Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Процедура формування переліку, обрання та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти ФБМІ вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом визначається “Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін факультету біомедичної інженерії

Порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” (вступ 2021 року)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія третього (PhD-доктор філософії) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» Спеціальності 227-Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня вищої освіти