практической конференции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практический журнал – сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Индивидуальные биоритмы студентов-спортсме­нов, их учебная и спортивная деятельность / Ю.А.Попадюха, Н.П. Ярчук // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2016. – С. 269-278. (347c) – (Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы II Междуна­род­ной научно-практи­чес­кой конфе­ренции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практи­чес­кий журнал-сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Шляхи створення програми фізичної реабілітації військо­вослужбовців при вогнепальних пораненнях плеча / Ю.А. Попадюха // Всеукраїнська науково-практична конференція Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : тези доповідей Всеукраїнської науково-прак­тичної конференції. – м. Хмельницький, 27 жовтня 2016. – С. 88-90 (116 с).
 • Попадюха Ю.А. Комп’ютеризована система з біологічним зворотним зв’язком НUBER 360 MD у технологіях фізи­чної реабілітації, оздоровлення й спорту / Ю.А. Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пей­ського національ­ного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 22. – С. 96 – 102. (157 с.) – Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості комп’ютеризованих елісферичних систем IMOOVE в реабілітації опорно-рухового апарату, оздоровленні людини та спорті / Ю.А. Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвропей­ського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. – Випуск  23. – С. 53 – 62. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Комп’ютеризована система Multi-Joint System MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба / Ю.А.Попадюха, М.О.Демиденко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 23, Луцьк, 2016. – С.104 – 111. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування роботизованого комплексу ReoGo у фізичній реабілітації верхніх кінцівок / Ю.А. Попадюха // Молодіж­ний науковий вісник Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 23, Луцьк, 2016. – С. 77 – 84. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Діагностично-реабілітаційний комплекс Bionix Sim 3Pro зі зворотним зв’язком у реабілітації та профілактиці пошкоджень хребта
 • / Ю.А.Попадюха, Ж.С. Полтавець, А.І. Альошина // Молодіжний науковий вісник Східно­євро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 24, Луцьк, 2016. – С.112 – 117. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування роботизованих комплексів
 • серії Аrmeo у нейрореабілітації верхніх кінцівок / Ю.А.Попадюха // Молодіж­ний науковий вісник Східно­євро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 24, Луцьк, 2016. – С.14-25. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості роботизованого реабілітаційного комп­лек­су Amadeo для розвитку дрібної моторики / Ю.А.Попадюха, А.І. Альошина, А.О.Альошин // Молодіжний науковий вісник Східно­євро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 24, Луцьк, 2016. – С.104 – 108. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Реабілітаційні екзоскелети – cучасність і перспективи використання / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 24. – С. 67 – 90. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Комп’ютеризовані елісферичні системи Imoove для реабілітації опорно-рухового апарату в спорті / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Випуск 3К (84) 17. – С. 368 – 3 (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Применение роботизированного комплекса Amadeo для восстанов­ле­ния и развития мелкой моторики кисти у больных ортопедо-травматоло­гического и неврологического профиля / Ю.А.Попадюха, Е.Б. Лазарева // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2017. (202c) – С. 149-161. (Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы II Междуна­род­ной научно-практи­чес­кой конфе­ренции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практи­чес­кий журнал-сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Применение роботизированного костюма-экзоскелета Harmony для обеспечения физической реабилитации пациентов с травмами позвоночника и неврологическими заболеваниями / Ю.А.Попадюха // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2017. (202c) – С. 131-148. (Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы II Междуна­род­ной научно-практи­чес­кой конфе­ренции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практи­чес­кий журнал-сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ).
 • Попадюха Ю.А. Шляхи підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в умовах технічних вищих навчальних закладів / Ю.А. Попадюха, Ю.В.Копочинська // ХVII Между­на­родный научный конгресе  «Фундаментальные и прикладные исследования в странах ЕС и СНГ», Великобритания, Кембридж,  26-28 февраля 2017 г. – С. 728 – 733.
 • Демиденко М.О. Травмування плеча, як найбільш поширена проблема у жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації / М.О. Демиденко, Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 98 – 101. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Застосування засобів вібротерапії у комплексній програмі фізичної реабілітації хворих з вогнепальними ураженнями плечового суглобу / Ю.А.Попадюха, О.Д. Остроушко // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт :  журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 80 – 84. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Путьонний Ф.Є. Використання вібрації всього тіла у фізичній реабілітації / Ф.Є. Путьонний, Ю.А.Попадюха // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. Частина II. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 263 – 265 (282 с).
 • Попадюха Ю.А. Система ValedoMotion з біологічним зворотним зв’язком у превентивній фізичній реабілітації пошкоджень і захворювань хребта / Ю.А.Попадюха, Ж.С. Полтавець // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт :  журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альо­шина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 121 – 143. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування гравітаційної системи 3D-Newton для зміцнення м’язового корсету хребта / Ю.А.Попадюха, А.І. Альошина // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 152 – 161. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування у фізичній реабілітації тракційно-екстензійної роботизованої системи Kinetrac KNX 7000 / Ю.А.Попадюха, А.І. Альошина, А.О. Альошин // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 172 – 179. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Применение антигравитационных беговых дорожек для обеспечения реабилитационных и оздоровительных технологий / Ю.А.Попадюха // Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы III Междуна­род­ной научно-практи­чес­кой конфе­ренции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практи­чес­кий журнал-сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ. – 2017.С. 181-196 (259с).
 • Попадюха Ю.А. Интеллектуальный реабилитационный комплекс с биологической обратной связью Eccentron для тренировки навыков ходьбы / Ю.А.Попадюха // Инновационные техно­ло­гии в физичес­ком воспитании, спорте и физической реабилитации – Материалы III Междуна­род­ной научно-практи­чес­кой конфе­ренции. Орехово-Зуево, Редак­ционно-издательский отдел. Научно-практи­чес­кий журнал-сборник матери­а­лов конференции введен в индекс научного цитирования – РИНЦ. – 2017.С. 169-180 (259с).
 • Попадюха Ю.А. Особливості біонічних протезів верхніх кінцівок / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського національ­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 18 – 41. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості біонічних протезів нижніх кінцівок / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 47 – 62. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Реабілітаційні антигравітаційні бігові доріжки / Ю.А.Попадюха // Матеріали V Всеукраїнської електронної конференції «Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті». Київ, 18 травня 2017. – С. 91-93.
 • Гордашевський О.В. Шляхи попередження травмування верхніх кінцівок у східному бойовому мистецтві айкідо / О.В.Гордашевський, Ю.А.Попадюха // Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспекти­ви розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 25. (413 с) ‒ С. 277 – 281.  (31 травня 2017 р.).
 • Путьонний Ф.Є. Фізична реабілітація при нестабільності плечового суглоба / Ф.Є. Путьон­ний, Ю.А.Попадюха // «Теорія та методика фізичного виховання», 2017, № 2. – C. 68-70. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Перспективи використання системи ValedoMotion у превентивній фізичній реабілітації пошкоджень поперекового відділу хребта спортсменок художньої гімнастики /Ю.А. Попадюха, Ж.С.Полтавець // British Medical Bulletin (Британский медицинский бюлетень), Великобритания, Оксфорт, – С. 814 – 820.
 • Демиденко М.О. Аспекты создания программы превентивной физической реабилитации повреждений плеча в женском триатлоне / М.О.Демиденко, Ю.А. Попадюха // Научный периодический журнал «Educational Researcher» (ISSN 0013-189X). Иссле­до­ватель в области образования (IADCES) в сотрудничестве с Американской ассоциацией исследований по вопросам образования (США), 2017. – С. 1044 – 1051.
 • Попадюха Ю.А.Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / Ю.А.Попадюха, М.О.Демиденко // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2017. – С. 79 – 97.
 • Попадюха Ю.А. Cовременные технические средства программы превентивной физической реабилитации повреждений поясничного отдела позвоночника спортсменок художественной гимнастики / Ю.А.Попадюха, Ж.С.Полтавец // Современные здоровье­сбе­ре­гающие техно­ло­гии – № – 2017. – С. 98 – 122.
 • Попадюха Ю.А. Технические средства превентивной физической реабилитации травм и заболеваний плечевого сустава в женском триатлоне / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // «Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации». Сборник статей IX-й международной научно-практической конференции 25 сентября 2017 г. Пенза, МЦНС «Наука и просвещение», – С. 122 – 126.
 • Демиденко М.О. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне / М.О. Демиденко, Ю.А.Попадюха // Сборник публикаций научного журнала «GLOBUS» по материалам XXII-й международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы современной науки», Часть 1. – Санкт-Петербург, 2017. – С. 54 – 60. (76 с).
 • Попадюха Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у
 • технологіях фізичної реабілітації: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 201 – 300 с.
 • Попадюха Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої
 • у реабілітаційних технологіях: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 201 – 324 с.
 • Попадюха Ю.А. Реабилитационные тренажеры Saebo в восстановлении движений кисти и пальцев руки / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 4, 2017. С. 354-363. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (443с).
 • Попадюха Ю.А. Cовременные CPM-тренажеры для восстановления двигательных функций кисти и пальцев руки / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 4, 2017. С. 364- Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (443с).
 • Попадюха Ю.А. Особливості тренажерів серії RT з функціональною електростимуляцією для реабілітації нижніх і верхніх кінцівок / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 28. – С. 191 – 196. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування роботизованого тренажерного комплексу CON-TREX у реабілітаційних технологіях / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 27. – С. 174 – 181. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів в технічних університетах / Ю.А.Попадюха // Інтернаціона-лізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ,15-16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Вінниця : [ФОП Корзун Д. Ю.], 2018. – С. 210 – 214.
 • Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ,15-16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Вінниця : [ФОП Корзун Д. Ю.], 2018. – 320 с.
 • Попадюха Ю.А. Особливості реабілітаційної системи для верхніх кінцівок Bimeo PRO / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97) 1 – С. 437 – 442. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування сучасної системи ISO-SHIFT у спорті, фізичному вихованні та реабілітації / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97) 1 – С. 431 – 437. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Современная компьютеризированная система Сentaur в профилактике и реабилитации заболеваний и травм позвоночника и мышц спины / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 1, 2018. С. 89-98. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (131 с).
 • Попадюха Ю.А. Компьютерная система реактивного баланса Proprio для восстановления динамической стабильности, баланса и проприоцепции / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 1, 2018. С. 99-112. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (131 с).
 • Попадюха Ю.А. Застосування комп’ютеризованої системи і роботизованого комплексу класу Pegasus для діагностики та тренування спини у оздоровчих і реабілітаційних технологіях / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 14 – 20. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Особливості комп’ютерних систем Kolossos і Minotaur для тестування рухової функції хребта, ефективної реабілітації проблем спини та шиї / Ю.А.Попадюха // «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та реабілітації в сучасних умовах»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Вид-во «Нова Ідеологія», Дніпро, 2018. – С. 150-157.
 • Попадюха Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 656 с.
 • Попадюха Ю.А. Особливості баланс-системи PRO-KIN PK 212N/ Ю.А.Попадюха // Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти», Київ, 17 травня 2018. – С. 196-199. (253c)
 • Попадюха Ю.А. Особливості системи Tecnobody Motion Analysis в забезпеченні аналізу руху людини / Ю.А.Попадюха // Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти», Київ, 17 травня 2018. – С. 70-72. (253c)
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування систем класу DIERS для аналізу стану хребта та нижніх кінцівок у реабілітаційних технологіях / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 128 – 140. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Алла Алешина. Особливості використання Делос постуральної пропріоцептивної системи у реабілітаційних технологіях / Алешина А., Попадюха Ю. // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 28. – С. 9 – 17. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю.А. Cовременные системы серии GPS  Postural Lab для анализа осанки человека / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал  № 2, 2018. C. 163 – 177. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (131 с).
 • Попадюха Ю.А. Особенности современных компьютеризированных баланс-систем серии PRO-KIN / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 2, 2018. C. 142 – 163. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (131 с).
 • Кашуба В.О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія / В.О.Кашуба, Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, – 768 с.: іл. – Бібліогр.: с. 751 – 768.
 • Попадюха Ю.А. Особливості cистеми аналізу постави людини GPS 600 Postural Lab / Ю.А.Попадюха, В.О.Кашуба // Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти», Київ, 17 травня 2018. – С. 200-202. (253c)
 • Кашуба В.О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасний і актуальний напрямок наукових досліджень / В.О.Кашуба, Ю.А.Попадюха, І.П.Карп // Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти», Київ, 17 травня 2018. – С. 58-61. (253c)
 • Попадюха Ю.А. Cовременные автономные водные модули со встроенными подводными беговыми дорожками в оздоровлении и реабилитации / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 3, 2018. C. 50 – Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (92 с).
 • Попадюха Ю.А. Подводные велотренажеры в спорте, оздоровлении и реабилитации / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 3, 2018. C. 33 – Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (92 с).
 • Попадюха Ю.А. Особенности применения современных вертикали-заторов и параподиумов в физической реабилитации / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 4, 2018. C. 118 – 138. Орехово-Зуево. (входит в науко метри-ческую систему РИНЦ). (219 с).
 • Попадюха Ю.А. Современные шейно-грудные поддерживающие корсеты в физической реабилитации / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 4, 2018. C. 139 – 149. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (219 с).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування роботизованої руки Proficio у фізичній реабілітації / Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці. Київ 18-20 жовтня 2018 р. – С. 43. (56 с).
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування великих тренажерів Пілатеса у оздоровленні та фізичній реабілітації / Ю.А.Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 30. – С. 9-23. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Шафалюк Я.Є. Методи і засоби відновлення та зміцнення плеча спортсменів практичної стрільби з пістолету / Я.Є. Шафалюк, Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. – Випуск 3К (110) 1 – С. 591 – 596. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Девтеров І.В. Деякі аспекти соціальної роботи з постраждалими у збройних конфліктах / І.В.Девтеров, Ю.А.Попадюха // Матеріали Міжнарод-ної науково-практичної конференції «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». Київ, 28 березня 2019 р. – С. 62 – 65.
 • Попадюха Ю.А. Особливості застосування тренажера Gyrotonic у оздоровчих і реабілітаційних технологіях / Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні  технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», Київ 18 квітня 2019 р. – С. 190-193.
 • Попадюха Ю.А. Тренажеры системы гиротонического растяжения в оздоровительных и реабилитационных технологиях / Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 2, 2019. C. 103 – 116. Орехово-Зуево. (входит в наукометри-ческую систему РИНЦ). (154 с).
 • Ковпашко Д.П. Технологии профилактики повреждений кисти в женском боксе / Д.П.Ковпашко, Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 2, 2019. C. 68 – 79. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (154 с).
 • Гордашевский А.В. Методы и средства повышения эффективности растяжки на шпагат в восточном единоборстве айкидо / А.В. Гордашевский, Ю.А.Попадюха // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 2, 2019. C. 43 – 59. Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (154 с).
 • Попадюха Ю.А. Тренажер Gyrotoner у оздоровчих і реабілітаційних технологіях / Ю.А.Попадюха, О.О.Глиняна // Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти», Київ 23 травня 2019 р. – С. 43.
 • Мельник О.В. Шляхи синтезу біотехнічної системи для керування підводними діями гідробіонтів / О.В. Мельник, Ю.А.Попадюха // Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони: збірник тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ 10 квітня 2019 року). – Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2019. (89 с.). – С. 61 – 68.
 • Попадюха Ю.А. Особливості відновлення технічних навичок з важкої атлетики після пошкодження плечового суглоба / Ю.А.Попадюха, О.О.Глиняна, С.О.Сичов, Н.І.Пеценко // Молодіжний науковий вісник Східноєвро­пейського націо­на­ль­ного універ­ситету імені Лесі Українки. Фізичне вихован­ня і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східно­європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. − Вип. 33. – С. 9-23. Видання включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus. (фахове видання).
 • Попадюха Ю. А. Сучасна реабілітаційна інженерія: Монографія / Ю. А. Попадюха. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 1108 с.
 • Попадюха Ю.А. Особенности восстановления плеча в женской тяжелой атлетике после травм ротаторной манжеты / Ю.А.Попадюха, Ю.П.Крупка // «Современные здоровье­сберегающие технологии». Научно-практический журнал № 3, 2019. C. 77 – 9 Орехово-Зуево. (входит в наукометрическую систему РИНЦ). (125 с).
 • Бочкова Н.Л. Оптимізація фізичної працездатності як чинник підвищення успішності та якості навчання студентів / Бочкова Н.Л., Литовченко (Ярчук) Н.П. / Матер.ХІ Межд. научн.-практ. конф. [«Современный научный потенциал-2015»], (Sheffield, 28.02.2015 -07.03.2015) – Sheffield:Science and Education LTD, 2015.Т.27.-Т.22.–С.77- (Закордонне видання);
 • Попадюха Ю.А. Индивидуальные биоритмы студентов-спортсме­нов, их учебная и спортивная деятельность / Попадюха Ю.А., Ярчук Н.П. / Современные здоровье­сберегающие технологии – №4. – 2016. Инновационные техноло­гии в физичес­ком воспи­тании, спорте и физичес­кой реабилитации // Материалы II Междуна­род­ной научно-практичес­кой конференции. Орехово-Зуево, Редакционно-изда­те­ль­ский отдел, (Научно-практический журнал – сборник мате­риалов конференции введен в индекс научного цитирования РИНЦ). (Закордонне видання);
 • Бочкова Н.Л. Корекція ступеня виявленості гіперхолестеринемії як чинника ризику серцево-судинних захворювань у фізкультурно-оздоровчих заняттях / Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. / Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педаго­гічні проблеми фізичної культури / Фізична куль­тура і спорт» зб.наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драго­манова, 2017. – Випуск 3 К (84)17. – С.91-94. (Фахове видання);
 • Бочкова Н.Л. Фізична реабілітація при переломах кісток кисті / Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. / Materials of the XIII International scientific and practical Conference Science and civilization – 2018, January 30 – February 7, 2018 Физическая культура и спорт. Философия.: Sheffield:Science and Education LTD, С.20-23. (Закордонне видання);
 • Ярчук Н.П. Значення тренажерів у фізичній реабілітації дітей з синдромом Дауна / Ярчук Н.П. / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоба­лізації»: Зб.наук.праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32. – С.753-756.
 • Бочкова Н.Л. Значення психофізичної реабілітації хворих у післяопера­цій­ному періоді / Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. / Науковий часопис Національного педагогіч­ного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Випуск ЗК (97)18. – С.90-93. Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
 • Ярчук Н.П. Використання лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з порушеннями зору / Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтер­нет-конференції «Гумані­тар­ний простір науки: дос­від та перспективи», Переяслав-Хмельницький, 2018. – С.168-173.
 • Бочкова Н.Л. Особливості застосу­вання лікувальної фізич­ної культури при підго­товці до протезування осіб з ампутованою нижньою кінцівкою / Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. / Науковий часопис. Національного педаго­гіч­ного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15,  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб.наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019 – Випуск 3 К (110)19. –
  С.104-106. Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
 • Латенко С.Б. «Основні напрямки профілактики характерних травм в рукопашному бої». Сборник статей Х международной научной конференции. – Т1-Белгород–Харьков-Красноярск: ХГАФК, 2014. С.45-54
 • Латенко С.Б. «Використання інформаційних технологій для підвищення спортивної працездатності футболістів». Сборник статей Х международной научной конференции, 7-8 февраля 2014 года.- Т 2 – Белгород –Харьков–Красноярск: ХГАФК, 2014. – С. 57 – 62
 • Латенко С.Б. «Використання методу інформаційно-хвильової терапії з метою підвищення резервних можливостей організму юних спортсменів». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/» К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 20-21 березня 2014.- Випуск ЗК(45)14 – С. 103-107
 • Латенко С.Б. «Вплив інформаційної складової на ефективність занять оздоров-чими тренуваннями жінок зрілого віку». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 118. Том III – Чернігів; ЧНПУ, 2014.- С. 169-174
 • Латенко С.Б. «Особенности возникновения характерных травм в волейболе и основные направления их профилактики». Сборник статей Х1 международной научной конференции 6 февраля 2015 года. – Т 2 – Белгород – Харьков – Красно-ярск: ХГАФК, С. 90-97
 • Латенко С.Б. «Основні підходи до відновлення і профілактики травм кисті у боксерів» Сборник статей Х1 международной научной конференции, Т1- Белгород-Харьков – Красноярск.- 2014 год. ХГАФК. – С.116-123
 • Латенко С.Б. «Основні напрямки попередження можливих негативних наслідків аеробних оздоровчих тренувань». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, – 2015.-Випуск К(46)15   С. 208-217
 • Латенко С.Б. «Студентський спорт, як засіб формування життєих цінностей молоді та розвитку здорової особистості». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 129. Том III – Чернігів; ЧНПУ,  – С. 195-199
 • Латенко С.Б. «Перспективы использования методов информационной медицины в реабилитации спортсменов-теннисистов» Спортивные игры №2//Научный журнал – Харьков: ХГАФК, 2016. – С.11-15
 • Латенко С.Б.«Основные направления реабилитации и профилактики вывиха плеча у спортсменов-дзюдоистов» Единоборства №1//Научный  журнал – Харьков: ХГАФК, 2016. – С.37-43
 • Латенко С.Б. «Оздоровча аеробіка як засіб корекції функціонального стану вегетативної нервової системи у жінок середнього віку». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова.  Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2016.- Випуск 3К 1 (70). – С.71-74
 • Латенко С.Б. «Использование метода ИВТ для профилактики сезонных респираторных заболеваний у детей младшего школьного возраста». Современные здоровьесберегающие технологии. Научно-практический журнал №4 – Московская область, г. Орехово-Зуево. ГОУ ВО МО «Государственный гумманитарно-технологический университет».- 2016. – С.206-211
 • Латенко С.Б. «Використання методу електронейростимуляції в реабілітації хворих на бронхіальну астму». Матеріали XVl Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2016. – С.477-480
 • Латенко С.Б. «Сучасні підходи до використання реабілітаційних технологій у жінок з пухлинними захворюваннями молочних залоз» Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації».- Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький ‒ 2016. – С. 529-533  
 • Латенко С.Б. «Сучасні тенденції до використання оздоровчих реабілітаційних технологій в санаторно-курортних  закладах»       Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 27. ‒ С. 419-422.
 • Латенко С.Б. «Роль і місце реабілітаційних технологій в системі відновлюва-льної медицини» Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології: [наук. журн.] Хар-ків: ХДАФК, 2016. – № 3.-  С. 118-123.
 • Латенко С.Б. «Технологии использования криотерапии в спортивной травматологии». Единоборства № 1 // Научный журнал – Харьков : ХГАФК, 2017. — С.72 – 77.
 • Латенко С.Б. «Технології використання фототерапії в спортивній медицині» Спортивные игры № 2 // Научный журнал – Харьков : ХГАФК, 201 — С. 19 – 24.
 • Латенко С.Б. «Методологія використання сучасних технологій фізіотерапії з метою відновлення спортивної працездатності спортсменів». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2017.- Випуск 3К 1 (84) 17 – С.248 – 253
 • Латенко С.Б. «Методология использования физических факторов в реабилитации больных сахарным диабетом». Современные здоровьесберегающие технологии. Научно-практический журнал №4 – Московская область, г. Оре-хово-Зуево. ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».- 2017. – С.166-177
 • Латенко С.Б. «Використання Юмейхо-терапіїї в комплексній реабілітації хворих з вертеброгенними больовими синдромами». Матеріали ХХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017.- С. 68-74
 • Латенко С.Б. «Методологія використання лікувальних фізичних чинників в комплексній реабілітації хворих з надлишковою массою тіла». Матеріали
 • ХХIХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки в умовах глобалізації» Переяслав-Хмельни-цький.- 2017. Вип.28. С. – 123-131
 • Латенко С.Б. «Перспективи використання молекулярно-генетичних маркерів в спорті та фізичній реабілітації». Проблемы  и    перспективы    развития    спортивных игр  и единоборств в высших учебных заведениях. Т 1, С. 103-108
 • Латенко С.Б. «Патогенетичний підхід  до оцінки стану функціональних систем організму спортсменів як критерій адекватності фізичних навантажень». Проблемы    и    перспективы    развития    спортивных    игр    и единоборств в высших учебных заведениях. Т 2, Харків, С. 94-99
 • Латенко С.Б. «Використання технологій фізичної терапії з метою корекції функціонального стану організму хворих на синдром Марфана». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова.   Серія 15.    Випуск 3К (97) 18 – С.294 – 298,
 • Латенко С.Б «Вікористання методів фізичної терапії в комплексній реабілітації хворих на епілепсію». Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох».Переяслав-Хмельницький.-  Вип.46.  С. 123-130                  
 • Латенко С.Б. «Використання методу кінезіотейпування у волейболістів з метою попередження характерних травматичних пошкоджень верхніх кінцівок». Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8–9 лютого 2019 р., Харків
 • Латенко С.Б. «Корекція функціонального стану хворих на епілепсію методами фізичної терапії» Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (97)19. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2019. – С.318-322 ;
 • Латенко С.Б. «Використання дихальних тренажерів з метою підвищення толерантності організму спортсменів до гіпоксії» Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8–9 лютого 2019 р. Харків. Том 1. С. 88-94
 • Латенко С.Б. «Особливості використання методу кінезіотейпування у хворих на коксартроз» Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький. листопад 2018. Вип. 42.  С.498- 502 ;
 • Латенко С.Б. «Сучасні підходи до використання методів фізичної терапії у хворих на бронхіальну астму» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. –  Переяслав-Хмельницький, грудень 2018. Вип. 47  С. 499-503