Згідно наказу МОН  № 2407-л  від 06.12.2018р. «Про проведення акредитаційної експертизи»  в НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського на кафедрі ББЗЛ почала роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фізична терапія зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:

проф. Мисула Ігор Романович,

проф. Полянська Оксана Степанівна.

Комісія ознайомилась з матеріально-технічною базою випускової кафедри, організацією навчального процесу, наукової роботи, документацією.

Комісія продовжує свою роботу відповідно до затвердженого плану.