Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Право на вибір навчальних дисциплін студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського регламентується: «Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/node/185 , «Положенням про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/node/117 – шляхом щорічного формування індивідуального навчального плану здобувача.

Порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік

Порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2022-2023 навчальний рік

Порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2021-2022 навчальний рік

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 року вступу циклу професійної підготовки освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія” Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 року вступу циклу професійної підготовки освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія” Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 року вступу циклу професійної підготовки освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія” Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2022 н.р. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” (вступ 2022 року)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія третього (PhD-доктор філософії) рівня вищої освіти (вступ 2022року)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” (вступ 2021 року)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія третього (PhD-доктор філософії) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Студенти обирають вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки відповідно до навчальних планів, за якими вони навчаються з урахуванням їх пререквізитів (вимог до початку вивчення). У разі виявленні невідповідності, зі студентами проводяться консультації, після яких відбувається повторна процедура вибору.
Результати вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки відповідно до навчальних планів затверджено протоколом засідання кафедри біобезпеки і здоров’я людини №13 від 18.05.2022 року. Списки студентів за вибірковими дисциплінами додаються до протоколу засідання кафедри.

Узагальнена інформація щодо вибору студентами дисциплін та формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження відповідних кафедр на наступний навчальний рік:
1) Підсумки вибору студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки з Університетського каталогу (ЗУ-Каталогу) та Підсумки вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на основі яких відбувається формування навчальних груп на 2022-2023 н.р. відповідно до рішення кафедри Біобезпеки і здоров’я людини (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6BoEXBNxj5dBSgXrrHRsR6C0EoalNmH/edit#gid=1824825540)
2) Підсумки вибору студентами третього (PhD) рівня вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на основі яких відбувається формування навчальних груп на 2022-2023 н.р. відповідно до рішення кафедри Біобезпеки і здоров’я людини (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHyzIMCj27Wy99PbrVbkqiKx2yD5xrb-/edit#gid=1326846083)