МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, МАГІСТРАНТИ, СТУДЕНТИ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:

12–13 травня 2017 року

м. Черкаси

Конференція відбудеться 12–13 травня 2017 р.:
– прийом матеріалів (включно) до 11 травня 2017 р.
– розміщення електронної версії збірника: до 19 травня 2017 р.
– розсилання електронних примірників авторам: до 19 травня 2017 р.

Участь у інтернет-конференції безкоштовна. Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій для збірника матеріалів.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Секції:
1. Олімпійський і професійний спорт.
2. Фізична культура та фізичне виховання різних груп населення.
3. Фізична реабілітація.
Форма проведення конференції: дистанційна (заочна).

За підсумками конференції видається електронний збірник матеріалів. Здійснюється розсилка електронних примірників та сертифікатів учасника всім авторам на вказану електронну пошту. Матеріали наукових доповідей будуть розміщені і на сайті університету http://cdu.edu.ua/ у ресурсі e-library розділі «фізкультура і спорт».
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища учасника конференції: Іванов_тези (стаття); Іванов_відомості.
Матеріали приймаються на E-mail кафедри: fiz-vuh@mail.ua
Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
– відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор;
– автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.

Вимоги до оформлення матеріалів: загальний обсяг 3–6 сторінок. Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word з розширенням *.doc.
Структура:
Секція
Прізвище, ініціали авторів – вирівнювання справа напівжирним.
Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто) – по центру курсивом.
НАЗВА ТЕЗ (СТАТТІ) – вирівнювання по центру великими напівжирними літерами.
Анотація (мовою статті). 2–3 рядки – курсивом.
Ключові слова: 4–5 слів – курсивом.
Актуальність. Постановка проблеми у загальному вигляді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше аспектів.
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження (необов’язково, зокрема для матеріалів, що лише аналізують певну проблему).
Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень зі статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, мають бути суттєвими, повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Отримані результати дослідження мають бути проаналізовані.
Висновки з даного дослідження.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку (за бажанням).
Література (4–5), повинна налічувати достатню кількість сучасних джерел. Текст матеріалів обов’язково повинен містити посилання на використані літературні джерела у квадратних дужках по тексту [1, с. 2].

Відомості про автора (авторів):
Для викладачів і наукових співробітників:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);
3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції;
4) назва кафедри (відділу) і посада;
5) контактний телефон;
6) електронна адреса;
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні).

Для аспірантів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому навчається учасник конференції;
3) назва кафедри і рік навчання;
4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні).

Для студентів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;
3) назва факультету і курс навчання;
4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні).
Для студентів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня додатково вказувати прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь наукового керівника.
Чекаємо Ваших матеріалів!